งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลงกล่อมเด็ก ภาคใต้. ความหมายของเพลง กล่อมเด็ก เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงร้อง เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน และนอนหลับไปด้วยความ อบอุ่น เนื้อเพลงมักแสดงถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลงกล่อมเด็ก ภาคใต้. ความหมายของเพลง กล่อมเด็ก เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงร้อง เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน และนอนหลับไปด้วยความ อบอุ่น เนื้อเพลงมักแสดงถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพลงกล่อมเด็ก ภาคใต้

2 ความหมายของเพลง กล่อมเด็ก เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงร้อง เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน และนอนหลับไปด้วยความ อบอุ่น เนื้อเพลงมักแสดงถึง ความรัก ความห่วงใยของแม่ที่ มีต่อลูกหรือเป็นทำนองที่ สั่งสอน เพลงกล่อมเด็กบาง เพลงยังสะท้อนให้เห็นสภาพ ชีวิต ความเป็นอยู่ ความคิด และความเชื่อ ( ประเทือง คล้าย สุบรรณ และคณะ ๒๕๑๒ : ๓๐ )

3 เพลงกล่อมเด็กภาคใต้ เพลงกล่อมเด็กชาวใต้บางถิ่น เรียกว่าเพลงร้องเรือและเรียก การเห่กล่อมว่า ร้องเรือ แต่บาง ถิ่นเรียกว่าเพลงชาน้อง คำว่า ชา มีความหมายว่า กล่อมขวัญ หรือสดุดี เช่น มีการชาขวัญ ข้าว ( สดุดีแม่โพสพ ) บางแห่ง เรียกว่า เพลงน้องนอน ซึ่ง หมายถึงเพลงกล่อมเด็กนั่นเอง แต่เพลงร้องเรือ กับเพลงเรือ นั้น หาเหมือนกันไม่

4 ฉันทลักษณ์ของเพลง กล่อมเด็กภาคใต้ เพลงกล่อมเด็กภาคใต้โดยมาก ๑ บท จะมี ๙ วรรค แต่ละ วรรคมีคำตั้งแต่ ๔ - ๗ คำ แต่ ก็มีบางบทที่บางวรรค มี ๓ คำ และบางวรรคมีเกิน ๗ คำ จนถึง ๑๐ คำ ขึ้นไปก็มีและ บางบทอาจมีความยาวถึง ๓๐ วรรคหรือมากกว่านั้น

5 ฉันทลักษณ์ของเพลงกล่อมเด็ก ภาคใต้ ฮาเหอ...( ชื่อบท )... เหอ ๐๐... ๗ - ๔คำ... ๐ ๐๐... ๗ - ๔คำ... ๐ ๐... มักซ้ำกับวรรคที่ ๔.. ๐ ๐๐๐๐๐ เหอ ( ๐๐๐๐ เหอ... ๐ )

6 ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก ภาคใต้

7 ฮาเอ้อ คือแม่ เหอ คือแม่มิ่งฟ้า คู่บุญราชาแม่ ของแผ่นดิน เมตตาอาทร ราษฎรทุกถิ่น อย่าให้ได้ยินที่ ไหนลำบาก แม่ทรงประทาน โครงการไว้มาก เป็นสิ่งไม่ยากให้ ลูกสืบสาน ลูกขอยอไหว้ที่ แม่ให้ทาน ปวงชนเบิกบาน เพราะบ้านมีแม่ เหอ

8 ประโยชน์จากเพลง กล่อมเด็ก ๑.เพลงกล่อมเด็กเป็นเหมือนกระจกเงา สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม ในแง่ต่าง ๆ เช่น ความเชื่อ ความคิดเห็น ภูมิปัญญา ภูมิธรรม ๒. เพลงกล่อมเด็กสะท้อนให้เห็นประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นเครื่องปรุงแต่งสังคม และเห็นสภาพความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ ซึ่งมักแทรกปนอยู่ในถ้อยคำ ที่นำมาเปรียบเทียบ ๓. เพลงกล่อมเด็กให้ความรู้เรื่องศัพท์ภาษา ถิ่น สำนวนโวหารตลอดจนแนวทางแสดง ความคิดออกมาอย่างมีศิลปะ เช่น การใช้ โวหารในบทเพลงกล่อมเด็ก ให้ฟังได้รส ทางภาษาเข้าใจง่าย ๔. เป็นการสืบทอดวรรณคดีมุขปาฐะให้คงอยู่ สืบไป

9 สรุป เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงที่ใช้ขับ กล่อมให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน จำนวนวรรคของเพลงกล่อมเด็ก อาจมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความนิยมของแต่ละท้องถิ่นการ เลือกสรรคำขึ้นต้นเพลงมักเอาสิ่ง ใกล้ตัวมาเกี่ยวโยงกับการดำเนิน ชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และถ้าใช้สัญลักษณ์ใดก็ตาม เมื่อ เอาไปใช้อีกมักจะยังคงความหมาย เดิมหรือความหมายที่ใกล้เคียงกัน แต่อาจใช้คำที่ผิดเพี้ยนเนื่องจาก สำเนียงในการพูดที่ต่างกันหรือจง ใจแต่งขึ้นมาใหม่ก็อาจเป็นได้

10 จัดทำโดย นายอาณัฐ เพชรแก้ว นักศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt เพลงกล่อมเด็ก ภาคใต้. ความหมายของเพลง กล่อมเด็ก เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงร้อง เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน และนอนหลับไปด้วยความ อบอุ่น เนื้อเพลงมักแสดงถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google