งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทำกิจกรรม 1. แบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้ดูคลิปตัวอย่าง เกม 10 เกม พร้อมๆ กัน 2. แจกแบบประเมินเนื้อหาของเกมให้กับผู้เล่น 3. ให้ผู้เล่นจัดระดับความเหมาะสมของเกมว่าตัวอย่างเกม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทำกิจกรรม 1. แบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้ดูคลิปตัวอย่าง เกม 10 เกม พร้อมๆ กัน 2. แจกแบบประเมินเนื้อหาของเกมให้กับผู้เล่น 3. ให้ผู้เล่นจัดระดับความเหมาะสมของเกมว่าตัวอย่างเกม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีการทำกิจกรรม 1. แบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้ดูคลิปตัวอย่าง เกม 10 เกม พร้อมๆ กัน 2. แจกแบบประเมินเนื้อหาของเกมให้กับผู้เล่น 3. ให้ผู้เล่นจัดระดับความเหมาะสมของเกมว่าตัวอย่างเกม ดังกล่าวเหมาะกับผู้เล่นวัยใด โดยเปรียบเทียบตามตารางแนวทางการจัดระดับความ เหมาะสมของเกม 4. ผู้นำกิจกรรมสรุปร่วมกันเรื่องการจัด Rating Game อย่าง ง่าย ว่ามีแนวทางใน การพิจารณาในประเด็นใดบ้าง และช่วงอายุของผู้เล่น เกี่ยวข้องกับการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือไม่ อย่างไร วิธีการทำกิจกรรม 1. แบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้ดูคลิปตัวอย่าง เกม 10 เกม พร้อมๆ กัน 2. แจกแบบประเมินเนื้อหาของเกมให้กับผู้เล่น 3. ให้ผู้เล่นจัดระดับความเหมาะสมของเกมว่าตัวอย่างเกม ดังกล่าวเหมาะกับผู้เล่นวัยใด โดยเปรียบเทียบตามตารางแนวทางการจัดระดับความ เหมาะสมของเกม 4. ผู้นำกิจกรรมสรุปร่วมกันเรื่องการจัด Rating Game อย่าง ง่าย ว่ามีแนวทางใน การพิจารณาในประเด็นใดบ้าง และช่วงอายุของผู้เล่น เกี่ยวข้องกับการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือไม่ อย่างไร

3 คลิปตัวอย่างเกม (1. ย่างเนื้อ )

4 คลิปตัวอย่างเกม (2.God of War)

5 คลิปตัวอย่างเกม (3. มาออกกำลัง กายกันเถอะ )

6 คลิปตัวอย่างเกม (4.GTA)

7 คลิปตัวอย่างเกม (5.Manhunt)

8 คลิปตัวอย่างเกม (6. ปิกาจู )

9 คลิปตัวอย่างเกม (7. จับคู่ )

10 คลิปตัวอย่างเกม ( 8.Sexy Beach)

11 คลิปตัวอย่างเกม (9. ปาหัวหมา แมว )

12 คลิปตัวอย่างเกม (10. แต่งตัว ตุ๊กตา )

13 แบบประเมินเนื้อหาของเกม วิธีการกรอกแบบประเมินเนื้อหาของเกม 1. ให้วิเคราะห์เกมตัวอย่างว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 4 แบบ ปรากฏอยู่หรือไม่ ได้แก่ เพศ ภาษา ความรุนแรง เลือด 2. นำข้อมูลที่ได้มากรอกลงในตารางแบบประเมิน โดยให้วิเคราะห์เกมตัวอย่างตั้งแต่เกมที่ 1-10 ทีละ เกม โดยมีเกณฑ์แบ่งระดับเนื้อหาดังนี้ - ไม่มี ( 0 ) - มีน้อย (1) - มีปานกลาง (2) - มีมาก (3) 3. นำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางการจัดระดับ ความเหมาะสมของเกม และใส่ช่วงอายุที่เหมาะสม ลงไปในช่องระดับอายุที่เหมาะสม

14 เก มที่ พฤติกรรม / ความรุนแรง เลือ ด เพศภาษ า ช่วงอายุที่ เหมาะสม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 แนวทางการจัดระดับความเหมาะสม ของเกมคอมพิวเตอร์ ระดับ ความ เหมาะสม พฤติกร รม เลือดเพศภาษา 3 + ไม่มี (0) 6 + น้อย (1) ไม่มี (0) ทั่วไป น้อย (1) 13+ กลาง (2) น้อย (1) 15+ กลาง (2) 18+ มาก (3) กลาง (2) 20+ มาก (3) + 6 อ้างอิงข้อมูลจาก : อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทำกิจกรรม 1. แบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้ดูคลิปตัวอย่าง เกม 10 เกม พร้อมๆ กัน 2. แจกแบบประเมินเนื้อหาของเกมให้กับผู้เล่น 3. ให้ผู้เล่นจัดระดับความเหมาะสมของเกมว่าตัวอย่างเกม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google