งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม Rating Game.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม Rating Game."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม Rating Game

2 วิธีการทำกิจกรรม 1. แบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้ดูคลิปตัวอย่างเกม 10 เกม พร้อมๆ กัน 2. แจกแบบประเมินเนื้อหาของเกมให้กับผู้เล่น 3. ให้ผู้เล่นจัดระดับความเหมาะสมของเกมว่าตัวอย่างเกมดังกล่าวเหมาะกับผู้เล่นวัยใด โดยเปรียบเทียบตามตารางแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของเกม 4. ผู้นำกิจกรรมสรุปร่วมกันเรื่องการจัด Rating Game อย่างง่าย ว่ามีแนวทางใน การพิจารณาในประเด็นใดบ้าง และช่วงอายุของผู้เล่นเกี่ยวข้องกับการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือไม่ อย่างไร

3 คลิปตัวอย่างเกม (1.ย่างเนื้อ)
คลิปตัวอย่างเกม (1.ย่างเนื้อ)

4 คลิปตัวอย่างเกม (2.God of War)

5 คลิปตัวอย่างเกม (3.มาออกกำลังกายกันเถอะ)

6 คลิปตัวอย่างเกม (4.GTA)

7 คลิปตัวอย่างเกม (5.Manhunt)

8 คลิปตัวอย่างเกม (6.ปิกาจู)

9 คลิปตัวอย่างเกม (7.จับคู่)

10 คลิปตัวอย่างเกม ( 8.Sexy Beach)

11 คลิปตัวอย่างเกม (9.ปาหัวหมาแมว)

12 คลิปตัวอย่างเกม (10.แต่งตัวตุ๊กตา)

13 แบบประเมินเนื้อหาของเกม
วิธีการกรอกแบบประเมินเนื้อหาของเกม 1. ให้วิเคราะห์เกมตัวอย่างว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 4 แบบ ปรากฏอยู่หรือไม่ ได้แก่ เพศ ภาษา ความรุนแรง เลือด 2. นำข้อมูลที่ได้มากรอกลงในตารางแบบประเมิน โดยให้วิเคราะห์เกมตัวอย่างตั้งแต่เกมที่ 1-10 ทีละเกม โดยมีเกณฑ์แบ่งระดับเนื้อหาดังนี้ ไม่มี (0) มีน้อย (1) มีปานกลาง (2) มีมาก (3) 3. นำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางการจัดระดับความเหมาะสมของเกม และใส่ช่วงอายุที่เหมาะสมลงไปในช่องระดับอายุที่เหมาะสม

14 พฤติกรรม/ความรุนแรง เลือด เพศ ภาษา ช่วงอายุที่เหมาะสม
เกมที่ พฤติกรรม/ความรุนแรง เลือด เพศ ภาษา ช่วงอายุที่เหมาะสม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์
+ 6 ระดับความเหมาะสม พฤติกรรม เลือด เพศ ภาษา 3 + ไม่มี (0) 6 + น้อย (1) ทั่วไป 13+ กลาง (2) 15+ 18+ มาก (3) 20+ อ้างอิงข้อมูลจาก : อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม.มหิดล


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม Rating Game.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google