งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์ ความหมายที่ 1 ความหมายที่ 2 ความหมายที่ 3 สมาชิกในกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์ ความหมายที่ 1 ความหมายที่ 2 ความหมายที่ 3 สมาชิกในกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐศาสตร์ ความหมายที่ 1 ความหมายที่ 2 ความหมายที่ 3 สมาชิกในกลุ่ม

3 ความหมายที่ 1 เป็นวิชาที่กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของมนุษย์ โดยการ เลือกการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ จำกัดมาสนองความต้องการที่ ไม่จำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด BA CK

4 ความหมายที่ 2 เป็นวิชาที่ศึกษาถึง วิทยาการที่มนุษย์รู้จักเลือกใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมา ผลิตสินค้า บริการและ จำหน่ายแจกจ่ายสิ้นค้าหรือ บริการนั้นออกไป บำบัดความ ต้องการของมนุษย์ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อ นำมาซึ่งการอยู่ดีกินดีในที่สุด BA CK

5 ความหมายที่ 3 เป็นการเรียนรู้เรื่องชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ และ ให้แนวทางตัดสินใจเลือก กระทำให้เกิดผลดีที่สุดเท่าที่ จะเป็นไปได้ BA CK

6 สมาชิกในกลุ่ม นายฉัตร ชัย อัมรินทรักษา นายสราวุธ บุรีสิงห์ นางสาว กษมา สถิตทรัพย์ นางสาว วิชญาพร อารมณ์


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์ ความหมายที่ 1 ความหมายที่ 2 ความหมายที่ 3 สมาชิกในกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google