งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายที่1 ความหมายที่2 ความหมายที่3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายที่1 ความหมายที่2 ความหมายที่3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายที่1 ความหมายที่2 ความหมายที่3
เศรษฐศาสตร์ ความหมายที่1 ความหมายที่2 ความหมายที่3 สมาชิกในกลุ่ม

2 ความหมายที่1 เป็นวิชาที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ โดยการเลือกการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมาสนองความต้องการที่ไม่จำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด BACK

3 ความหมายที่2 เป็นวิชาที่ศึกษาถึงวิทยาการที่มนุษย์รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาผลิตสินค้า บริการและจำหน่ายแจกจ่ายสิ้นค้าหรือบริการนั้นออกไป บำบัดความต้องการของมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อนำมาซึ่งการอยู่ดีกินดีในที่สุด BACK

4 ความหมายที่3 เป็นการเรียนรู้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และให้แนวทางตัดสินใจเลือกกระทำให้เกิดผลดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ BACK

5 สมาชิกในกลุ่ม นายฉัตรชัย อัมรินทรักษา นายสราวุธ บุรีสิงห์
นายฉัตรชัย อัมรินทรักษา นายสราวุธ บุรีสิงห์ นางสาวกษมา สถิตทรัพย์ นางสาววิชญาพร อารมณ์


ดาวน์โหลด ppt ความหมายที่1 ความหมายที่2 ความหมายที่3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google