งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1) ถูกชะตา 2) มีความศรัทธา เต็มใจสนับสนุนให้งานซึ่ง เราศรัทธาประสบ ความสำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1) ถูกชะตา 2) มีความศรัทธา เต็มใจสนับสนุนให้งานซึ่ง เราศรัทธาประสบ ความสำเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1) ถูกชะตา 2) มีความศรัทธา เต็มใจสนับสนุนให้งานซึ่ง เราศรัทธาประสบ ความสำเร็จ

3 มหาวิทยาลัยมหิดล มีความ โดดเด่นด้านวิชา การและการบริการทาง การแพทย์ มีโรงพยาบาลใน สังกัด 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, ศูนย์ - แพทย์กาญจนาภิเษก และ คลินิกทันตกรรมพิเศษ

4 บริการผู้ป่วยจากภายนอกปี ละมากมาย แต่ยัง มีบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวนมากที่ไม่ได้ดูแล สุขภาพของตัวเองอย่างถูกต้อง ทั้งเรื่องโภชนาการ และการออกกำลังกาย มีปัญหา การเจ็บป่วยและโรค ประจำตัว หลายรายต้อง เสียชีวิตก่อนเวลาอันควร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงปัญหาดัง - กล่าว และเห็นว่าจำเป็นต้อง เสริมสร้างสุขภาพของ บุคลากรให้ดีขึ้น เมื่บุคลากรมี สุขภาพดีทั้งกายและ

5 ใจที่ดี ย่อมส่งผลให้มี ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้า ที่การงานดีขึ้น อันจะยัง ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติต่อไป

6 - ไม่มีการวางระบบ สำหรับสุขภาพ - มี งบประมาณ จำกัด - ไม่มีศูนย์กลางในการ จัดการและชี้นำ ในการเสริมสร้างสุขภาพ - การวัสดุ - อุปกรณ์ ต่างๆที่จำเป็น - สภาพที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยอยู่ห่าง ไกลกัน

7 บุคลากรของ มหาวิทยาลัยมหิดล มีสุขภาพอนามัยถี่ถ้วนหน้า ภายในปี 2555 ส่งเสริมบุคลากรให้ออกกำลัง กายอย่างเหมาะสมกับสภาพ ร่างกายและอายุ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ ตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละครั้ง

8 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เสริมสร้างสุขภาพ - ตั้งชมรม เสริมสร้าง สุขภาพ - วางโครงข่ายชมรมทุก ระดับ ทั้งคณะ / ภาควิชา / แผนก - จัดตั้งกองทุน เสริมสร้างสุขภาพ

9 5.1- วิ่งเพื่อ สุขภาพ - จัดกิจกรรมเพื่อ ประชาสัมพันธ์ จูงใจ บุคลากรเสริมสร้าง สุขภาพ และหารายได้เข้า กองทุน 5.2- แข่งขัน จักรยานแรลลี่ 5.3- แข่งขันโบลิ่ งชิงถ้วย..... 5.4- แข่งขันเป ตองชิงถ้วย....

10 1) จำนวนบุคลากรที่เป็นสมาชิก ชมรมเสริมสร้างสุขภาพ เพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร เพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร 2) จำนวนบุคลากรที่ออกกำลังกาย เพิ่มขึ้นทุกปี ปีร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 80 ปีร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 80 3) จำนวนบุคลากรที่มีน้ำหนักเกิน ลดลงทุกปี ปีละร้อยละ 20 จนเหลือร้อย ละไม่เกิน 80 ปีละร้อยละ 20 จนเหลือร้อย ละไม่เกิน 80

11 6) จำนวนบุคลากร ที่เบิกเงินค่า รักษาพยาบาลลดลง 4) จำนวนบุคลากรผู้ดื่มสุราลดลง ทุกปี ปีละร้อยละ 20 จนเหลือไม่เกิน ร้อยละ 10 ปีละร้อยละ 20 จนเหลือไม่เกิน ร้อยละ 10 ของผู้ดื่มสุราในปัจจุบัน ของผู้ดื่มสุราในปัจจุบัน 5) จำนวนบุคลากรผู้สูบบุหรี่ลดลง ทุกปี ปีละร้อยละ 20 จนเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน จนเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน

12 ผ. ศ. ถาวร กมุทศรี ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจาก ภายนอก

13 นายเกรียงไกร ตั้ง สุขเกษมสันติ์ ประธาน อนุกรรมการ นายสละ พิมพ์ สำเภา รองประธาน อนุกรรมการ

14 นายสุทธินันต์ ชลิ ทธิกุล อนุกรรมการและ เลขานุการ นายฉัตรชัย เชิงทวี อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ผศ. อารมณ์ ตรีราช อนุกรรมการ นายสมชาย วิริย ภิรมย์กูล อนุกรรมการ

15 นส. อำภา สุจิณโณ อนุกรรมการ นางนันท์พร จิตร เพ็ชร อนุกรรมการ นายแดง ลมสูงเนิน อนุกรรมการ นางอริศรา ตั้งจิต สราญอนุกรรมการ


ดาวน์โหลด ppt 1) ถูกชะตา 2) มีความศรัทธา เต็มใจสนับสนุนให้งานซึ่ง เราศรัทธาประสบ ความสำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google