งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผล : สิ่งที่เรียนมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 โซน A 1. กำหนดความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. การประเมิน Competency Gap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผล : สิ่งที่เรียนมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 โซน A 1. กำหนดความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. การประเมิน Competency Gap."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผล : สิ่งที่เรียนมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 โซน A 1. กำหนดความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. การประเมิน Competency Gap Assessment ช่องว่างของพนักงานรายบุคคล 3. การหาวิธีการพัฒนา Development Tools บริษัท อีเทอนอล ซากา ตะ อิ้งซ์ จำกัด

3 1. กำหนดความสามารถที่ต้องพัฒนา - LM ต้องวัดความสามารถของลูกน้องได้ ว่าแต่ละคน มีความสามารถระดับใดในงานที่ปฏิบัติ และจะใช้ วิธีการพัฒนาพวกเขาอย่างไร - ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ (Knowledge) - ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะ ( Skill ) - ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณลักษณะพิเศษ ( Personnel Attributes ) ในตำแหน่งงานนั้นๆ และ LM. สามารถแยกความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพิเศษออกมาได้ ซึ่งอาจใช้ ดิกชันนารี ( ของ ดร. อาภรณ์ช่วย ) ทั้งนี้ฝ่ายบุคคล นำไป ตกแต่งใน JD. ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และค่อยๆ ปรับ ประยุกต์ใช้ อย่าเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ต้องทำแบบ ละมุนละม่อม บริษัท อีเทอนอล ซากา ตะ อิ้งซ์ จำกัด

4 2. การประเมิน Competency Gap Assessment - LM. ต้องสามารถประเมิน Gap ลูกน้องได้ หาจุดแข็ง จุดอ่อนในงานที่ปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพของเขาให้สามารถทำงานได้สัมฤทธิ์ผล มี ประสิทธิภาพ -Training Needs ได้จากจุดอ่อนของพนักงาน เพื่อทำ แผนพัฒนารายบุคคลต่อไป - การประเมิน Gap เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพ เพิ่มขึ้น ห้ามนำมาประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนโดยเด็ดขาด - ควรใช้คำพูดง่ายๆ ไม่ยากจนเกินไป การสื่อสารควร เชื่อมโยง ถ่ายทอดชัดเจน จะทำให้ผู้รับสารได้ เคร่งเครียดเกินไป -( เหมือนที่เรียนกับอาจารย์ ดร. อาภรณ์ บรรยากาศสนุกมาก ค่ะ ) บริษัท อีเทอนอล ซากา ตะ อิ้งซ์ จำกัด

5 3. การหาวิธีการพัฒนา Development Tools - ผู้เรียน ต้องสามารถถ่ายทอดวิธีการพัฒนาลูกน้องให้ LM. รับทราบ ซึ่งไม่ใช่วิธีพัฒนาเฉพาะส่งลูกน้องฝึกอบรม ในห้องเรียนเท่านั้น มีอีกหลายวิธีที่สามารถดำเนินการได้ เรียกว่า Non Training - Non Training มีดังนี้ - การ OJT. - Coaching - Mentoring - Workshop - ดูงานนอกสถานที่ - มอบหมายงานพิเศษ - อ่านคู่มือปฏิบัติ - ดู VDO ฯลฯ บริษัท อีเทอนอล ซากา ตะ อิ้งซ์ จำกัด

6 จัดทำหน้าที่หลักแต่ละ ตำแหน่งงาน : ประเมินความรู้ (Knowledge) : ทักษะ ( Skill) : คุณลักษณะพิเศษ Personnel Attributes

7 บริษัท อีเทอนอล ซากา ตะ อิ้งซ์ จำกัด น้อง ณี ม่วย ค่ะ พี่บีส สุพจน์ กลุ่มไก่ฟ้าสู้ๆ

8 บริษัท อีเทอนอล ซากา ตะ อิ้งซ์ จำกัด จุดอ่อนของพนักงาน เรา สามารถมาทำ Training Needs ได้เลย

9 บริษัท อีเทอนอล ซากา ตะ อิ้งซ์ จำกัด อาจารย์ ดร. อาภรณ์ให้คำแนะนำที่ถูกต้องค่ะ และ ต้องมีลายเซ็นต์อาจารย์ด้วย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผล : สิ่งที่เรียนมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 โซน A 1. กำหนดความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. การประเมิน Competency Gap.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google