งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อาจารย์บัววรุณศรีชัยกุล เสนอ อาจารย์บัววรุณศรีชัยกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อาจารย์บัววรุณศรีชัยกุล เสนอ อาจารย์บัววรุณศรีชัยกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ อาจารย์บัววรุณศรีชัยกุล เสนอ อาจารย์บัววรุณศรีชัยกุล

2 1. ปิโครท๊อกซิน (Picrotoxin) ปิโครท๊อกซิน พบมากในแถบ อินเดียตะวันออก มีรสขมมักใช้เป็นยา พิษให้ปลากินมีฤทธิ์กระตุ้นศูนย์ต่างๆ ในก้านสมอง เช่น การหายใจ การเต้น ของหัวใจ การหดตัวของหลอดเลือด การคลื่นไส้ อาเจียน

3 ในคนปกติขนาดยาที่กระตุ้นการ หายใจจะใกล้เคียงกับขนาดยาที่ทำให้ ชักมาก ในผู้ที่ได้รับยากดประสาท เช่น ยานอนหลับหรือยาสลบเกินขนาด อาจ ใช้ยานี้กระตุ้นได้โดยไม่ทำให้ชัก ส่วนมากนิยมฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งจะ เห็นผลภายใน 10-15 นาที ยานี้ถูก ทำลายอย่างรวดเร็วภายในเวลา 1-2 ชั่วโมง 1. ปิโครท๊อกซิน (Picrotoxin)( ต่อ )

4  ประโยชน์ที่ใช้ ใช้แก้พิษยานอนหลับและยาสลบ แต่ แพทย์ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้เพราะควบคุม ขนาดของยาลำบาก  ฤทธิ์และอาการที่ไม่พึงประสงค์ ในขนาดยาที่สูงกว่าที่ใช้ในการรักษา เล็กน้อย จะทำให้ชักกระตุก หมดสติและตาย  ประโยชน์ที่ใช้ ใช้แก้พิษยานอนหลับและยาสลบ แต่ แพทย์ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้เพราะควบคุม ขนาดของยาลำบาก  ฤทธิ์และอาการที่ไม่พึงประสงค์ ในขนาดยาที่สูงกว่าที่ใช้ในการรักษา เล็กน้อย จะทำให้ชักกระตุก หมดสติและตาย

5 2. เพ็นติลีนเตตราซอล (Pentylenetetrazol) ชื่อการค้าเช่น เมทราซอลหรือเล็ปตา ซอล (Metra¬zol หรือ Leptazol) เป็นยา ที่สังเคราะห์ขึ้น มีฤทธิ์กระตุ้นก้านสมองได้ ดีกว่าส่วนอื่นๆ ถ้าให้ขนาดยาสูงจะกระตุ้น ทั่วทั้งระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ชัก กระตุกและตายได้ เมื่อให้ทางปากยาจะ ซึมผ่านกระเพาะและลำไส้ได้ดีแต่มักนิยม ให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือฉีด เข้ากล้ามหรือใต้ผิวหนัง ยาส่วนใหญ่ถูก ทำลายที่ตับ

6 2. เพ็นติลีนเตตราซอล (Pentylenetetrazol) ( ต่อ )  ประโยชน์ที่ใช้ ยานี้มักใช้ในห้องทดลองทาง วิทยาศาสตร์ ไม่ค่อยนิยมใช้ในทางแพทย์ เพราะควบคุมขนาดของยาลำบาก แต่แพทย์ บางคนอาจใช้ 1. แก้พิษของยานอนหลับและยาสลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กดการหายใจ 2. ใช่กระตุ้นประสาทของคนชราที่ ซึมเศร้า ความจำเสื่อม เลอะเลือนสับสน  ประโยชน์ที่ใช้ ยานี้มักใช้ในห้องทดลองทาง วิทยาศาสตร์ ไม่ค่อยนิยมใช้ในทางแพทย์ เพราะควบคุมขนาดของยาลำบาก แต่แพทย์ บางคนอาจใช้ 1. แก้พิษของยานอนหลับและยาสลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กดการหายใจ 2. ใช่กระตุ้นประสาทของคนชราที่ ซึมเศร้า ความจำเสื่อม เลอะเลือนสับสน

7 3. นิเคธาไมด์ (Nikethamide) ชื่อการค้า เช่นโครามีน (Coramine) นิเคธาไมด์ เป็นยาที่ สังเคราะห์ขึ้นมีฤทธิ์กระตุ้นก้านสมอง การ หายใจ การไหลเวียนเลือด ฯลฯ มีฤทธิ์ แรงน้อยกว่า เพ็นติลีนเตตราซอล หรือ ปิ โครท๊อกซิน (Picrotoxin) แต่ออกฤทธิ์ นานกว่า เมื่อให้ทางปากจะซึมผ่าน ทางเดินอาหารได้ดี โดยมากมักให้โดย การฉีดเข้าหลอดเลือด ดำ หรือเข้ากล้าม

8 3. นิเคธาไมด์ (Nikethamide) ( ต่อ )  ประโยชน์ที่ใช้ ยานี้อาจใช้กระตุ้นการหายใจที่ถูกกดมาก เนื่องจากการใช้ยาสลบหรือยานอนหลับ สุรา แต่ควรมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ใกล้ๆ ปัจจุบันไม่ นิยมใช้  ฤทธิ์และอาการที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ที่มีนัยน์ตาเป็นต้อหิน (Glaucoma)  ประโยชน์ที่ใช้ ยานี้อาจใช้กระตุ้นการหายใจที่ถูกกดมาก เนื่องจากการใช้ยาสลบหรือยานอนหลับ สุรา แต่ควรมีเครื่องช่วยหายใจอยู่ใกล้ๆ ปัจจุบันไม่ นิยมใช้  ฤทธิ์และอาการที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ที่มีนัยน์ตาเป็นต้อหิน (Glaucoma)

9 สมาชิกใน กลุ่ม 1. นางสาวจิราภรณ์ หน่อใหม่ 54011410022 2. นางสาวจิราภรณ์ โชคเหมาะ 54011410023 3. นางสาวชนาภา นาใจคง 54011410036 4. นางสาวพัชรี ครองสตรี 54011410072 5. นางสาวมีนา วรรณรส 54011410079 6. นางสาวนาถยา สุมามาร 54011410164 7. นางสาวน้ำฝน กางหอม 54011410165 8. นางสาวพรพิมล ยุระพันธ์ 54011410203 9. นางสาววิภาพรรณ กาญบุตร 54011410209 10. นางสาวอรทัย บุญพันธ์ 54011410218 1. นางสาวจิราภรณ์ หน่อใหม่ 54011410022 2. นางสาวจิราภรณ์ โชคเหมาะ 54011410023 3. นางสาวชนาภา นาใจคง 54011410036 4. นางสาวพัชรี ครองสตรี 54011410072 5. นางสาวมีนา วรรณรส 54011410079 6. นางสาวนาถยา สุมามาร 54011410164 7. นางสาวน้ำฝน กางหอม 54011410165 8. นางสาวพรพิมล ยุระพันธ์ 54011410203 9. นางสาววิภาพรรณ กาญบุตร 54011410209 10. นางสาวอรทัย บุญพันธ์ 54011410218

10


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อาจารย์บัววรุณศรีชัยกุล เสนอ อาจารย์บัววรุณศรีชัยกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google