งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของเซลล์ เพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์ มีเมตาบอลิซึม มีการไหลเวียนของพลังงานภายในเซลล์ ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน มีการสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของเซลล์ เพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์ มีเมตาบอลิซึม มีการไหลเวียนของพลังงานภายในเซลล์ ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน มีการสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของเซลล์ เพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์ มีเมตาบอลิซึม มีการไหลเวียนของพลังงานภายในเซลล์ ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน มีการสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ มีการขนส่งภายในเซลล์

2 ชนิดของเซลล์ *Prokaryotic cell และ *Eukaryotic cell เซลล์ทั้งสองประเภทมีข้อแตกต่าง กันอย่างไร ?

3 สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (Unicellular) Prokaryo tic cell Eukaryot ic cell

4 ชนิดของเซลล์ 1. Prokaryotic cells : เซลล์ของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ พวกแบคทีเรีย สาหร่ายสี เขียวแกมน้ำเงิน และ ไมโครพลาสมา ลักษณะเด่นคือ เซลล์ไม่มีเยื่อหุ้ม แบ่งแยกต่างหาก ลักษณะเซลล ์จะค่อนข้างเล็ก มีขนาด 0.2-10 ไมโครเมตร Blue- Green Algae Mycoplasmas

5 Prokaryotic cells

6 2. Eukaryotic cell

7 Eukaryote เป็นเซลล์ที่มี เยื่อหุ้มนิวเคลียส มีออร์ แกเนลล์ (organelle) และผนังของออร์แกเนลล์เอง ตัวอย่างของยูแคริโอตเซลล์เดียว ได้แก่ อะมีบา (amoeba) และเห็ดรา (fungi) นอกจากนี้สิ่งที่มีชีวิตพวกหลายเซลล์ (multicellular forms) เช่นพืชและ สัตว์รวมทั้งสาหร่ายสีน้ำตาล (brown alage) ก็เป็น พวกยูแคริโอต 2. Eukaryotic cell

8 Function and Importance of Cells หน้าที่และความสำคัญของ เซลล์ การทำงานหรือกิจกรรมของเซลล์ที่สอดคล้อง ประสานกัน ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ ได้อย่างปกติ ทั้งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 1. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น (irritability) 2. สามารถส่งผ่านสิ่งกระตุ้นต่อไปได้ (conductivity) 3. เปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยการยืดหดได้ (contractility)

9 4. มีกระบวนการที่เซลล์สามารถเผาผลาญ อาหาร โดยใช้ออกซิเจน เพื่อให้ได้ พลังงานเพื่อการดำรงชีวิต เรียกว่า Respiration 5. เซลล์มีความสามารถในการดูดซึม (absorption) หรือเก็บกินสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ ภายนอกตัวเซลล์ได้ โดยวิธีการ pinocytosis หรือ phagocytosis เป็นต้น 6. สามารถคัดหลั่งสารที่เซลล์ผลิตออกมา (secretion) และ ขับของเสียที่เซลล์ไม่ ต้องการออกมานอกตัวเซลล์ (excretion) 7. สามารถเจริญเติบโตเพื่อขนาดและจำนวน ได้

10 วิธีการศึกษา เซลล์

11

12

13 โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ Cell Wall ผนังเซลล์ หน้าที่ : - ป้องกันเซลล์ - รักษา รูปร่างของเซลล์ ให้คงรูป

14 โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ Cell Membrane เยื่อหุ้มเซลล์ Cell animation

15 Plasma membrane or Cell membrane Fluid Mosaic Model

16 หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane function) 1. ให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกเซลล์ (differential permeability) * Deffusion: Low concentrati on Passive transport: Diffusion High concentration

17 Facilitated diffusion: Diffusion through carrier proteins within cell membranes.

18 * Osmosis: การเคลื่อนที่ ของน้ำผ่านเข้าออกจาก เซลล์

19 ไซโตปลาสม (cytoplasm) มีลักษณะเป็นของเหลวส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีน กรดนิวคลีอิก สาร อนินทรีย์ และสารอินทรีย์เล็ก ๆ

20 Plant cell ออร์แกเนลล์ (Organelles)


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของเซลล์ เพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งเซลล์ มีเมตาบอลิซึม มีการไหลเวียนของพลังงานภายในเซลล์ ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทั้งภายนอกและภายใน มีการสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google