งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาชีพศึกษา ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาชีพศึกษา ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาชีพศึกษา ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา

2 อาชีพศึกษา หมายถึง ?? การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ นักเรียนให้เข้าใจตนเอง รู้จัก ความสามารถ การมีชีวิตอยู่ใน สังคม ตลอดจนช่วยบุคคลให้หัด วางเป้าหมายเพื่อชีวิตทางอาชีพใน อนาคต

3 หลักการจัดโปรแกรมอาชีพ ศึกษา 1. คาบกิจกรรมแนะแนว 2. แทรกในสาระการเรียนรู้ 8 สาระ การจัดโปรแกรมแนะแนวอาชีพจัด ตรงกับความต้องการของนักเรียน

4 ขั้นตอนการจัดอาชีพศึกษา Isaacson แบ่งขั้นตอนอาชีพศึกษา 5 ขั้น 1. ขั้นสำนึกรู้เรื่องอาชีพ 2. ขั้นสำรวจอาชีพ 3. ขั้นกระบวนการตัดสินใจ 4. ขั้นเตรียมตัวเพื่องานอาชีพ 5. ทักษะที่จำเป็นในการ สมัคร งาน

5 1. ขั้นสำนึกรู้เรื่องอาชีพ เด็กเข้าโรงเรียนจนถึงชั้น ประถมศึกษา - ในโลกนี้มีอาชีพต่างๆมากมาย - เครื่องแบบ เครื่องมือเครื่องใช้ใดกับ อาชีพใด - อาชีพของพ่อแม่ตนเองกับอาชีพของ พ่อแม่เพื่อน - ลักษณะอาชีพอย่างคร่าวๆ

6 2. ขั้นสำรวจอาชีพ ชั้นประถมปลายถึงมัธยมต้น - คุณลักษณะของตนเอง - ค่านิยม จุดเด่น ความสามารถ ความ ถนัด - รายละเอียดของงานอาชีพ

7 3. ขั้นกระบวนการตัดสินใจ คาบเกี่ยวระหว่างชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กับการเรียนรู้ตนเอง ตั้งเป้าหมายทางอาชีพที่ใกล้เคียง ความจริง

8 4. ขั้นเตรียมตัวเพื่องานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย - นักเรียนเลือกเรียนสายสามัญหรือสาย อาชีพ - เตรียมตัวเรียนตามที่ได้เลือกไว้ในขั้นที่ 3 ขั้นกระบวนการตัดสินใจ - การฝึกฝนให้มีความชำนาญในสาขาที่ เลือกไว้ - การฝึกงานอาชีพ - การเรียนรู้ทักษะเฉพาะอย่าง - เรียนรู้ว่างานนั้นมีผลตอบแทนทางสังคมที่ น่าพอใจหรือไม่ เช่น เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ

9 5. ทักษะที่จำเป็นในการสมัคร งาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง อุดมศึกษา - การช่วยเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการ ก้าวสู่โลกของงานอาชีพ - สอนทักษะที่จำเป็นในการสมัครงาน

10 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt อาชีพศึกษา ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google