งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multiple Intelligence ดร. รังสรรค์ โฉมยา ( คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multiple Intelligence ดร. รังสรรค์ โฉมยา ( คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multiple Intelligence ดร. รังสรรค์ โฉมยา ( คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม )

2 “ โลกมีไว้เหยียบ ไม่ใช่มีไว้แบก ” นิรนาม “ สิ่งใดที่ฉันไม่มี ฉันไม่ต้องการ ” ซีนีแอด โอ คอนเนอร์

3 Howard Gardner เสนอว่าคนจะ ฉลาดจะต้องประกอบด้วยเชาว์ ปัญญา 8 ประการ คือ 1. การใช้ภาษา (Verbal/Linguistic) การอ่าน การพูด การฟัง 2. การใช้เหตุผลและการคำนวณ (Logical/Mathematical) การ ทำงานด้านตัวเลข การคำนวณ การ คิดเชิงปริมาณ การคิดแบบ นามธรรม

4 3. การรับรู้เกี่ยวกับภาพ (Visual/Spatial) การสร้างภาพ การแปลความหมายรูปภาพ การ สร้างแผนผังแนวคิด กรอบความคิด การจินตนาการ การเขียนภาพ 4. ความสามารถด้านการเล่นดนตรี (Musical/Rhythmic) การใช้จังหวะ ทำนอง การเล่นดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ 5. การเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย (Bodily/Kinesthetic) การรับรู้ผ่าน ทางประสาทสัมผัส การเคลื่อนที่ไป มา การเล่นกีฬา

5 6. ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Interpersonal) ความร่วมมือใน กิจกรรมต่างๆ การทำงาน ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความรู้สึกร่วม 7. ความเข้าใจในความรู้สึกของ ตนเอง (Intrapersonal) การทำงาน คนเดียว การเรียนรู้ตาม ความสามารถของตน การรับรู้ เกี่ยวกับตนเอง การสร้างโครงงาน ด้วยตนเอง 8. ความเข้าใจในธรรมชาติ (Naturalist) การใช้เวลานอก สถานที่ การจัดกลุ่ม การสังเกต การแบ่งประเภทสิ่งที่พบ

6 สังเกตว่านักเรียนมีเชาว์ปัญญา แบบใด จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้ นักเรียนได้ไช้เชาว์ปัญญา ไม่ควรเน้นการใช้ภาษาและ เหตุผลเพียงอย่างเดียวในการสอน ต้องจัดการสอนอย่างหลากหลาย ติดตามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ นักเรียน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา นักเรียน สอนและพัฒนานักเรียนใหัครอบ คลุมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน

7 ผู้สอนคุ้นเคยกับแบบการสอนและ พหุปัญญามาก จะสามารถจัดการ เรียนรู้ได้ตรงกับลักษณะนักเรียน มาก ผู้สอนอาจจะไม่ชอบวิธีการสอน บางอย่าง แต่เป็นความจำเป็นและ ความต้องการของนักเรียน ทางเลือกที่จะจัดการเรียนการ สอนมีมากแบบ ควรจัดให้ หลากหลาย ผู้สอนต้องเก็บข้อมูลนักเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา นักเรียนจะรู้สึกท้าทายและมั่นใจ มากขึ้นเมื่อได้รับการสอน หลากหลายแบบ

8 ผู้สอนต้องยอมรับว่านักเรียนมี เชาว์ปัญญา และแบบการเรียน แตกต่างกัน การเรียนรู้บางอย่างอาจจะไม่ เหมาะกับนักเรียนบางคน ผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนให้มาก ที่สุด วางแผนการสอนให้ครอบคลุม แบบการเรียน เชาว์ปัญญาและ ความชอบของนักเรียน ผู้สอนต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนและ พัฒนาตนเองในการสอนแบบ หลากหลาย

9

10 การอ่าน การสะกดคำ การเขียน การฟัง การเล่าเรื่อง การทบทวน ความจำ การใช้ภาษา การพูด การอภิปราย การบรรยาย ลักษณะ การใช้ตัวช่วย จำ การเชื่อมโยง ความจำ

11 การสร้าง รูปแบบ การเขียน แผนภูมิ การจัดลำดับ ความสำคัญ การสร้างสิ่ง ช่วยจำ การวิเคราะห์ การคิดเชิง นามธรรม การคิดแบบ วิเคราะห์ สมการและ การแก้ การใช้ตัวเลข และจำนวน การตีความ เชิงปริมาณ การคำนวณ การพิสูจน์ ตรรกศาสตร์ การแปลความ ข้อมูล การใช้สถิติ

12 การสร้างผัง ความคิด ออร์แกนไน เซอร์ วีดีทัศน์ การกำหนด รหัสสี การสร้าง จุดเน้น การแปลภาพ การใช้สี การอ่านภาพ แผนภูมิ การศึกษา ภาพ การสร้างภาพ การวาดภาพ การสร้าง แผนภูมิ การออกแบบ การทำ โปสเตอร์

13 การร้องเพลง การเคาะ จังหวะ การเต้น การ วางท่าทาง การเชียร์ การทำเสียง สร้างเสียง การใช้เสียง การพึมพำ การบอกชนิด ของเสียง การแสดง ปฏิกิริยาโต้ตอบ การฟังเสียง การแต่งเพลง การเล่นดนตรี การแยกแยะ เสียง

14 การเล่น บทบาทสมมุติ การเดิน วิ่ง จังหวะ การเต้นรำ ระบำ การร้องเพลง คลอการ เคลื่อนไหว การเดินรอบ การแสดง ท่าทาง ( เช่น เก้าอี้ดนตรี ) การสร้าง สิ่งของ การคำนวณ จังหวะ ภาษา สัญญลักษณ์ และการ เคลื่อนไหว การเล่นกีฬา การจัดศูนย์ กิจกรรม กิจกรรมเข้า จังหวะ การใช้ภาษา ท่าทาง

15 การคิดเดี่ยว จับคู่คิด และ การคิดแบบ กลุ่ม การต่อภาพ จิ๊กซอร์ การจับกลุ่ม ร่วมมือ การเล่นละคร การโต้วาที การพบชั้น บทบาทสมมุติ กิจกรรมใจ ประสานใจ เพื่อนแนะนำ เพื่อน การติวเพื่อน การแลกกัน อ่านไดอารี่ หรือ บันทึก การใช้ Feed Back การสื่อสารใน กลุ่ม

16 การรู้คิด การพูดกับ ตนเอง การให้ กำลังใจตนเอง การแก้ปัญหา ด้วยตนเอง การเข้าใจ ตนเอง การเขียน บันทึกประจำวัน ไดอารี่ การสังเกต ตนเอง การพัฒนา ตนเอง การซ้อมพูด การนำเสนอ ด้วยการพูด การใช้ความรู้ เดิม การฝึกการ เชื่อมโยง การรู้จักการ เป็นเจ้าของ ( ตนเอง คนอื่น )

17 การติดป้าย เรื่องต่างๆ การแบ่ง ประเภท การจัดกลุ่ม การระบุชนิด ของสิ่งใดๆ การตั้ง สมมุติฐาน การทำการ ทดลอง การปรับปรุง สิ่งเดิมให้ดีขึ้น การสร้าง สิ่งของจากวัสดุ การแยกชนิด การสำรวจ การศึกษา ธรรมชาติ การวิเคราะห์ รูปแบบของสิ่ง ใดๆ

18 Dr.Rungson Chomeya Education Psychology Department Faculty of Education, Mahasarakham University Mahasarakham Province 44000 Tel.0 4374 3143 # 116 Fax.0 4372 1764 Mobile.0 1263 6980 rungson.c@msu.ac.th http://edu.msu.ac.th/edunew/M_psycho logy/rungson/


ดาวน์โหลด ppt Multiple Intelligence ดร. รังสรรค์ โฉมยา ( คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google