งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชื่อเรื่อง : รูปแบบการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัด การป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าดงเมา - ดงคำกลาง อำเภอนาทม จ. นครพนม ผู้วิจัย : นายวรรณ สิงห์คำ เสนอโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชื่อเรื่อง : รูปแบบการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัด การป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าดงเมา - ดงคำกลาง อำเภอนาทม จ. นครพนม ผู้วิจัย : นายวรรณ สิงห์คำ เสนอโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชื่อเรื่อง : รูปแบบการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัด การป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าดงเมา - ดงคำกลาง อำเภอนาทม จ. นครพนม ผู้วิจัย : นายวรรณ สิงห์คำ เสนอโดย : นายสะหมิง แสง พระจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสต รมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11 รหัส 55422319104

2 2 ภูมิหลัง ภูมิหลัง ทรัพยากรป่าไม้ ( Forest Resources ) หมายถึง ทรัพยากรต่าง ๆที่มีอยูในสังคมของ ป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิดหรือสี่งไม่มีชี วิด ดังนั้น ทรัพยากรป่าไม้ จึงหมายถืง ทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ สัดว์ป่า, ของป่า, ที่ดิน, ป่าไม้ ต้นน้ำลำธารและสภาพแวดล้อมทั่วไป ของป่า. ทรัพยากรป่าไม้ ( Forest Resources ) หมายถึง ทรัพยากรต่าง ๆที่มีอยูในสังคมของ ป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิดหรือสี่งไม่มีชี วิด ดังนั้น ทรัพยากรป่าไม้ จึงหมายถืง ทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ สัดว์ป่า, ของป่า, ที่ดิน, ป่าไม้ ต้นน้ำลำธารและสภาพแวดล้อมทั่วไป ของป่า. ทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญ ในการดำรงชีพ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่ อาศัย ยารักษาโรค และ เครื่องนุ่งห่ม ในทาง กลับกันหากป่าไม้ถูกทำลายลงก็จะก่อให้เกีด ปัญหาต่างๆ ป่าดงเมา - ดงคำกลางมีเนื้อที่ประมาณ 4,050 ไร่ เป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ชื่งเกีดมา จากการมีส่วนร่วมของชุมชน.

3 ปัญหาการวิจัย 1. สภาพป่า ปัญหา และ การจัดการ ป่าดงเมา - ดงคำกลางอำเภอนาทม จ. นครพนม เป็นอย่างไร 2. รูปแบบที่เหมาะสมของการ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการ ป่าดงเมา - ดงคำ กลาง อำเภอนาทม จ. นครพนม เป็นอย่างไร

4 ความสำคัญของการวิจัย 1. เพื่อศืกษาสภาพป่า ปัญหา และ การจัดการ ป่าดงเมา - ดงคำกลางของประชาชนที่อยู่ ใกล้ป่า อำเภอนาทม จ. นครพนม 2. เพื่อหารูปแบบของการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดการ ป่าดงเมา - ดง คำกลาง อำเภอนาทม จ. นครพนม อย่าง ยั่งยืน. ความมุ่งหมายของการวิจัย 1. ผลการวิจัยคั้งนี้ จะทำให้ทราบ สภาพป่า ปัญหา ความต้องการและการมีส่วนร่วมในการ จัดการป่าอย่างยั่งยืน. 2. จะทำให้ได้รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดการ ป่าย่างยั่งยืน.

5 ขอบเขตของการวิจัย 1. ศืกษาภาพป่า ปัญหา และ การจัดการป่า โดย การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รวมทั้งกิจกรรม ที่ดำเนีนการในพื้นที่ การศืกษาภาดสนาม (Field Study) โดยสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลืก (Indepth Interview ) และ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion ) กับแกนนำ ชุมชนผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นใน ชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าดงเมา - ดงคำกลาง. 2. ส้างรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการป่าโดยใช้ผลการศืกษา ในข้อที่ 1. 3. ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาที่สร้างขื้นโดย การทำประชาพิจารณ์ กับแกนนำ ชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในชุมชนที่อยู่ ใกล้ป่าดงเมา - ดงคำกลาง. 4. ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการ ทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่ 5. สังเคราะห์ และ สรุปรูปแบบแล้วสรุป ผลการวิจัย.

6 กรอบแนวคิดในการ วิจัย กรอบแนวคิดในการ วิจัย รวบรวม ข้อมูลจาก เอกสาร และ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ศืกษา ภาพป่า ปัญหา และ การ จัดการ ส้าง รูปแบบ การ พัฒนาการ มีส่วนร่วม ของ ประชาชน ในการ จัดการป่า อย่าง ยั่งยืน ตรวจส อบ และ ปรับ ปรุงรูป แบบ การ พัฒนา ที่สร้าง ขื้น ได้รูปแบบ การ พัฒนา การมีส่วน ร่วมของ ประชาชน ในการ จัดการป่า อย่าง ยั่งยืน

7 นิยามศัพท์เฉพาะ 1 การพัฒนา 2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 3 การจัดการป่าชุมชน 4 การจัดการป่าอย่างยั่งยืน 5 ชุมชน 6 ป่าชุมชน 7 ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น

8 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับป่าชุมชน 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมิส่วนร่วม ของประชาชน 1.4 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. งานวิจัยที่เกียวข้อง

9 9วิธีดำเนินการวิจัย โดยมีการดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพป่าปัญหาความ ต้องการ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพป่าปัญหาความ ต้องการ ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาการมีส่วน ร่วมประชาชนในการจัดการป่า ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาการมีส่วน ร่วมประชาชนในการจัดการป่า ขั้นที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาที่สร้าง ขื้น ขั้นที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาที่สร้าง ขื้น ขั้นที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า ขั้นที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่า ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ และ สรุปรูปแบบการ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดการป่า ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ และ สรุปรูปแบบการ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดการป่า

10 เครื่องมือที่ไช้ในการวิจัย 1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลสภาพป่า 1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลสภาพป่า ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ ข้อมูล ส่วนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล 2 การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสัมภาษณ์ 10

11 11 ຂອບໃຈ


ดาวน์โหลด ppt 1 ชื่อเรื่อง : รูปแบบการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัด การป่าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าดงเมา - ดงคำกลาง อำเภอนาทม จ. นครพนม ผู้วิจัย : นายวรรณ สิงห์คำ เสนอโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google