งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุภาคที่อยู่ในสภาพสมดุล นั้นจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ซึ่งเป็นไป ตามกฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน ข้อที่ 1 กล่าวว่า { ถ้าแรงลัพธ์ ที่กระทำต่ออนุภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุภาคที่อยู่ในสภาพสมดุล นั้นจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ซึ่งเป็นไป ตามกฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน ข้อที่ 1 กล่าวว่า { ถ้าแรงลัพธ์ ที่กระทำต่ออนุภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อนุภาคที่อยู่ในสภาพสมดุล นั้นจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ซึ่งเป็นไป ตามกฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน ข้อที่ 1 กล่าวว่า { ถ้าแรงลัพธ์ ที่กระทำต่ออนุภาค เป็นศูนย์ อนุภาคนั้นจะอยู่ในสภาพ สมดุล }  F = 0

3 การวิเคราะห์แรงจะใช้เงื่อนไขสมดุลในระบบ 2 มิติ เป็นสัญลักษณ์ สเกลาร์ในการวิเคราะห์ แรง +  F x = 0 +  F y = 0 F1F1 F2F2 F3F3   x y

4 การวิเคราะห์แรงจะใช้เงื่อนไขสมดุลใน ระบบ 3 มิติ ส่วนการกำหนดทิศทาง เป็นไปตามรูป  F x = 0  F y = 0 z y x -y -x -z  F z = 0 o

5 เป็นการแสดงเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดที่ กระทำต่ออนุภาคทั้งที่ทราบค่าและยังไม่ ทราบค่า ในรูปแบบการเขียนภาพ

6 What?: What?: เป็นแผนภาพที่แสดงถึงแรง ภายนอกทั้งหมด ( ที่ทราบและไม่ทราบ ค่า ) ที่กระทำต่ออนุภาค / วัตถุ / โครงสร้าง / เครื่องจักรกล Why?: Why?: เพื่อใช้ในการเขียนสมการความสมดุลเพื่อแก้หา unknown Unknown?: Unknown?: แรงที่ไม่ทราบค่าหรือมุมที่แรงกระทำกับแกนอ้างอิง

7 ขั้นตอนในการเขียน FBD 1. แยกอนุภาคที่พิจารณา ออกจากสิ่งรอบข้างและเขียนอนุภาคนั้นอย่างคร่าวๆ 2. ตั้งระบบแกน x-y x y 3. เขียนแรงและทิศทางของแรง พร้อมขนาดและสัญลักษณ์ที่เหมาะสม 50 o 30 o W F AB F AC A

8 แรงที่เกิดขึ้นในสปริงที่ถูกยืดหรือหด จากตำแหน่งสมดุล จะเป็นไปตาม กฏของฮุค (Hooke’s Law) โดยที่ เมื่อ k คือค่าคงที่ของสปริง ซึ่ง บอกความแข็งของสปริง s คือ ระยะที่สปริงถูกยืดหรือ หดจากตำแหน่งสมดุล s = 0 สปริงอยู่ที่ตำแหน่ง สมดุล สปริงถูกยืดเป็นระยะ s F = ks F = - ks s lo l

9 ทุกเคเบิลจะถูกสมมติว่าไร้น้ำหนัก เคเบิล จะรับเฉพาะแรงดึงเท่านั้น ซึ่งมีทิศทางพุ่ง ออกจากวัตถุเสมอ m2m2 m1m1 m1gm1g T T m2m2 m1m1 m2gm2g FBD

10 FAFA FCFC

11 F A= FCFC FCFC F A - FCFC (0.8839F C )- FCFC FAFA

12

13

14 l AC lo AB l AB F AC F AB

15 F AC F AB F AC F AB

16 Determine the force in the cable and Force F necessary to support the 4 kg lamp. x y B 4(9.81) N T BC T BA 30 o 60 o Joint B 3.5

17 x y C 39.24 kN T CD F 30 o 39.24 kN Joint C

18

19

20

21 =F AC =F AD F AB F AD F AC =F AB

22 - 0.318F AB - 0.318F AC + F AD = 0 F AD F AB =F AC - 0.424F AB + 0.424F AC = 0 0.848F AB + 0.848F AC - 40 = 0

23

24

25

26 Quiz # 4

27 Quiz # 5


ดาวน์โหลด ppt อนุภาคที่อยู่ในสภาพสมดุล นั้นจะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ซึ่งเป็นไป ตามกฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน ข้อที่ 1 กล่าวว่า { ถ้าแรงลัพธ์ ที่กระทำต่ออนุภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google