งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ ……….. คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ ……….. คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ ……….. คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

4 TCP/IP หรือตัวเชื่อม เครือข่ายภายใต้ มาตรฐานการเชื่อมโยง เดียวกัน คือ … ข้อกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ช่วยให้ คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน สามารถติดต่อถึงกันได้

5 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นเมื่อใด ??? เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดมาใน ยุคสงครามเย็น ระหว่างสหรัฐกับ รัสเซีย โดยกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐฯ เรียกว่า ARPAnet ในปี ค. ศ. 1960 หรือ พ. ศ.2503

6 การเชื่อมต่อเข้าสู่ อินเทอร์เน็ตของประเทศ ไทยมีจุดกำเนิดมาจาก …. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย ที่เรียกว่า แคมปัสเน็ตเวิร์ก (Campus Network) ในปี พ. ศ.2530 จากประเทศออสเตรเลีย

7 องค์ประกอบของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

8 3. มาตรฐานการ ควบคุมและการ ส่งผ่านข้อมูลบน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Control/Internet Protocal) 3. มาตรฐานการ ควบคุมและการ ส่งผ่านข้อมูลบน เครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Control/Internet Protocal) 1. ระบบ คอมพิวเตอร์ (Computer System) องค์ประกอบของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. โปรแกรม สำหรับติดต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet Browser Program) 2. ตัวกลางและ อุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Device) 5. ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider) 5. ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)

9 1. ระบบ คอมพิวเตอร์ (Computer System) 1. ระบบ คอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง อื่น ๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ คอมพิวเต อร์แม่ข่าย (Server) คอมพิวเต อร์ลูกข่าย (Client)

10 2. ตัวกลางและ อุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Device) 2. ตัวกลางและ อุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Device) หมายถึงอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์แม่ ข่ายกับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประกอบด้วย

11 มาตรฐานทีซีพี / ไอพี (TCP/IP) เป็น โพรโตคอลมาตรฐาน สำหรับรับ - ส่งข้อมูลของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐานเอฟทีพี (FTP) เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการ ควบคุมและกำหนดวิธีการ โอนย้ายแฟ้มข้อมูล มาตรฐานเฮชทีที พี (HTTP) เป็นมาตรฐานสำหรับ การสืบค้นข้อมูลชนิด ไฮเปอร์เท็กซ์ (HTML) 3. มาตรฐานการควบคุมและ การส่งผ่านข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Control/Internet Protocal) 3. มาตรฐานการควบคุมและ การส่งผ่านข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (Control/Internet Protocal) หมายถึง มาตรฐานที่ใช้ควบคุมและกำหนดเงื่อนไขในการรับ - ส่ง ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

12 4. โปรแกรมสำหรับติดต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet Browser Program) 4. โปรแกรมสำหรับติดต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet Browser Program) ได้แก่โปรแกรมที่ใช้อ่านข้อมูลไฮเปอร์เท็กซ์ตามมาตรฐาน เฮชทีเอ็มแอล (HTML) หรือเรียกว่าเบราว์เซอร์

13 5. ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider) 5. ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider) หมายถึงหน่วยงาน หรือ องค์กร ผู้ที่ให้บริการ อินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไป

14

15

16 TO - หมายถึง ชื่อ E-mail สำหรับผู้รับ CC - หมายถึงสำเนา E-mail ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง BCC - หมายถึงสำเนาลับ E-mail ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) และสำเนา (CC) จะ ไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง SUBJECT - หมายถึง หัวเรื่องหรือหัวข้อเนื้อหาของจดหมาย ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ E-mail

17 ให้นักเรียนส่ง e-mail ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ e-mail ถึง it5kus123@gmail.comit5kus123@gmail.com สำเนา ถึงเพื่อน 1 คน สำเนาลับ - หัวเรื่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ แนบไฟล์กล้วย เนื้อหา ใส่หน้ายิ้ม แนบไฟล์ ไฟล์พฤกษศาสตร์ของ ตัวเองจากไดร์ D P50.. ให้นักเรียนส่ง e-mail ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ e-mail ถึง it5kus123@gmail.comit5kus123@gmail.com สำเนา ถึงเพื่อน 1 คน สำเนาลับ - หัวเรื่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ แนบไฟล์กล้วย เนื้อหา ใส่หน้ายิ้ม แนบไฟล์ ไฟล์พฤกษศาสตร์ของ ตัวเองจากไดร์ D P50..


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ ……….. คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google