งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 Database systems Architecture. สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database systems Architecture) “แนวคิด/แบบจำลองของโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักและหน้าที่ของแต่ละส่วนที่นำมาประกอบรวมกันเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 Database systems Architecture. สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database systems Architecture) “แนวคิด/แบบจำลองของโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักและหน้าที่ของแต่ละส่วนที่นำมาประกอบรวมกันเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 Database systems Architecture

2 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database systems Architecture) “แนวคิด/แบบจำลองของโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักและหน้าที่ของแต่ละส่วนที่นำมาประกอบรวมกันเป็น ระบบฐานข้อมูล” 2

3 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database systems Architecture) - ปี ค.ศ.1971 กลุ่ม DBTG (DataBase Task Group) ได้กำหนดสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลไว้ 2 ระดับ - Schema  มุมมองระบบ (System View) - Subschema  มุมมองผู้ใช้ (User View) - ปี ค.ศ.1975 สถาบัน ANSI-SPARC ได้กำหนดสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลไว้ 3 ระดับ - Internal Level - Conceptual Level - External Level - ทำให้เข้าใจการทำงานของแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น 3

4 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ (The Three-Schema Architecture) Physical Data Organization Physical Data Organization Database 4

5 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ : ระดับภายใน (The Three-Schema Architecture : Internal Level) Physical Data Organization Physical Data Organization Database พิจารณาวิธีการ “จัดเก็บข้อมูลอย่างไร” (HOW) เป็นระดับที่ DBMS และ OS มอง DBA สามารถจัดการรูปแบบโครงสร้างข้อมูลได้ อธิบายโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical) เพื่อให้การปฏิบัติการกับข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนในการที่พิจารณาถึงความเร็วในการปฏิบัติการกับข้อมูล 5

6 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ : ระดับแนวคิด (The Three-Schema Architecture : Conceptual Level) Physical Data Organization Physical Data Organization Database พิจารณาว่ามี “ข้อมูลอะไร” (What) ที่จะเก็บลงฐานข้อมูล เป็นมุมมองหลักของระบบ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Data Model) กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือคีย์ต่างๆ Structured Independent กับ Internal Level 6

7 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ : ระดับแนวคิด (The Three-Schema Architecture : Conceptual Level) Physical Data Organization Physical Data Organization Database เป็นมุมมองของผู้ใช้แต่ละคน ความต้องการของข้อมูลของผู้ใช้ อาจจะต้องใช้ Derived Attribute 7

8 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ (The Three-Schema Architecture) Physical Data Organization Physical Data Organization Database การเปลี่ยนแปลงในระดับล่างจะไม่มีผลต่อระดับบน 8

9 สถาปัตยกรรม 3 ระดับ (The Three-Schema Architecture) วัตถุประสงค์ ผู้ใช้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน แต่อาจต้องการมองข้อมูลต่างกัน ผู้ใช้ไม่ต้องรู้ถึงระดับ Internal level เพราะ DBMS จัดการให้ เปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลไม่มีผลต่อ View เปลี่ยน Storage ไม่มีผลต่อโครงสร้างภายในของฐานข้อมูล เปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลไม่มีผลต่อ View 9

10 โครงร่าง, การแปลงรูป และอินสแตนซ์ (Schema, Mapping and Instance) Conceptual/Internal Mapping External/Conceptual Mapping 10

11 โครงร่าง, การแปลงรูป และอินสแตนซ์ (Schema, Mapping and Instance) Instance : โปรแกรมหรือตัวแปรที่ทำงานอยู่ในหน่วยความจำ Database Instance : รายการข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกใช้งานในหน่วยความจำ ในขณะที่ทำงานอยู่ Schema  Intension Instance  Extension/State 11

12 ความอิสระของข้อมูล (Data Independence) 12

13 ความอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Independence) การเปลี่ยนแปลงในระดับแนวคิดจะไม่ส่งผลกระทบ ต่อ ระดับภายนอก เช่น การเพิ่มเอนติตี้, แอททริบิวท์ และ ความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับแนวคิด จะ ไม่กระทบกับมุมมองภายนอก หรือไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม ใหม่ 13

14 ความอิสระของข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Data Independence) การเปลี่ยนแปลงในระดับภายในไม่ส่งผลกระทบต่อ ระดับแนวคิด การเปลี่ยนแปลงในระดับภายในได้แก่ การ ใช้โครงสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ หรือโครงสร้างการจัดเก็บ ใหม่, ใช้หน่วยเก็บข้อมูลแบบอื่น, การแก้ไขดัชนีหรือ อัลกอริธึมแบบแฮช ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ กระทบต่อระดับแนวคิดและระดับภายนอก 14

15 ส่วนประกอบโมดูลในระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Component Modules) อิอิ!!! หารูปไม่เจอ ดูรูปในหนังสือหน้า 70 15

16 ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล (Database Language) Data Definition Language : DDL Data Manipulation Language : DML Data Control Language : DCL 16

17 ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล (Database Language) Data Definition Language : DDL Data Manipulation Language : DML Data Control Language : DCL ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการกำหนด ”โครงสร้าง” ข้อมูลว่ามี แอทริบิวต์อะไร เก็บข้อมูลประเภทใด การเพิ่มแอทริบิวต์ การกำหนดดัชนี ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดวิวของผู้ใช้จากเอนทิตี้ 17

18 ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล (Database Language) Data Definition Language : DDL Data Manipulation Language : DML Data Control Language : DCL ภาษาสำหรับจัดดำเนินการ “ข้อมูล” ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพิ่มหรือลบข้อมูล สามารถเรียกข้อมูลต่าง ๆ มาดู 18

19 ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล (Database Language) Data Definition Language : DDL Data Manipulation Language : DML Data Control Language : DCL ภาษาที่ใช้ในการ “ควบคุม” ข้อมูล ประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการควบคุม ความถูกต้องของข้อมูล หรือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ข้อมูล พร้อมกัน ในขณะที่ข้อมูลนั้น ๆ กำลังปรับปรุงแก้ไขอยู่ ซึ่งเป็นเวลา เดียวกับผู้ใช้อีกคนหนึ่งก็เรียกใช้ข้อมูลนี้ และได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง เพราะผู้ใช้คนแรก ยังปรับปรุงแก้ไขไม่เสร็จ 19

20 โปรแกรมอรรถประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล (Database System Utilities) Loading Utility Backup Utility File Reorganization Performance Monitoring Other… 20

21 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการพัฒนา/สื่อสาร (Tools, Application Environment and Communications Facilities) Case Tools 21


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 Database systems Architecture. สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database systems Architecture) “แนวคิด/แบบจำลองของโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักและหน้าที่ของแต่ละส่วนที่นำมาประกอบรวมกันเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google