งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ( File System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ( File System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ( File System)
Data Redundancy เป็นปัญหาที่เกิดจากการซ้ำซ้อนของข้อมูล โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

2 File System Duplicate Data
โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

3 2. Data Inconsistency ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บ ที่เกิดความขัดแย้งของข้อมูล โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

4 3. Data Anomaly 3.1 Modification Anomaly
การเปลียนแปลงค่าของข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 3.2 Insert Anomaly การกำหนดข้อมูลเพิ่มที่สัมพันธ์กันไม่ครบถ้วน 3.3 Deletion Anomaly การลบข้อมูลที่สัมพันธ์กันไม่ครบถว้น โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎลำปาง

5 Database Management System
DBMS Database containing centralized shared data Application #1 #2 #3 DBMS ช่วยในการจัดสรรทรัพยากร (Resource) และ การจัดการของ Os ของ Hard Ware โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

6 Simplified Architecture of a DBMS
DBA Casual user DDL statements SQL query Under control of Stored Data Manager DDL compiler Query compiler Dictionary/ Directory Stored Database Runtime DB processor

7 A Simple Architecture โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎลำปาง
SQL C/C++ Programs DBMS Shared facilities: Backup and recovery Data storage and access modules Programming tools, etc. Databases Applications โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎลำปาง

8 Logical Design (I) โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง
Requirement Analysis Conceptual Design Logical Design Physical Design Implementation Maintenance โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ( File System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google