งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ( File System) 1.Data Redundancy เป็นปัญหาที่เกิดจากการ ซ้ำซ้อนของข้อมูล โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ( File System) 1.Data Redundancy เป็นปัญหาที่เกิดจากการ ซ้ำซ้อนของข้อมูล โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ( File System) 1.Data Redundancy เป็นปัญหาที่เกิดจากการ ซ้ำซ้อนของข้อมูล โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

3 Duplicate Data File System โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

4 2. Data Inconsistency ปัญหาที่เกิดจากการจัดเก็บ ที่เกิด ความขัดแย้งของข้อมูล โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

5 3. Data Anomaly 3.1 Modification Anomaly การเปลียนแปลงค่าของข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 3.2 Insert Anomaly การกำหนดข้อมูลเพิ่มที่สัมพันธ์กันไม่ ครบถ้วน 3.3 Deletion Anomaly การลบข้อมูลที่สัมพันธ์กันไม่ครบถว้น โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎลำปาง

6 Database Management System DBMS ช่วยในการ จัดสรรทรัพยากร (Resource) และ การ จัดการของ Os ของ Hard Ware DBMS Database containing centralized shared data Application #1 Application #2 Application #3 โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง

7 Simplified Architecture of a DBMS DBA DDL statements Dictionary/ Directory DDL compiler Casual user SQL query Query compiler Runtime DB processor Stored Database Under control of Stored Data Manager

8 A Simple Architecture A Simple Architecture SQL C/C++ Programs DBMS Applications Databases Shared facilities: •Backup and recovery •Data storage and access modules •Programming tools, etc. โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎลำปาง

9 Logical Design (I) Requirement Analysis Conceptual Design Logical Design Physical Design Implementation Maintenance โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล ( File System) 1.Data Redundancy เป็นปัญหาที่เกิดจากการ ซ้ำซ้อนของข้อมูล โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฏลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google