งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลมและ ความชื้น By Arjan Ukrit Chaimongkon Demonstration School University of Phayao DESUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลมและ ความชื้น By Arjan Ukrit Chaimongkon Demonstration School University of Phayao DESUP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลมและ ความชื้น By Arjan Ukrit Chaimongkon Demonstration School University of Phayao DESUP

2 ลม (Wind ) อุณหภูมิสูง ความดันอากาศต่ำ อุณหภูมิต่ำ ความดันอากาศสูง อากาศจะเคลื่อนที่จากอากาศที่มี ความดันอากาศสูงไปสู่ความดัน อากาศต่ำ การเคลื่อนที่ของอากาศ นี้เรียกว่า “ ลม (Wind)” อุณหภูมิสูง ความดันอากาศต่ำ อุณหภูมิต่ำ ความดันอากาศสูง อากาศจะเคลื่อนที่จากอากาศที่มี ความดันอากาศสูงไปสู่ความดัน อากาศต่ำ การเคลื่อนที่ของอากาศ นี้เรียกว่า “ ลม (Wind)” ความดันอากาศสูงความดันอากาศต่ำ ความหนาแน่นอากาศสูงความหนาแน่นอากาศต่ำ อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิสูง ทิศทางของลม

3 ลม (Wind ) อัตราเร็วของลมขึ้นอยู่กับ ถ้าความดันอากาศแตกต่าง กันมาก ลมจะมีความเร็วสูง ถ้าความดันอากาศแตกต่าง กันมาก ลมจะมีความเร็วสูง ถ้าความดันอากาศแตกต่าง กันน้อย ลมจะมีความเร็วต่ำ ถ้าความดันอากาศแตกต่าง กันน้อย ลมจะมีความเร็วต่ำ

4 ลม (Wind ) เครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วของ ลมเรียกว่า “ มาตรอัตราเร็ว ลม ” หรือ อะนีโมมิเตอร์ (anemometer)

5 ลม (Wind ) เครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางของ ลมเรียกว่า “ ศรลม ”

6 ลม (Wind ) ลมประจำถิ่น คือ ลมที่พัดเป็น ประจำในพื้นที่หนึ่ง ๆ เช่น ลม บก ลมทะเล ลมหุบเขา ลมบก - ลม ทะเล

7 ลม (Wind ) ลมหุบเขา พัดในเวลากลางวัน ความดัน อากาศด้านล่างเขามากกว่ายอด เขา H H LL

8 ลม (Wind ) ลมภูเขา พัดในเวลากลางคืน ความดัน อากาศด้านล่างเขาน้อยกว่ายอด เขา

9 ลม (Wind ) ลมมรสุม เป็นลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นใน บริเวณกว้างและยาวนาน และ เกิดเป็นฤดูกาล

10 ลม (Wind ) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest monsoon) หรือมรสุมฤดูร้อน หรือมรสุมฤดูร้อน พัดจากมหาสมุทรอินเดียปะทะฝั่งตะวันตกของประเทศ ไทย พัดจากมหาสมุทรอินเดียปะทะฝั่งตะวันตกของประเทศ ไทย เริ่มในช่วงพฤษภาคม ถึงตุลาคม เริ่มในช่วงพฤษภาคม ถึงตุลาคม จะนำความชื้นละฝนมาสู่พื้นดิน จะนำความชื้นละฝนมาสู่พื้นดิน

11 ลม (Wind ) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast monsoon) หรือมรสุมฤดูหนาว หรือมรสุมฤดูหนาว พัดจากทะเลจีนใต้ พัดจากทะเลจีนใต้ เริ่มในช่วงตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์ เริ่มในช่วงตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์ จะนำหนาวเย็นมาและความแห้งแล้งมาสู่เส้นศูนย์สูตร จะนำหนาวเย็นมาและความแห้งแล้งมาสู่เส้นศูนย์สูตร

12 ความชื้นของ อากาศ มีผลดีดังนี้ ช่วยให้เมล็ดพืชงอก เจริญเติบโตได้ดี ช่วยให้เมล็ดพืชงอก เจริญเติบโตได้ดี ความชื้นอากาศต่ำ ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว ทำให้ผล ผลิต ความชื้นอากาศต่ำ ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว ทำให้ผล ผลิต ทางการเกษตรที่ตากไว้แห้งเร็ว ทางการเกษตรที่ตากไว้แห้งเร็ว มีผลเสียดังนี้ ทำให้เหล็กเป็นสนิม ทำให้เหล็กเป็นสนิม เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พืชผลทาง การเกษตร เสียหาย เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี พืชผลทาง การเกษตร เสียหาย

13 ความชื้นของ อากาศ นอกจากนี้เราพบว่า อากาศชื้นและอากาศแห้งที่ปริมาตรเท่ากัน อากาศชื้น อากาศชื้นและอากาศแห้งที่ปริมาตรเท่ากัน อากาศชื้น จะเบากว่าอากาศแห้ง เพราะว่าไอน้ำมีนำหนัก น้อยกว่า จะเบากว่าอากาศแห้ง เพราะว่าไอน้ำมีนำหนัก น้อยกว่า โมเลกุลของ ออกซิเจนและไนโตรเจน โมเลกุลของ ออกซิเจนและไนโตรเจน การตรวจสอบหาความชื้นด้วย สารเคมีบางชนิด ใช้สารโคบอล II คลอไรด์ ใช้สารโคบอล II คลอไรด์ ถ้ามีความชื้นมากสารจะมีสีชมพู ถ้ามีความชื้นมากสารจะมีสีชมพู ถ้ามีน้อยจะมีสีน้ำเงินม่วง ถ้ามีน้อยจะมีสีน้ำเงินม่วง ถ้าปราศจากความชื้นจะมีสีน้ำเงิน ถ้าปราศจากความชื้นจะมีสีน้ำเงิน

14 ความชื้นของ อากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างอากาศกับ ไอน้ำ อากาศสามารถรับไอน้ำได้เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้น อากาศสามารถรับไอน้ำได้เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ สูงขึ้น อากาศที่รับไอน้ำได้สูงสุดที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า อากาศที่รับไอน้ำได้สูงสุดที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ เรียกว่า “ อากาศอยู่ในสภาวะอิ่มตัวด้วยไอน้ำ ” “ อากาศอยู่ในสภาวะอิ่มตัวด้วยไอน้ำ ” ไอน้ำสูงสุดที่อากาศรับไว้ได้เราจะเรียกว่า ไอน้ำสูงสุดที่อากาศรับไว้ได้เราจะเรียกว่า ปริมาณไอน้ำอิ่มตัว ปริมาณไอน้ำอิ่มตัว เมื่อปริมาณไอน้ำอากาศมากกว่าปริมาณไอน้ำ เมื่อปริมาณไอน้ำอากาศมากกว่าปริมาณไอน้ำ อิ่มตัวไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นไอ อิ่มตัวไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเป็นไอ

15 ความชื้นของ อากาศ การบอกความชื้นสามารถบอก ได้ 2 วิธี ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) คืออัตราส่วนของมวลของ ไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศ นั้น ๆ ไอน้ำในอากาศ = ของมวลของไอน้ำในอากาศ ปริมาตรของอากาศ หน่วย คือ กรัมต่อลูกบาศก์เมตร

16 ความชื้นของ อากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) คืออัตราส่วนของมวลของไอน้ำที่มีอยู่ จริงในอากาศกับมวลของไอน้ำเมื่อ อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิและ ปริมาตรเดียวกัน ไอน้ำในอากาศ = ของมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศ มวลของไอน้ำที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำที่ อุณหภูมิ และปริมาตรเดียวกัน หน่วย คือ ไม่มี X 100

17 ความชื้นของ อากาศ ในช่วงเช้ามืด อุณหภูมิต่ำ ความชื้น สัมพัทธ์สูง อากาศจึงรับไอน้ำได้น้อย ในช่วงเช้ามืด อุณหภูมิต่ำ ความชื้น สัมพัทธ์สูง อากาศจึงรับไอน้ำได้น้อย ในช่วงบ่าย อุณหภูมิสูง ความชื้น สัมพัทธ์ต่ำ อากาศจึงรับไอน้ำได้มาก ในช่วงบ่าย อุณหภูมิสูง ความชื้น สัมพัทธ์ต่ำ อากาศจึงรับไอน้ำได้มาก ถ้าอากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ จะมีความชื้น สัมพัทธ์ร้อยละ 100

18 ความชื้นของ อากาศ เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ เรียกว่า ไฮกรอมิเตอร์ ไฮกรอมิเตอร์ แบบ กระเปาะเปียก - แห้ง เราเรียกว่า ไซคลอมิเตอร์

19 ความชื้นของ อากาศ ตารางการหาความชื้นสัมพัทธ์จากไซคลอ มิเตอร์ เมื่อผลต่างของอุณหภูมิระหว่างกระเปาะเปียก และกระเปาะแห้งเพิ่มขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์จะ ลดลง

20 ความชื้นของ อากาศ ไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผม

21 อากาศที่ทำให้เราสบายจะมีความชื้น สัมพัทธ์ร้อยละ 60 อากาศที่ทำให้เราสบายจะมีความชื้น สัมพัทธ์ร้อยละ 60 อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ทำให้ เหงื่อออกน้อย ทำให้ตัวเหนียว ร้อน และรู้สึกอึดอัด อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ทำให้ เหงื่อออกน้อย ทำให้ตัวเหนียว ร้อน และรู้สึกอึดอัด อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ทำให้ เหงื่อระเหยได้เร็ว ทำให้รู้สึกเย็น ทำให้ ผิวแห้งแตก อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ทำให้ เหงื่อระเหยได้เร็ว ทำให้รู้สึกเย็น ทำให้ ผิวแห้งแตก ผลของความชื้นสัมพัทธ์

22 ความชื้นของ อากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง เป็นอุณหภูมิที่มีค่า ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 ที่ อุณหภูมิน้ำค้างไอน้ำในอากาศจะ ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง เป็นอุณหภูมิที่มีค่า ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 ที่ อุณหภูมิน้ำค้างไอน้ำในอากาศจะ ควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ ผลของความชื้นสัมพัทธ์


ดาวน์โหลด ppt ลมและ ความชื้น By Arjan Ukrit Chaimongkon Demonstration School University of Phayao DESUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google