งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการ ออกแบบสวน ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงโครงสร้าง ตัวอาคาร ข้อมูลระบบที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลตัวบุคคล บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการ ออกแบบสวน ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงโครงสร้าง ตัวอาคาร ข้อมูลระบบที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลตัวบุคคล บทที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการ ออกแบบสวน ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงโครงสร้าง ตัวอาคาร ข้อมูลระบบที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลตัวบุคคล บทที่ 5

2 1. ข้อมูลเชิง พื้นที่ 1.1 สภาพภูมิประเทศของที่ตั้ง บ้านเรือน ภูเขา ที่ราบ ที่ลุ่ม ที่ดอน ริมฝั่ง ทะเล 1.2 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ฝน ความชื้น แสงแดด ฤดูกาล กระแสลม ทิศทางลม 1.3 ลักษณะความลาดเอียงของ พื้นที่ ที่ราบ 1 - 5 % ที่ลาดเอียง 5 – 12 % ที่ลาดชัน > 12 %

3 1.4 แผนที่ขนาดของพื้นที่ โฉนดที่แปลงที่ปลูกสร้างบ้าน แบบ พิมพ์เขียวของบ้าน 1.5 ลักษณะพันธุ์ไม้เดิมและตำแหน่ง ที่ตั้ง พันธุ์ไม้พื้นเมือง บอกสภาพถิ่นฐาน เดิมบริเวณนั้น พันธุ์ไม้ประดับเดิม การปลูกพืชในระบบนิเวศน์เกษตร 1.6 ลักษณะดิน ดินมีปัญหาหรือไม่ ดินเค็ม ดิน เปรี้ยว ดินด่าง ดิน ลูกรัง เศษวัสดุก่อสร้าง

4

5 2. ข้อมูลเชิง โครงสร้างตัวอาคาร Style ของบ้าน ไทยประยุกต์ สวนต้องไทย ประยุกต์ บ้านทรงไทย สวนจีน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างบ้าน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสวนเสมอ ตำแหน่งของห้องต่าง ๆ กับ ความสัมพันธ์ที่มีต่อสวน มองที่หน้าต่างห้องรับแขกแล้วเห็น อะไร

6 3. ข้อมูลระบบที่ เกี่ยวข้อง 3.1 ระบบไฟฟ้า ใต้ดิน บนฟ้า ตำแหน่งที่ตั้ง main broad การใช้ไฟฟ้าในสวนและผลกระทบ 3.2 ระบบประปา ตำแหน่งที่ตั้ง การติดตั้งระบบให้น้ำในสวนและ ผลกระทบ 3.3 ระบบสุขาภิบาล ตำแหน่งที่ตั้งและผลกระทบ 3.4 ระบบระบายน้ำ ตำแหน่งที่ตั้ง วิธีการระบายน้ำออก จากสวน

7 ข้อมูลปัญหา เกี่ยวกับตัวบุคล ความชอบหรือไม่ชอบวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ ในการจัดสวน สอบถามทุกคนในบ้าน วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง ความชอบที่ซ้ำๆ กัน การเรียงลำดับความสำคัญ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

8 ตัวอย่างคำถามที่ควร ตั้ง ความชอบเกี่ยวกับต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ที่กินได้ ไม้ให้ร่ม เงา ไม้หอม การพักผ่อนในสวน กลางวัน กลางคืน การรับประทาน อาหารนอกบ้าน การเลี้ยงสัตว์ในบ้าน นก แมว หมา ปลา กิจกรรมกลางแจ้ง กีฬา สนามเด็กเล่น


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลปัญหาที่นำมาใช้เพื่อการ ออกแบบสวน ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงโครงสร้าง ตัวอาคาร ข้อมูลระบบที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลตัวบุคคล บทที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google