งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารโลก ธนาคาร ความรู้ (World Bank) Knowledge Sharing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารโลก ธนาคาร ความรู้ (World Bank) Knowledge Sharing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารโลก ธนาคาร ความรู้ (World Bank) Knowledge Sharing http://www.worldbank.org/ks/

2 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ เกิดขึ้นในธนาคารโลก ในปี ค. ศ. 1996 เมื่อประธานธนาคารโลกที่ชื่อ James Wolfensohn ได้ “ ปฏิวัติ ” หลักคิดเกี่ยวกับพันธะกิจ และ บทบาทของธนาคารใหม่ให้กลมกลืนกับยุคเศรษฐกิจ ใหม่ (New Economy) โดยได้มองเห็นว่าแท้จริงแล้วจุด แข็งหรือสินทรัพย์ (Asset) ของธนาคาร หาใช่การเป็น “ แหล่งเงิน ” เหมือนที่เคยเข้าใจกันมาแต่ในอดีต ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนา โครงการต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ ธนาคารมีสินทรัพย์เชิงความรู้ (Knowledge Asset) อยู่มากมายมหาศาล

3 สิ่งที่ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ - สู่การสร้าง KM

4 การเข้ามี ส่วนร่วม การเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน จัดทำ TOR (Term of Reference) ตั้งเกณฑ์และดำเนินการประเมิน และมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มากมายก่อนตัดสินใจให้ การสนับสนุนด้านการเงิน **** ส่งผลให้ **** เป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาโครงการและด้าน เศรษฐกิจ ส่งผลให้ประธานธนาคารได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของธนาคาร ใหม่ จากภาพของการเป็นสถาบันการเงิน ไปสู่ภาพ ใหม่ของการเป็น “ ธนาคารแห่งความรู้ ”

5 การทำงานของธนาคารที่เคยมุ่งเน้นแต่การให้เงิน และให้คำปรึกษา ได้ปรับเปลี่ยนมาให้ความสำคัญ กับ การพัฒนาศักยภาพด้านการ สร้างสรรค์ (Creation) การแบ่งปันความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้แทน

6 Knowledge Sharing at the World Bank Vision of the knowledge bank through learning from the outside world … through Economic and Sector Work research evaluation with our clients, partners and outside world … with staff in the organization through products and services … and learning our successes from failures and

7 เกลียวความรู้ SECI Model Socialization –Thematic Groups (communities of practice) –Indigenous Knowledge Externalization Externalization –Advisory Services (help desk facilities) –Development Forum - B-SPAN –Dissemination (formal/informal learning) Combination Combination –Sector Knowledge Collections (Web) –Debriefing (tacit knowledge download) –Knowledge Manager Internalization Internalization –World Bank Institute SE IC

8 ผู้จัดการความรู้ (Knowledge Manager) ทำหน้าที่ ดูแล ประสาน เอื้ออำนวย กระตุ้น และส่งเสริมให้เกิด บรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมการ ทำงาน ระบบงาน และโครงสร้างส่วนใดที่เห็นว่าเป็น อุปสรรคต่อการสื่อสารและการแบ่งปันความรู้ จะถูกปรับ ใหม่ให้เข้ากับวิถีคิดแบบ Knowledge Management (KM)

9 Knowledge Sharing at the World Bank Communities of practice Organized by sector or across sectors Support core Bank functions Funded by Sector Boards and accountable to them Rely extensively on knowledge partnerships Use a broad range of technology Thematic Groups are the core of the Bank Knowledge Management System. They have developed very fast over the last 5 years. There are now more than 80 Thematic Groups. throughout the Bank.

10 Knowledge Sharing at the World Bank Organization Task Teams and Thematic Groups Environment AfricaCentral Asia Latin America & Caribbean Middle East and North Africa South Asia Private Sector & Infrastructure East Asian & Pacific Operation Core Services Human Development Poverty Reduction Regions Sectors Thematic Groups Task Teams

11 http://ayudaurbana.com/index.htm Knowledge and Innovation Client communities of practice

12

13 Global Knowledge, Local Adaptation Capturing tacit knowledge

14 Global Knowledge, Local Adaptation Tapping into client knowledge

15 http://www.developmentgateway.org Global Knowledge, Local Adaptation Brokering global knowledge

16 Knowledge and Innovation Development Marketplace http://www.developmentmarketplace.org

17 Knowledge and Innovation Global Distance Distance Learning Network http://www.gdln.org

18 http://www.worldbank.org/wbi/B-SPAN/ Knowledge and Innovation Webcasting for development

19 Concluding Remarks: A shift in development paradigm Within the Bank: Continued emphasis on Knowledge Communities. A new Staff Learning Framework. Cutting edge technology to support knowledge & learning. Within Client Countries: Creating multiple knowledge flows. Empowering through access to knowledge. Developing communities of learners. Building strong knowledge partnerships.

20 ตัวอย่าง ศูนย์รวมความรู้ ในประเทศไทย ศูนย์ข้อมูล InfoServ คือ ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการพัฒนาแห่งธนาคารโลก (InfoServ) ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลของ โครงการ กิจกรรม และสารสนเทศในประเด็นต่างๆ ของธนาคารสู่ สาธารณชนในประเทศสมาชิกซึ่งมีการดำเนินการตาม นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารโลก เพื่อให้ผู้ที่ สนใจทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของธนาคารโลกได้ สะดวกและมีประสิทธิภาพ ธนาคารโลกมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆไปสู่ประชาคม ในประเทศสมาชิก ให้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยการ ทำงานในเชิงรุกเพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทของ ธนาคารโลก และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านการ แบ่งปันความรู้และข่าวสาร

21 คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างไร ? สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ได้จากเว็บไซด์ของธนาคาร คือ http://www.worldbank.org/ks/ เอกสารต่างๆ ซึ่งมีทั้งเอกสารภาษาไทย เขมร ลาว บางส่วนก็เป็นเอกสารที่แจกฟรีตามธนาคารต่าง InfoServ ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล Public Information Assistant ซึ่งยินดีให้บริการในการ ค้นคว้าวิจัย

22 InfoServ มีอะไรน่าสนใจ ? InfoServ ให้บริการข้อมูลโครงการในประเทศไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และพม่า นอกจากนี้ยังมี รายงานและสิ่งพิมพ์ที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ เอกสารข้อมูลโครงการ (Project Information Documents - PIDs) เอกสารประเมินโครงการ (Project Appraisal Documents - PADs) รายงานด้านเศรษฐกิจ Economic Sector Reports การประเมินสิ่งแวดล้อม (Environmental Assessment - EAs) ข้อตกลงในการกู้ยืม (Loan or Development Credit Agreement) เอกสารการประกวดราคาและที่ปรึกษา (Bidding and consultant documents) UN Development Business

23 ดาวน์โหลดInfoServ ประเทศไทยให้บริการอินเตอร์เนตโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้รวมทั้งบริการสืบค้นข้อมูลที่สามารถ ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ของธนาคารได้ สามารถ sign up เพื่อรับข่าวสารผ่านอีเมลล์อย่าง สม่ำเสมอ นอกจากเอกสารด้านการจัดการแล้ว InfoServ ยังมี สิ่งพิมพ์จำนวนหนึ่งและสิ่งพิมพ์พิเศษให้บริการ เอกสาร บางส่วนแจกให้ฟรีแก่ผู้สนใจ นอกจาก InfoServ แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้บริการ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาของธนาคารโลกได้แก่ – ห้องสมุดสาขา (Depository libraries) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ร่วมกันให้บริการสิ่งพิมพ์ของธนาคารโลก – ตัวแทนจำหน่ายหนังสือในประเทศ

24 บทสรุป ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในการฝึกอบรม เป็น ความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือการปฏิบัติงาน หรือในตำรา วิชาการ จากที่เคยเป็นผู้ที่มีทั้ง “ เงิน ” และ “ คำแนะนำ ” ไปสู่ สถานภาพใหม่ที่เน้นการส่งเสริมช่วยเหลือและ ผลักดันโครงการบนพื้นฐานแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารโลก ธนาคาร ความรู้ (World Bank) Knowledge Sharing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google