งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของ นักวิจัยไทย ต่อ วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา การจัดการความรู้และ นโยบายสาธารณะ เสวนาใน การประชุม นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของ นักวิจัยไทย ต่อ วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา การจัดการความรู้และ นโยบายสาธารณะ เสวนาใน การประชุม นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาทของ นักวิจัยไทย ต่อ วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา การจัดการความรู้และ นโยบายสาธารณะ เสวนาใน การประชุม นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๖ ต. ค. ๕๓

3 การจัดการความรู้ KM – Knowledge Management มีหลายสำนัก ตีความหลาย แบบ ในที่นี้ใช้แนวของ สคส. ( สถาบันส่งเสริมการจัดการ ความรู้เพื่อสังคม ) www.kmi.or.th

4 การจัดการ ความรู้ เป็นกระบวนการของนักปฏิบัติ / เจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อ ใช้ & สร้าง ความรู้ในการ ทำงาน เกิดการยกระดับความรู้ จากการทำงาน ทำให้ตนเองเป็น บุคคลเรียนรู้ (Learning Person) เรียนรู้ตลอดชีวิต องค์กร เป็นองค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) เกิด CQI, Innnovation ในทุกจุดของ องค์กร

5 การจัดการ ความรู้ ไม่ใช่จัดความรู้ให้คนอื่นใช้ เป็นการ “ จัดการ ” เพื่อให้ ตนเอง & ทีมงาน เครือข่าย มี ค. ใช้งาน และยกระดับ ค. เรื่องนั้นไป ไม่สิ้นสุด เน้นที่ TK ค. ปฏิบัติ / ฝังลึก / จากประสบการณ์

6 องค์ประกอบของการ จัดการความรู้ Goal งาน คน ความสัม พันธ์ องค์กร

7 SECI Model of K Spiral Socialization Externalization Combination Internalization T = Tacit Knowledge E = Explicit Knowledge

8 บทบาทของ นักวิจัย ร่วม “ ถอดความรู้ ” T -> E externalization โดยร่วมฟัง storytelling โดยผู้ปฏิบัติ และ ตีความ why ด้วย EK / ค. ทฤษฎี อธิบาย / ตอบ ไม่ได้ ไม่แน่ใจ -> โจทย์วิจัย ทำวิจัยตอบโจทย์จาก KM ของผู้ ปฏิบัติ ทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการ (K Facilitator) หรือ “ คุณอำนวย ”

9 วัตรของนักวิจัยที่ต้องการ เชื่อมต่อกับ KM ไปคลุกคลี สนิทสนม กับนักปฏิบัติ เข้าไปแบบ เท่าเทียม ลปรร. กัน นักวิจัยมี EK ผู้ปฏิบัติมี TK ผู้ปฏิบัติได้ยกระดับ ค. นักวิจัยได้ โจทย์วิจัย และได้ประยุกต์ ค. ในการ ตีความการปฏิบัติ นักวิจัยพื้นฐาน + นักวิจัยเพื่อสังคม ( ประยุกต์ ) ร่วมมือกัน นักวิจัยเพื่อสังคม ทำหน้าที่ “ คุณ อำนวย ” (K Facilitator)


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของ นักวิจัยไทย ต่อ วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา การจัดการความรู้และ นโยบายสาธารณะ เสวนาใน การประชุม นักวิจัยใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google