งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร

2 KM (การจัดการความรู้) กระบวนการที่องค์กรใช้ ในการสร้างคุณค่า จากทรัพย์สินทางปัญญาและความรู้ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 ในหัวของ พนักงาน เอกสาร ฐานความรู้ที่ แลกเปลี่ยนกัน เอกสาร อิเลคทรอนิกส์ Source: Survey of 400 Executives by Delphi ความรู้ในองค์กร

4 เรียนรู้จาก ประสบการณ์ การสอนงาน แลกเปลี่ยน อย่างเป็นระบบ จากฐานความรู้ อื่นๆ อบรมเป็น ทางการ Source: Survey of 400 Executives by Delphi วิธีการถ่ายทอดความรู้

5 Explicit Knowledge Tacit Knowledge อธิบายได้ แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก อธิบายได้ แต่ไม่อยากอธิบาย อธิบายไม่ได้ B CD อธิบายได้ และถูกนำไปบันทึก A ความรู้ในคน

6 Document (เอกสาร) Rule (กฎ ระเบียบ) Practice (วิธีปฏิบัติงาน) System (ระบบ) Tacit Knowledge ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Tacit Knowledge ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Explicit Knowledge ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge ความรู้ที่ชัดแจ้ง ประเภทของความรู้ Skill (ทักษะ) Experience (ประสบการณ์) Mind of individual (ความคิด) กระบวนการ แปลงความรู้

7 องค์กรที่ควรทำ KM เมื่อบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก มัก มีผลกระทบกับงาน เมื่อมีปัญหาในงาน ไม่รู้ว่าจะไปถามคน เก่งได้ที่ไหน ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลที่ ต้องการ ซึ่งก็ไม่ค่อยพบ หรือถ้าพบ ข้อมูลก็ไม่ครบถ้วน ทันสมัย ตามที่ต้องการ มีผู้รู้มากมาย แต่ไม่สนใจเพิ่มพูน แบ่งปันความรู้ มีข้อมูลท่วมท้น แต่ไม่ได้นำมาให้เกิด ประโยชน์อย่างแท้จริง

8 บันไดสี่ขั้นสู่การเรียนรู้และ พัฒนา ไม่รู้ รับรู้ เลียน รู้ เรียนรู้

9 KM Model KV KS KA Knowledge Vision Knowledge Sharing Knowledge Assets

10 KM ต้องเปิด ใจ ใจใจ สมอ ง ปาก ตามือ หู

11 แนวทางการจัดการ ความรู้ รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ ของบุคลากร รับและถ่ายทอดความรู้ที่มี ประโยชน์จากภายนอกองค์กร แสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

12 CoP นำ Tacit ไปสู่ Explicit CoP (Communities of Practices) หรือชุมชนนักปฏิบัติ หมายถึง เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และวิธี ปฏิบัติที่ดีของกลุ่มคนที่มีจุดหมายหรือ พันธกิจร่วมกัน ผ่านช่องทางการ ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม - APQC

13 การฟังแบบต่าง ๆ ไม่สนใจฟังผู้สนทนา ฟังแบบเสแสร้งฟัง ฟังแบบเลือกสิ่งที่อยากฟัง ฟังแบบตั้งอกตั้งใจฟัง ฟังแบบเข้าอกเข้าใจ

14 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ; LO) เป็นองค์กรซึ่งคนในองค์กรได้ขยาย ขอบเขตความสามารถของตนอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ ระดับองค์กร เพื่อจะนำไปสู่จุดหมายที่ บุคคลระดับต่าง ๆ ในองค์กรต้องการ อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความคิด ใหม่ ๆ เกิดขึ้น และแตกแขนงทาง ความคิด ได้รับการยอมรับเอาใจใส่ รวมทั้งเป็นองค์กรที่บุคคลจะมีการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กันทั้งองค์กร - Peter M.Senge

15 หลักการสำคัญ 5 ประการ ในการสร้างองค์กรแห่ง การเรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีสติและจิตสำนึกในการ ตอบสนองที่ดี มีวิสัยทัศน์และความยึดมั่น ร่วมกัน เรียนรู้เป็นทีม พัฒนาระบบความคิด -Peter M.Senge

16 Workshop การจัดการความรู้เพื่อ ยกระดับมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้เพื่อยกระดับ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ศรคม เงินศรี วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร ด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google