งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- merit วิธีทำงานของบริษัทให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ มนุษย์ เน้นหลักการสำคัญ 3 ประการคือ - openness - Localness.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- merit วิธีทำงานของบริษัทให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ มนุษย์ เน้นหลักการสำคัญ 3 ประการคือ - openness - Localness."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - merit วิธีทำงานของบริษัทให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ มนุษย์ เน้นหลักการสำคัญ 3 ประการคือ - openness - Localness

3 การตัดสินใจเพื่อ ผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัทหรือองค์การ ไม่มี เบื้องหลังแอบแฝงที่ เรียกว่า hidden agenda ไม่มีการแอบแฝง ผลประโยชน์ส่วนตัว merit

4 มีความจริงใจ และ เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่มีลูกเล่นทาง การเมือง ไม่มี ความลับแอบแฝง openness

5 การคิดพุ่งเป้าไปที่องค์กร หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของ องค์กร เพื่อที่จะพัฒนาส่วน นั้นๆให้ประสบความสำเร็จ แล้วจึงขยายไปยังส่วนอื่นๆ ขององค์กร Localness

6 - ศาสตร์แห่งการ กระทำ สิ่งที่บริษัทฮาโนเวอร์ ฝึกฝนให้แก่พนักงาน ระดับบริหาร - ศาสตร์ว่าด้วยแบบจำลองความคิด คือ

7 ศาสตร์แห่งการกระทำ Merit, Openness and Localness เป็นการให้ ความรู้เกี่ยวกับ Action science ทั้งด้านหลักการ และทักษะ การเรียนรู้จากวิดีทัศน์ตัวอย่างและการฝึก เล่นกิจกรรมจำลองบทบาท (role-play) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกความสมดุล ระหว่างการตั้งคำถาม (inquiry) กับการจูงใจ (advocacy)

8 คิดเรื่องการคิด (Thinking about Thinking) ซึ่ง จุดสำคัญอยู่ที่การเอาวิธีคิดแบบตะวันตกกับวิธี คิดแบบตะวันออกมาศึกษาแยกแยะ จนเกิด “ ดวงตาเห็นธรรม ” ร่วมกันว่า วิธีคิดมีหลายแบบ และต่างก็เป็นวิธีที่ถูกต้องมีเหตุมีผล แต่อาจ นำไปสู่ผลที่แตกต่างกัน ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ จากการสัมมนาก็คือ ทำให้เกิดความคิดที่เปิด กว้างรับฟังความเห็นที่แตกต่าง หรือวิธีคิดที่ แตกต่าง และทำให้เห็นว่าความคิดความเชื่อ ต่าง ๆ ที่เราทุกคนยึดถืออยู่นั้นเป็นข้อสมมุติ (assumption) ไม่ใช่ความจริงแท้ (truth) ศาสตร์ว่าด้วยแบบจำลองความคิด

9 ที่จะทำให้เกิดความ คล่องแคล่ว ในการนำแบบจำลอง ความคิดมา ใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ ทักษะสำคัญ 4 ประการ

10 1. ทักษะในการอธิบายความคิดใน เรื่องที่ซับซ้อน 2. ทักษะในการยอมรับมุมมองที่ แตกต่างกัน และ นำมาประกอบกัน 3. ทักษะในการผลักดันมุมมอง หรือวิธีคิด 4. ทักษะในการ “ เปิดใจ ” รับรู้และ ดูดซับมุมมอง หรือวิธีคิดที่แตกต่าง

11 1. ผลงานของผู้นำมีความสัมพันธ์ กับการพัฒนา แบบจำลองความคิดของกลุ่ม ผู้นำอย่างต่อเนื่อง 2. จะต้องไม่มีการยัดเยียด แบบจำลองความคิดให้ผู้อื่น แบบจำลองความคิดควรนำไปสู่ ข้อสรุปของตนเองว่ารูปแบบใด เหมาะสมที่สุด บัญญัติ 10 ประการเกี่ยวกับแบบจำลองความคิด

12 3. ข้อสรุปของตนเอง นำไปสู่ ความทุ่มเทเอาจริง เอาจังมากกว่า และมีการนำไป ปฏิบัติอย่างได้ ผลมากกว่า 4. แบบจำลองความคิดที่ดีกว่า ส่งเสริมให้เจ้าของ แบบจำลอง ความคิด มี ความสามารถปรับตัว ตามการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์หรือ สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า

13 5. คณะกรรมการบริหารภายในไม่ เข้าไปตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ แต่เข้าไปช่วย ให้ผู้จัดการทั่วไป เข้าใจและพัฒนาแบบจำลอง ความคิด 6. การมีหลากหลายแบบจำลอง ความคิด ทำให้มี โลกทัศน์หลายแบบ

14 7. การดำเนินการเป็นกลุ่ม ช่วย เพิ่มพลวัตและ ความรู้ มากกว่าที่คนคนเดียว สามารถทำได้ 8. เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ความเห็น พ้องภายในกลุ่ม 9. แต่เมื่อกระบวนการเกิดผล สัมฤทธิ์ จะนำไปสู่ ความเห็นพ้อง 10. ความสำคัญของผู้นำอยู่ที่การ ส่งเสริมแบบ จำลองความคิดของผู้อื่น

15

16

17

18

19 website www.allmerica.com/aft/home.htm www.hanoverins.com

20


ดาวน์โหลด ppt - merit วิธีทำงานของบริษัทให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ มนุษย์ เน้นหลักการสำคัญ 3 ประการคือ - openness - Localness.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google