งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PresentBySamurai กลยุทธการบริหารความรูของ Microsoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PresentBySamurai กลยุทธการบริหารความรูของ Microsoft."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PresentBySamurai กลยุทธการบริหารความรูของ Microsoft

2 การบริหารความรู้ของ Microsoft คือการรวบรวมขอมูลตางๆจากแหลงความรูเชน ฐานขอมูล เว็บไซต พนักงาน คูคา และการฝกอ บรม ในขณะเดียวกันก็ทําการจับประเด็นและทํา ใหเกิดประโยชนใหมากขึ้นดวยการหาความ สัมพันธกับขอมูล คือการรวบรวมขอมูลตางๆจากแหลงความรูเชน ฐานขอมูล เว็บไซต พนักงาน คูคา และการฝกอ บรม ในขณะเดียวกันก็ทําการจับประเด็นและทํา ใหเกิดประโยชนใหมากขึ้นดวยการหาความ สัมพันธกับขอมูล ขาวสารอื่นที่มีอยูในบริษัท การบริหารความรูไม ใชการปรับความรูของพนักงานใหอยูในรูปของ องคประกอบที่แลกเปลี่ยนกันไดโดยการนําไป ใสไวในฐานความรูขององคกร ประเด็นหลักอยูที่ การเติมเชื้อเพลิง ใหกับความรูที่พนักงานทําไดดีที่สุด

3 การบริหารความรู้ของ Microsoft ขอกําหนดสําหรับการบริหารความรูเปาหมาย หลักของการบริหารความรูคือการสงมอบ ความสามารถดานความรูขององคกรใหแก ขอกําหนดสําหรับการบริหารความรูเปาหมาย หลักของการบริหารความรูคือการสงมอบ ความสามารถดานความรูขององคกรใหแก พนักงานแตละคนที่ทําหนาที่ตัดสินใจในแตละ วัน ตองานซึ่งเปนจุดสําคัญตอความสําเร็จหรือล มเหลวของธุรกิจ พนักงานแตละคนที่ทําหนาที่ตัดสินใจในแตละ วัน ตองานซึ่งเปนจุดสําคัญตอความสําเร็จหรือล มเหลวของธุรกิจ

4 “พนักงานหรือคนงานที่มีความรู คือ ทรัพยากรที่สําคัญมากสําหรับบริษัท ในศตวรรษที่ 21”

5 Bill Gates CEO ของ Microsoft " คิดใหไดงาน "

6 “ พื้นฐานการเจริญเติบโต ทางธุรกิจซึ่งก็คือ พนักงานที่มีความรู ” การผลักดันใหองคกรใชแนวทางการบริหาร ความรูในการจัดการ ความสามารถทางดานป ญญาและประสบการณของพวกเขา ใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น

7 พื้นฐานการบริหารความรู้ของ Microsoft ขอมูลทางธุรกิจ ขอมูลทางธุรกิจ สารสนเทศ สารสนเทศ ความรู้ ความรู้

8 Explicit Knowledge สารสนเทศหรือ “ ประสบการณที่ชัดเจน ” จะถูก เก็บไวในเนื้อหาแบบกึ่งรูปแบบโครงสราง เชน เอกสาร อี - เมล เมลเสียง และมัลติมีเดีย คุณค าหลักที่สรางกิจกรรมเกี่ยวกับสารสนเทศคือการ จัดการเนื้อหาให งายตอการ คนหา นํากลับมาใชใหม และเรียนรู จากประสบการณ เพื่อปองกันความผิดพลาดไม ใหเกิดขึ้นอีก และไมใหเกิดการ งายตอการ คนหา นํากลับมาใชใหม และเรียนรู จากประสบการณ เพื่อปองกันความผิดพลาดไม ใหเกิดขึ้นอีก และไมใหเกิดการ ทํางานซ้ำซอน ทํางานซ้ำซอน

9 Tacit Knowledge ความรู ประกอบดวย “ ประสบการณโดยนัย ” ความคิด ความเขาใจลึกซึ้ง คุณคา และการ ตัดสินของแตละคน ไมมีรูปแบบตายตัวและ สามารถเขาถึงไดโดยตองอาศัยการชวยเหลือ โดยตรงและการติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญที่มี ความรู ความรู ประกอบดวย “ ประสบการณโดยนัย ” ความคิด ความเขาใจลึกซึ้ง คุณคา และการ ตัดสินของแตละคน ไมมีรูปแบบตายตัวและ สามารถเขาถึงไดโดยตองอาศัยการชวยเหลือ โดยตรงและการติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญที่มี ความรู

10 องคประกอบของโซลูชั่นการบริหาร ความรู้ กระบวนการ : ทําใหมั่นใจไดวาการบริหาร ความรูถูกจัดใหตรงกับกระบวนการทางธุรกิจที่ เจาะจง กระบวนการ : ทําใหมั่นใจไดวาการบริหาร ความรูถูกจัดใหตรงกับกระบวนการทางธุรกิจที่ เจาะจง การเคลื่อนไหวขององคกร : การเอาชนะ อุปสรรคเพื่อแบงปน การเคลื่อนไหวขององคกร : การเอาชนะ อุปสรรคเพื่อแบงปน ความรูและการสนับสนุนสิ่งขับดันนวัตกรรม เทคโนโลยี : ทําใหเกิดกิจกรรมการแบงปนค วามรูของพนักงานกับเครื่องมือที่คุนเคย เทคโนโลยี : ทําใหเกิดกิจกรรมการแบงปนค วามรูของพนักงานกับเครื่องมือที่คุนเคย

11 กระบวนการเป้าหมายการบริหาร ความรู้

12

13

14 การเคลื่อนไหวภายในองคกร การแบงปนความรู การแบงปนความรู ความกลัวตอนวัตกรรม ความกลัวตอนวัตกรรม

15 อุปสรรคของการนำ KM ไปใช้

16 การบริการความรูของ Microsoft ความรวมมือการแบงปนความรูขามเวลา และระยะทางโดยนัย ความรวมมือการแบงปนความรูขามเวลา และระยะทางโดยนัย การควบคุมการบริหารเนื้อความและประสบ การณที่ชัดเจน การควบคุมการบริหารเนื้อความและประสบ การณที่ชัดเจน การวิเคราะหการปรับขอมูลธุรกิจมาสูความ รู การวิเคราะหการปรับขอมูลธุรกิจมาสูความ รู คนหาและสงมอบ การนําความรูมาสูทีม และคณะทํางาน คนหาและสงมอบ การนําความรูมาสูทีม และคณะทํางาน การติดตาม & เวิรกโฟลว วิธีการจัดเก็บ และการใชงานที่ดีที่สุด การติดตาม & เวิรกโฟลว วิธีการจัดเก็บ และการใชงานที่ดีที่สุด

17 บทสรุป การพัฒนาการบริหารความรูการปฏิบัติที่ สมดุล เทคโนโลยีที่ จําเปนในการสรางการ บริหารทรัพยสินทางความรูและรวมพนักงาน เขาดวยกันในองคกรที่มีการกระจาย ในเวลา เดียวกันก็สรางการสงเสริมการแบงปนความรู และเปาหมายธุรกิจซึ่งจะชวยในการหลบหลีกป ญหา การพัฒนาการบริหารความรูการปฏิบัติที่ สมดุล เทคโนโลยีที่ จําเปนในการสรางการ บริหารทรัพยสินทางความรูและรวมพนักงาน เขาดวยกันในองคกรที่มีการกระจาย ในเวลา เดียวกันก็สรางการสงเสริมการแบงปนความรู และเปาหมายธุรกิจซึ่งจะชวยในการหลบหลีกป ญหา ตางๆ ของการบริหารความรู ตางๆ ของการบริหารความรู “ คุณคาที่แทจริงก็คือการมองไปที่อนาคตและการ ปรับเปลี่ยนขององคกร “


ดาวน์โหลด ppt PresentBySamurai กลยุทธการบริหารความรูของ Microsoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google