งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา

2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท บริษัทซอฟต์สแควร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 400 คน โดย มุ่งเน้นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มี ประสิทธิภาพ และคอยสนับสนุนด้านเทคนิคและ การให้บริการ ด้วย Tools มาตรฐาน

3 ที่ตั้งบริษัท สถานที่ : บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ที่ตั้ง :51/597 หมู่บ้านเมืองเอก หมู่ 7 ต. หลักหก อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000 ติดต่อโทรศัพท์ : 0-2997-2000 ต่อ 1130 โทรสาร : 0-2997-2001 เวปเพจ : www.softwaregroup.comwww.softwaregroup.com Email: ss_bkk@softsquaregroup.com

4 ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ  ให้การสนับสนุนและบริการลูกค้าในด้าน Standard Software และ Software ที่เป็น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท  เป็นบริษัททางด้านผลิตซอฟต์แวร์ ที่มี ประสิทธิภาพ และก้าวหน้าเป็นบริษัทชั้นนำของ ประเทศ  พัฒนาให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

5 ความสำเร็จของบริษัท ได้รับประกันคุณภาพโดยได้รับ CMM(Capability Maturity Model ) ระดับ 2 ซึ่งเป็นหลักประกันว่ามีการผลิตซอฟต์แวร์ที่มี มาตรฐานระดับนานาชาติ ทำให้เกิดความมั่นใจ ในการขยายการบริการไปสู่ตลาดโลก โดยจะ เน้นการให้บริการกับธุรกิจต่าง ๆ เช่น  ระบบงานธนาคาร  ระบบโรงพยาบาล  หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  ร้านค้าปลีก / ค้าส่ง ขนาดใหญ่  ระบบงานโรงงาน

6 งานที่ได้รับมอบหมาย  ฝึกงานในแผนก.Net ซึ่งเป็นแผนกที่ดูแล รับผิดชอบการสร้างและพัฒนาระบบต่างๆ  โครงงานชื่อ Capacity Planning System ซึ่ง เป็นระบบที่ทำการพัฒนาโดย C#.NET, ASP.NET, ADO.NET Entity Framework, HTML & JavaScript และ SQL Server 2008

7 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวเบญจพร ย่านวารี  LOV Company 2.5 Mds.  Master page & Login 3.5 Mds.  Dropdown list Department 0.5 Mds.  Release Setup 3.5 Mds.  Capacity Planning History 4.5 Mds.

8 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา  Helper 2 Mds.  Company Setup 3.5 Mds.  Summary by man 7.5 Mds.

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน  ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง  ฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างทัศนคติที่ดีในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น  ได้รับความรู้ เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการในการเขียน โปรแกรมเพิ่มเติม  เรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่ทางองค์กรจัดเตรียมไว้ ซึ่งนำมา ใช้ได้จริง  สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างนักศึกษา ฝึกงาน

10 ปัญหาและอุปสรรค  มีความรู้และทักษะภาษา C# น้อยมาก  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้มีศักยภาพต่ำกว่า ที่ควร  เหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง

11 ข้อเสนอแนะ  ควรเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับ ASP.NET และ C#  ควรเน้นการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ  ควรเน้นการออกแบบและวิเคราะห์โปรแกรม เพิ่มขึ้น

12 บรรยากาศสถานที่ฝึกงาน

13 ภาพบรรยากาศระหว่างการฝึกงาน

14

15 .Net Team P’Noo m P’To m P’Lhin g P’Au m P’Ping P’Ao Am p Oa t No te Ma i Na n Khw an A’Nip on

16 Thanks for attention


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google