งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา

2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท
บริษัทซอฟต์สแควร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 400 คน โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพ และคอยสนับสนุนด้านเทคนิคและการให้บริการ ด้วย Tools มาตรฐาน

3 ที่ตั้งบริษัท สถานที่: บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ที่ตั้ง :
51/597 หมู่บ้านเมืองเอก หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ติดต่อ โทรศัพท์ : ต่อ 1130 โทรสาร : เวปเพจ :

4 ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ให้การสนับสนุนและบริการลูกค้าในด้าน Standard Software และ Software ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นบริษัททางด้านผลิตซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ พัฒนาให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

5 ความสำเร็จของบริษัท ได้รับประกันคุณภาพโดยได้รับ CMM(Capability Maturity Model ) ระดับ 2 ซึ่งเป็นหลักประกันว่ามีการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทำให้เกิดความมั่นใจในการขยายการบริการไปสู่ตลาดโลก โดยจะเน้นการให้บริการกับธุรกิจต่าง ๆ เช่น ระบบงานธนาคาร ระบบโรงพยาบาล หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้านค้าปลีก / ค้าส่ง ขนาดใหญ่ ระบบงานโรงงาน

6 งานที่ได้รับมอบหมาย ฝึกงานในแผนก .Net ซึ่งเป็นแผนกที่ดูแลรับผิดชอบการสร้างและพัฒนาระบบต่างๆ โครงงานชื่อ Capacity Planning System ซึ่งเป็นระบบที่ทำการพัฒนาโดย C#.NET, ASP.NET, ADO.NET Entity Framework, HTML & JavaScript และ SQL Server 2008

7 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวเบญจพร ย่านวารี LOV Company 2.5 Mds.
นางสาวเบญจพร ย่านวารี LOV Company 2.5 Mds. Master page & Login 3.5 Mds. Dropdown list Department 0.5 Mds. Release Setup 3.5 Mds. Capacity Planning History 4.5 Mds.

8 งานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา Helper 2 Mds.
Company Setup 3.5 Mds. Summary by man 7.5 Mds.

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง ฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้รับความรู้ เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการในการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่ทางองค์กรจัดเตรียมไว้ ซึ่งนำมาใช้ได้จริง สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างนักศึกษาฝึกงาน

10 ปัญหาและอุปสรรค มีความรู้และทักษะภาษา C# น้อยมาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้มีศักยภาพต่ำกว่าที่ควร เหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง

11 ข้อเสนอแนะ ควรเปิดสอนวิชาเกี่ยวกับ ASP.NET และ C#
ควรเน้นการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ ควรเน้นการออกแบบและวิเคราะห์โปรแกรมเพิ่มขึ้น

12 บรรยากาศสถานที่ฝึกงาน

13 ภาพบรรยากาศระหว่างการฝึกงาน

14 ภาพบรรยากาศระหว่างการฝึกงาน

15 .Net Team P’Tom P’Noom P’Ping P’Lhing P’Ao P’Aum Amp Note A’Nipon Nan
Oat Mai Khwan

16 Thanks for attention


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวอัฟนาน อัลมุสตอฟา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google