งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ (ต่อ)
โครงสร้าง City of London and London Boroughs 1. Lord Mayor และนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม

2 2. The London City Council หรือ Court of Common Council
สมาชิกสภาเทศบาลมี 2 ประเภท Aldermen Councilmen

3 The London Borough Councils
Councillors Inner London Boroughs Outer London Boroughs

4 1. ของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลอนดอน
อำนาจหน้าที่ 1. ของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลอนดอน เป็นประธานในที่ประชุม ควบคุมการประชุม ปฏิบัติงานพิธี มีบทบาทในการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตใจรักและหวงแหนท้องถิ่น ผู้ประสานประโยชน์ผลประโยชน์ของกลุ่มและพรรคการเมืองต่างๆ ให้คำแนะนำประธานคณะกรรมการต่างๆ

5 Localized and Personal Services
2. ของสภาเทศบาลนครลอนดอนและเทศบาลต่างๆ Localized and Personal Services 2.1 การให้บริการทางด้านสังคมแก่ประชาชน 2.2 การวางแผนท้องถิ่น 2.3 ทำทะเบียนราษฎร์ เกิด ตาย แต่งงาน

6 2.6 Consumer Protection 2.8 Refuse Collection
2.4 การจัดการศึกษาบางส่วน 2.5 การขนส่งสาธารณะ การก่อสร้างถนนบางส่วน 2.6 Consumer Protection 2.7 Pollution Control 2.8 Refuse Collection

7 2.9 Sports and Leisure Facilities
2.10 London Metropolitan Police Service

8 City of London มีรูปแบบของหน่วยการบริหารงานท้องถิ่นเรียกว่า The Corporation of London และมี The Court of Common Council เป็นหน่วยการบริหาร (Ruling Body) ประกอบด้วย

9 ความสัมพันธ์ของเทศบาลกรุงลอนดอนในระดับบน กับสภาเทศบาลในระดับล่าง
เทศบาลกรุงลอนดอน 1 แห่ง ประชาชนในกรุงลอนดอนเลือกนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนโดยตรง เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีอำนาจบริหาร และเลือกสมาชิกสภาเทศบาลกรุงลอนดอนโดยตรง 25 คน เข้าสู่สภาเทศบาลกรุงลอนดอน ระดับบน

10 สภาเทศบาล 33 แห่ง สมาชิกสภาเทศบาล ระดับล่าง คณะกรรมการต่างๆ
นายกเทศมนตรี กำหนดนโยบายและมอบหมายงานให้ หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล

11 1. Lord Mayor วาระละ 1 ปี อาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้อีก มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดย สมาชิกสภาเทศบาลนครลอนดอน 2. Aldermen มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

12 A Justice of the Peace for the City of London
Common Council Committees เป็นผู้บริหารและผู้จัดการดูแลทรัพย์สินหรือกิจการของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล กองทุนการกุศล เป็นต้น

13 3. Common Councilmen มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน วาระ 4 ปี ปฏิบัติงานผ่านทางคณะกรรมการต่างๆ (committees) เหมือนกับหน่วยการบริหารท้องถิ่นอื่น

14 เทศบาลกรุงลอนดอนปิดถนนเตรียมพระราชพิธีเสกสมรส (2011-04-27)

15 ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอนและหอศิลป์

16 Mansion of Lord Mayor


ดาวน์โหลด ppt การปกครองท้องถิ่นของอังกฤษ (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google