งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองท้องถิ่น ของอังกฤษ ( ต่อ ) โครงส ร้าง City of London and London Boroughs 1. Lord Mayor และ นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมา จากการเลือกตั้ง ทางอ้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองท้องถิ่น ของอังกฤษ ( ต่อ ) โครงส ร้าง City of London and London Boroughs 1. Lord Mayor และ นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมา จากการเลือกตั้ง ทางอ้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองท้องถิ่น ของอังกฤษ ( ต่อ ) โครงส ร้าง City of London and London Boroughs 1. Lord Mayor และ นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมา จากการเลือกตั้ง ทางอ้อม

2 2. The London City Council หรือ Court of Common Council สมาชิกสภาเทศบาล มี 2 ประเภท Alder men Council men

3 The London Borough Councils Counci llors Inner London Boroughs Outer London Boroughs

4 อำนาจ หน้าที่ 1. ของนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลอนดอน เป็นประธานในที่ประชุม ควบคุมการประชุม ปฏิบัติงาน พิธี มีบทบาทในการสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตใจ รักและหวงแหนท้องถิ่น ผู้ ประสานประโยชน์ผลประโยชน์ ของกลุ่มและพรรคการเมือง ต่างๆ ให้คำแนะนำประธาน คณะกรรมการต่างๆ

5 2. ของสภาเทศบาลนคร ลอนดอนและเทศบาลต่างๆ Localized and Personal Services 2.1 การให้บริการทางด้าน สังคมแก่ประชาชน 2.2 การ วางแผน ท้องถิ่น 2.3 ทำทะเบียนราษฎร์ เกิด ตาย แต่งงาน

6 2.4 การจัดการ ศึกษาบางส่วน 2.5 การขนส่งสาธารณะ การ ก่อสร้างถนนบางส่วน 2.6 Consumer Protection 2.7 Pollution Control 2.8 Refuse Collection

7 2.9 Sports and Leisure Facilities 2.10 London Metropolitan Police Service

8 City of London มีรูปแบบของหน่วยการ บริหารงานท้องถิ่นเรียกว่า The Corporation of London และมี The Court of Common Council เป็นหน่วยการ บริหาร (Ruling Body) ประกอบด้วย

9 ความสัมพันธ์ของ เทศบาลกรุงลอนดอนใน ระดับบน กับสภาเทศบาล ในระดับล่าง เทศบาลกรุง ลอนดอน 1 แห่ง ประชาชนในกรุงลอนดอน เลือกนายกเทศมนตรีกรุง ลอนดอนโดยตรง เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหาร มีอำนาจ บริหาร และเลือกสมาชิก สภาเทศบาลกรุงลอนดอน โดยตรง 25 คน เข้าสู่สภา เทศบาลกรุงลอนดอน ระดั บบ น

10 สภาเทศบาล 33 แห่ง สมาชิกสภา เทศบาล คณะกรร มการ ต่างๆ นายกเทศ มนตรี กำหนดนโยบายและ มอบหมายงานให้ หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล ระดับ ล่าง

11 1. Lord Mayor วาระ ละ 1 ปี อาจได้รับเลือก เข้ามาใหม่ได้อีก มา จากการเลือกตั้ง ทางอ้อมโดย สมาชิก สภาเทศบาลนคร ลอนดอน 2. Aldermen มาจาก การเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชน

12 A Justice of the Peace for the City of London Common Council Committees เป็นผู้บริหารและผู้จัดการ ดูแลทรัพย์สินหรือกิจการ ของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล กองทุนการกุศล เป็นต้น

13 3. Common Councilmen มาจาก การเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชน วาระ 4 ปี ปฏิบัติงานผ่านทาง คณะกรรมการต่างๆ (committees) เหมือนกับหน่วยการ บริหารท้องถิ่นอื่น

14 เทศบาลกรุงลอนดอนปิด ถนนเตรียมพระราชพิธีเสก สมรส (2011-04-27)

15 ศาลากลางเทศบาล นครลอนดอนและหอ ศิลป์

16 Mansion of Lord Mayor


ดาวน์โหลด ppt การปกครองท้องถิ่น ของอังกฤษ ( ต่อ ) โครงส ร้าง City of London and London Boroughs 1. Lord Mayor และ นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมา จากการเลือกตั้ง ทางอ้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google