งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บอกความหมาย ตำแหน่ง และ ขนาดของเมตริกซ์ได้ 2. เมื่อกำหนดเมตริกซ์ให้ บอกได้ ว่าเป็นเมตริกซ์ชนิดใด 3. บวก ลบ และคูณเมตริกซ์ได้ 4. หาดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บอกความหมาย ตำแหน่ง และ ขนาดของเมตริกซ์ได้ 2. เมื่อกำหนดเมตริกซ์ให้ บอกได้ ว่าเป็นเมตริกซ์ชนิดใด 3. บวก ลบ และคูณเมตริกซ์ได้ 4. หาดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. บอกความหมาย ตำแหน่ง และ ขนาดของเมตริกซ์ได้ 2. เมื่อกำหนดเมตริกซ์ให้ บอกได้ ว่าเป็นเมตริกซ์ชนิดใด 3. บวก ลบ และคูณเมตริกซ์ได้ 4. หาดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ ที่กำหนดให้ได้ 5. หาอินเวอร์สของเมตริกซ์ที่ กำหนดให้ได้ 6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ เมตริกซ์ได้

4 เมตริกซ์ คือกลุ่มของตัวคงค่า (Scalar) หรือ ฟังก์ชัน (Function) ซึ่งจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ในรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเอาสมาชิกทุกตัวไว้ภายใน วงเล็บ “[ ]” และใช้อักษร ตัวพิมพ์ใหญ่แทนชื่อของ เมตริกซ์ เช่น

5 นิยาม ถ้า A เป็นเมตริกซ์ขนาด m x n และมี a ij เป็นสมาชิกแล้ว สามารถเขียนเมตริกซ์ A ได้ดังนี้

6 อาจเขียนเมตริกซ์ A สั้น ๆ ได้ A = [a ij ] m x n เมื่อ i = 1, 2, 3, …, m j = 1, 2, 3, …, n ขนาดของเมตริกซ์ จะบอกว่าเมตริกซ์มีกี่แถว (row) และกี่หลัก (Column) เขียนแทนด้วย m x n โดย ที่ m เป็นจำนวนแถว และ n แทนจำนวนหลัก ตัวอย่างหน้าถัดไป

7

8

9 1. Row matrix คือเมตริกซ์ที่มีแถว เดียว

10 3. เมตริกซ์สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular matrix)

11 5. เมตริกซ์ทแยง (Diagonal matrix) คือเมตริกซ์จัตุรัสที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น “ 0 ” ยกเว้นแถวทแยงมุมหลัก (main diagonal) ( แถวทแยงมุมหลักคือแถวที่ค่า i = j)

12 6. เมตริกซ์สเกลาร์ (Scalar matrix) คือเมตริกซ์ทแยง ที่มีสมาชิกในแถว ทแยงมุมหลักเท่ากัน

13 7. เมตริกซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix) คือเมตริกซ์จตุรัสที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น “0” ยกเว้นแถวทแยงมุมหลักเป็น “1” เขียนแทนด้วย I n

14 8. เมตริกซ์ศูนย์ (Zero matrix) คือ เมตริกซ์ที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น “0”

15 10. ทรานสโพสของเมตริกซ์ (Transpose of matrix) คือ เมตริกซ์ที่ เปลี่ยนแถวเป็นหลัก หรือหลักเป็นแถว เขียนแทนด้วย A t กล่าวคือ ถ้า A = [ a ij ] m x n แล้ว A t = [ a ji ] n x m

16 11. เมตริกซ์สมมาตร (Symmetric matrix) คือ A = A t

17 12. เมตริกซ์ขั้นบันได (Echelon matrix) มีลักษณะดังนี้ - สมาชิกตัวแรกในแต่ละแถวถ้าไม่ เป็น “0” ต้องเป็น “1” - เลข “1” ที่อยู่ในแถวถัดไปต้องอยู่ หลักถัดไป - ถ้ามีแถวที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น “0” แถวนั้นต้องอยู่แถวสุดท้าย

18 เมตริกซ์ที่จะบวกหรือลบกันได้ต้องมี ขนาดเท่ากัน ตัวอย่าง

19 กำหนดให้ จงหา B + A

20 นิยาม ถ้า A = [ a ij ] mxn และ เป็นสเกลาร์ใด ๆ แล้ว A = [ a ij ] mxn

21 ให้ A = : B = จงหา 1. 2A + 3B 2. A - 2B 3. + B 4. A -

22 1. 2A + 3B = =

23 2. A - 2B = =

24 3. + B =

25 4. A- =


ดาวน์โหลด ppt 1. บอกความหมาย ตำแหน่ง และ ขนาดของเมตริกซ์ได้ 2. เมื่อกำหนดเมตริกซ์ให้ บอกได้ ว่าเป็นเมตริกซ์ชนิดใด 3. บวก ลบ และคูณเมตริกซ์ได้ 4. หาดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google