งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการครั้งที่ 9 ฟังก์ชัน. ฟังก์ชัน (function) ฟังก์ชันคือการแยกชุดคำสั่งที่มีลักษณะ จุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ออกมาเขียนเป็นโปรแกรมย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการครั้งที่ 9 ฟังก์ชัน. ฟังก์ชัน (function) ฟังก์ชันคือการแยกชุดคำสั่งที่มีลักษณะ จุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ออกมาเขียนเป็นโปรแกรมย่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการครั้งที่ 9 ฟังก์ชัน

2 ฟังก์ชัน (function) ฟังก์ชันคือการแยกชุดคำสั่งที่มีลักษณะ จุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ออกมาเขียนเป็นโปรแกรมย่อย ประโยชน์ของฟังก์ชัน 1. ทำให้โปรแกรมหลักมีการแบ่งงานที่ชัดเจนใน แต่ละส่วน จึงทำให้โค้ดของโปรแกรมอย่าง เข้าใจได้ง่าย 2. สามารถนำส่วนโค้ดเดิมกลับมาใช้กับส่วนงาน ใหม่ได้ 3. เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน

3 ฟังก์ชันหลัก ปรกติในโปรแกรมภาษาซีจะต้องมีฟังก์ชัน อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันคือฟังก์ชันหลักเพื่อ เป็นจุดตั้งต้นในการทำงาน #include main() { printf(“This is the main function.\n”); }

4 ชนิดของฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง เป็นฟังก์ชันที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้มี การทำงานเฉพาะกิจบางอย่างที่ไม่มีอยู่ใน ฟังก์ชันมาตรฐาน ซึ่งในภาษาซีมีกลไกที่ยอม ให้มีการเขียนฟังก์ชันขึ้นใช้งานเองใน โปรแกรม ฟังก์ชันมาตรฐาน เป็นฟังก์ชันที่มีมาพร้อมตัวแปรภาษาซึ่ง อาจจะเรียกว่า library ก็ได้

5 การนิยามฟังก์ชัน การนิยามฟังก์ชัน ควรนิยามไว้ก่อนการ เรียกใช้ฟังก์ชัน ( ) { ; } ชนิดข้อมูลที่ส่งค่ากลับ ถ้าไม่มีการส่งค่า กลับให้ใส่ void ชื่อฟังก์ชันตั้งตามหลัก identifier ค่าข้อมูลที่รับส่งระหว่างฟังก์ชัน และตัวเรียกซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ ชนิดข้อมูลที่ส่งค่ากลับ ถ้าไม่มีการส่งค่า กลับให้ใส่ void ชื่อฟังก์ชันตั้งตามหลัก identifier ค่าข้อมูลที่รับส่งระหว่างฟังก์ชัน และตัวเรียกซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้

6 ตัวอย่างฟังก์ชันแบบไม่คืนค่าและ ไม่มีพารามิเตอร์ #include void greeting(){ printf(“Sawasdee\n”); } void main(){ greeting(); } ตำแหน่งที่นิยามฟังก์ชันจะต้องอยู่ก่อน การเรียกใช้ฟังก์ชัน function definition function main คำสั่งเรียกใช้ฟังก์ชัน

7 ตัวอย่างฟังก์ชันแบบคืนค่าและไม่ มีพารามิเตอร์ ฟังก์ชัน pi ไม่ มีข้อมูลใน วงเล็บ มีการคืนค่า เป็นชนิด ข้อมูล float ภายใน ฟังก์ชันต้องมี คำสั่ง return #include float pi(){ return 3.14; } void main(){ float r = 7; float a = 2.0*pi()*r; printf(“area is %f”,a); } เรียก ฟังก์ชัน

8 ตัวอย่างฟังก์ชันแบบไม่คืนค่าและ มีพารามิเตอร์ ภายในวงเล็บจะ มีพารามิเตอร์ เป็นการประกาศ ว่าต้องการนำ ข้อมูลชนิดและ ชื่อเข้ามา ดำเนินการ การเรียกใช้ จะต้องมีการใส่ ค่าพารามิเตอร์ ให้ถูกต้องทั้ง ชนิดและจำนวน #include void line(int n){ for(i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2093106/slides/slide_8.jpg", "name": "ตัวอย่างฟังก์ชันแบบไม่คืนค่าและ มีพารามิเตอร์ ภายในวงเล็บจะ มีพารามิเตอร์ เป็นการประกาศ ว่าต้องการนำ ข้อมูลชนิดและ ชื่อเข้ามา ดำเนินการ การเรียกใช้ จะต้องมีการใส่ ค่าพารามิเตอร์ ให้ถูกต้องทั้ง ชนิดและจำนวน #include void line(int n){ for(i=0;i

9 #include int factorial(int n){ for(i=s=1;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2093106/slides/slide_9.jpg", "name": "#include int factorial(int n){ for(i=s=1;i

10 โปรโตไทป์ ปรกติการนิยามฟังก์ชันจะต้องอยู่ก่อนถูก เรียกใช้ แต่เราสามารถกำหนดนิยามฟังก์ชัน เพื่อให้ทุกฟังก์ชันในโปรแกรมรู้จักก่อนได้ โดยใช้ “ โปรโตไทป์ ” รูปแบบการเขียนโปรโตไทป์ return-type function-name(parameter-list); void greeting(); void line(int n); float pi(); int factorial(int);

11 ขอบเขตของตัวแปร ตัวแปรแบบโกลบอล global variable เป็นตัวแปรที่สามารถถูกใช้ งานได้ตลอดทั้งโปรแกรม ในทุกๆ ฟังก์ชัน ตัวแปรแบบโลคอล local variable เป็นตัวแปรที่มีขอบเขตการใช้ งานได้ภายในฟังก์ชันที่ตัวแปรนี้ถูกนิยาม เท่านั้น

12 ขอบเขตของตัวแปร ตัวแปร rad เป็นโก ลบอล ตัวแปร a เป็นโล คอล #include int rad; void main(){ int a; rad = 7; a = 2*3.14*rad; printf(“a = %d\n”,a); }

13 ขอบเขตของตัวแปร ตัวแปร db เป็นตัว แปรที่สามารถถูก เรียกใช้ได้จากทุก ฟังก์ชัน ตัวแปร r ถูก เรียกใช้ได้ใน ฟังก์ชัน calc เท่านั้น ตัวแปร a ถูก เรียกใช้ได้ใน ฟังก์ชัน main เท่านั้น #include float db = 2.0; float calc(float x){ float r = x*db; return r; } void main(){ int a; db = 7.0; a = calc(1.2); printf(“a = %d\n”,a); }

14 ฟังก์ชันมาตรฐาน เป็นฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ผู้ผลิตตัวแปรภาษาซี ได้สร้างไว้ให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้งาน ได้เลย ซึ่งผู้ใช้ต้องทราบว่าตัวฟังก์ชันได้ถูกสร้างมา เป็นกลุ่ม ต้องรู้ว่าอยู่ที่ไฟล์.h ใด แล้วทำการ #include มาใช้งานได้

15 ตัวอย่างไฟล์ header math.h เป็นกลุ่มฟังก์ชันใช้ในการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ string.h เป็นกลุ่มฟังก์ชันใช้ในการทำงานกับ ข้อความ ctype.h เป็นกลุ่มฟังก์ชันใช้ในการทำงานกับ ตัวอักษร conio.h เป็นกลุ่มฟังก์ชันใช้ในการทำงานกับ หน้าจอ

16 งานที่ให้ทำ จงเขียนฟังก์ชันหาค่า y จากการคำนวณ สมการต่อไปนี้ – โดยให้เป็ฟังก์ชันที่มีการคืนค่าและรับ พารามิเตอร์ด้วย


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการครั้งที่ 9 ฟังก์ชัน. ฟังก์ชัน (function) ฟังก์ชันคือการแยกชุดคำสั่งที่มีลักษณะ จุดมุ่งหมายในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ออกมาเขียนเป็นโปรแกรมย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google