งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (Peopleware)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (Peopleware)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (Peopleware)

2  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่ประสานกัน และเกิดการประมวลผล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU) 2. หน่วยความจำ (Memory) 3. หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input Device) 4. หน่วยส่งออกข้อมูล (Input Device)

3 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit:CPU) เป็นฮาร์ดแวร์ที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นหัวใจของ การทำงาน ซีพียูทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

4 หน่วยความจำ (Memory) หน่วยความจำของเครื่อง คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์รับส่ง สัญญาณไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. หน่วยความจำหลัก 2. หน่วยความจำสำรอง

5 หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึงการประมวลผลด้วย แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท 1. หน่วยความจำแบบแรม RAM (Random Access Memory) เก็บโปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะทำงานอยู่ ข้อมูลในแรมยังคงอยู่ตราบเท่าที่ยังเปิดเครื่องใช้งานอยู่

6 หน่วยความจำหลัก (Main Memory) 2. หน่วยความจำแบบรอม ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ แต่ สามารถอ่านข้อมูลที่บันทึกในรอมขึ้นมาใช้งานได้ เมื่อปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาข้อมูลจะไม่ถูกลบทิ้ง

7 หน่วยความจำสำรองหรือ หน่วยความจำ ภายนอกเครื่อง (Secondary storage) สื่อที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมเพื่อเก็บไว้ใช้ งานต่อไป ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ ข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็มี ข้อจำกัด เพราะเนื้อที่หรือความจุดในการบันทึกมีจำกัด เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นดิสก์ ซีดี เป็นต้น

8 หน่วยนำเข้าข้อมูล (Input Device) ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมา ส์ สแกนเนอร์

9 หน่วยส่งออกข้อมูล (Output Device) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูล จอภาพ ลำโ พง เครื่องพิมพ์

10  ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นอย่างมีลำดับขั้นตอนเพื่อควบคุมการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ระบบ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

11 ข้อมูล (Data) คือข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคล วัตถุหรือ สถานที่ ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต เก็บรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อความ ตัวเลข คุณสมบัติที่ดีของข้อมูล มีความถูกต้อง เที่ยงตรงเชื่อถือ ได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ มีความสมบูรณ์ชัดเจน

12  บุคลากร (People)) เป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้ใช้ 2. กลุ่มนัก คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) บุคลากร (Peopleware)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google