งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการประกันคุณภาพ การศึกษา : 75205 (Educational Quality Assurance “EQA”) Graduate of Chiangrai University หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครู “Diploma.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการประกันคุณภาพ การศึกษา : 75205 (Educational Quality Assurance “EQA”) Graduate of Chiangrai University หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครู “Diploma."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการประกันคุณภาพ การศึกษา : 75205 (Educational Quality Assurance “EQA”) Graduate of Chiangrai University หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครู “Diploma of Teaching” ดร. วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์

2  แนวคิด ทฤษฏีและ หลักการของ การประกันคุณภาพ การศึกษา สาระการเรียนรู้  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และการประเมิน Week1 Week2  ระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Quality Control)

3 สาระการเรียนรู้ ( ต่อ )  ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Auditing) และ ระบบประเมินภายใน (Internal Assessment)  บทบาทของครูกับการประกัน คุณภาพการศึกษา  ทิศทางและแนวโน้มการประกัน คุณภาพการศึกษาไทย Week3  ระบบประกันคุณภาพการ เรียนการสอน Week4  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

4 ภาระงานการ เรียนรู้ I.1 Self Study I.3 Group Work I.4 Individual Work I.5 Class Participation 1.2 Quiz

5 การวัดผลการ เรียน I.1 Pretest I.2 Group Work I.3 Individual Work 1.4 Quiz 25% 1.5 Final Examination 25% 50%

6 การประเมินผลการเรียน : ตัด เกรดแบบอิงเกณฑ์ เกรดความหมายเกณฑ์ค่าระดับคะแนน A ดีเยี่ยม (Excellent) 80-1004.00 B+B+ ดีมาก (Very Good) 75-793.50 B ดี (Good) 70-743.00 C+C+ ค่อนข้างดี (Fairy Good) 65-692.50 C พอใช้ (Fair) 60-642.00 D+D+ อ่อน (Poor) 55-591.50 D อ่อนมาก (Very Poor) 50-541.00 F ตก (Fail) 0-490.00

7 ข้อตกลง เบื้องต้น  ไม่รับงานที่ส่งหลังวันที่ กำหนด  ไม่ทำ Quiz ย้อนหลัง  งานใน Hour ก็คือ งานใน Hour

8 ความมุ่งหวังในการ เรียนการสอน • นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมี ความสุขและมีส่วนร่วม • นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างรู้แจ้ง รู้ จริงในเรื่อง EQA • นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมี คุณค่าและมีความหมาย • นักศึกษานำเรื่อง QA ไปใช้ใน การทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt วิชาการประกันคุณภาพ การศึกษา : 75205 (Educational Quality Assurance “EQA”) Graduate of Chiangrai University หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครู “Diploma.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google