งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนโยบายและ แผน สำนักนโยบายและ แผนการอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนโยบายและ แผน สำนักนโยบายและ แผนการอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มนโยบายและ แผน สำนักนโยบายและ แผนการอาชีวศึกษา

2 นโยบายรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน  นโยบายเร่งด่วนขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย 2. พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู 3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับ การศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน 6. ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านองค์กร แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปอาชีวศึกษา พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ. ศ. 2551 หลักการ 1. ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 2. การตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนา ประเทศ 3. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการ 4. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความ สามารถในการพึ่งพาตนเอง 5. ประกันคุณภาพและกำกับมาตรฐาน แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาอุตสาหกรรม การปฏิรูป อาชีวศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3  การพัฒนาคุณภาพคน  การพัฒนาชุมชนและ แก้ปัญหาความยากจน การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ  การสร้างความมั่นคงของ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมธรรมาภิบาล หลักการ / แนวทาง การพัฒนาประเทศตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ

4 1. ขจัดความยากจน 2. พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ แข่งขันได้ 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 5. ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ 6. พัฒนากฎหมายและส่งเสริมกิจการ บ้านเมืองที่ดี 7. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ ประชาสังคม 8. รักษาความมั่นคงของรัฐ 9. รองรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก 1. ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 2. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัว อย่างสมดุล 4. บริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 6. การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ 7. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 8. การบริหารจัดการที่ดี 9. การดำเนินการภาครัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2548-2551 แผนบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2551-2554 แผนบริหารราชการแผ่นดิน

5 ปี 2550  ย. ขจัดความยากจนและ พัฒนาชนบท  ย. การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ  ย. การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัว อย่าง สมดุล  ย. การบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ย. การปรับประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน  ย. การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาล  ย. การปรับปรุงการ บริหารงานภาครัฐ ปี 2551  ย. การส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี มีคุณธรรมนำ ความรู้ และสามารถปรับตัวสู่ สังคม ฐานความรู้  ย. การแก้ไขความยากจน กระจาย ความเจริญสู่ชนบท และ ลดช่องว่างของรายได้  ย. เพิ่มขีดความสามารถใน การ แข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจ ขยายตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  ย. การดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ ประโยชน์ จากความหลากหลายทาง ชีวภาพให้เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม  ย. การพัฒนาการเมือง และ การบริหารจัดการภาครัฐที่ มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม  ย. การรักษาความมั่นคงและ ความสงบสุขของสังคม  ย. รายการบริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ ปี 2549  ย. การขจัดความยากจน  ย. การพัฒนาคนและ สังคมที่มี คุณภาพ  ย. การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ ให้สมดุลและแข่งขัน ได้  ย. การบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  ย. การต่างประเทศและ เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ  ย. การพัฒนากฎหมาย และส่งเสริม การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  ย. การส่งเสริม ประชาธิปไตยและ กระบวนการประชา สังคม  ย. การรักษาความมั่นคง ของรัฐ  ย. รองรับการ เปลี่ยนแปลงและ พลวัตรโลก  ย. รายการค่าดำเนินการ ภาครัฐ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ด้าน การศึกษา ปี 2549-2551

6 ระบบงบประมาณราชการ ไทย 2525-2545 ระบบ งบประมาณแบบแผนงาน (TOP-DOWN) 2546-2546 ระบบ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) 2547- ปัจจุบันระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์ (SPBB)

7 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กำหนดไว้ ๒ ระยะ ดังนี้ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก : โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย 2. พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู 3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.ดำเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน 6.ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านองค์กรต่างๆ

8 นโยบาย รมว. ศธ. 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือ กับสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ 2. มุ่งผลิตการตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ 3. เพิ่มประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการ 4. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และนำร่องการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 5. เร่งรัดคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพและกำกับ มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษา 6. ส่งเสริมการนำสื่อนวัตกรรม และ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 7. ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาอาชีวะ

9 นโยบาย สอศ. มอบให้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2551 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียน มัธยม การเทียบโอนประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพและ มาตรฐานอาชีพที่นำสู่การปฏิบัติ หลักสูตร 3 แนวทาง ( ใช้ ซ่อม สร้าง ) ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม และ สถานประกอบการ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ คุณธรรมนำวิชาชีพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน และ บุคลากร การศึกษาดูงานนักศึกษา ( ปวช.1 และ ปวส.1) การจัดการความรู้

10 ( ร่าง ) แผนพัฒนาการอาชีวศึกษาระยะที่ 10 ( พ. ศ.2550-2554) สอศ. เป็นองค์กรหลักในการ สร้างและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ด้าน อาชีวศึกษา ให้ประชาชน อย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มี คุณภาพได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง ของโลกภายใต้หลักคุณธรรมนำ ความรู้ที่สอดคล้อง กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง วิสัยทัศน์

11 พันธกิจ 1. ส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพของ ทรัพยากร มนุษย์ด้าน การ อาชีวศึกษา ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง ของโลก ภายใต้หลัก คุณธรรมนำ ความรู้ 2. สร้างและ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ ด้าน อาชีวศึกษา ให้มีปริมาณ เพียงพอต่อ การพัฒนา ประเทศใน ทุกระดับ ทักษะฝีมือ 3. ให้บริการ ด้าน วิชาชีพ เป็น แหล่ง ถ่ายทอด เทคโน โ ล ยี เพื่อการ อาชีพ ให้กับชุมชน สังคม บนพื้นฐาน ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง

12 ยุทธศาสตร์ 1. สร้างให้ผู้เรียนมี ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมที่ดีงาม บนพื้นฐานความ เป็นไทย 2. สร้างและ พัฒนาการจัด การเรียนการสอน วิชาชีพให้ ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ ที่หลากหลายตาม กลุ่มอุตสาหกรรม และมีความเป็น สากล 3. เร่งรัด พัฒนา คุณภาพ และมาตรฐาน สถานศึกษาและ องค์กรอาชีวศึกษา 4. สร้างและพัฒนา ครู อาจารย์และ บุคลากรทางการ ศึกษาวิชาชีพให้มี ความเท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง 5. สร้างแรงจูงใจ ในการเข้าศึกษาต่อ สายอาชีพ 6. ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาสาย วิชาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาคโดยเฉพาะ กลุ่มคนยากจนด้อย โอกาสและคนพิการ ผู้สูงอายุ ชนชาติพันธ์ 7. ผลิตและ พัฒนา กำลังคนตั้งแต่ ระดับกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่าง เทคนิค และ นักเทคโนโลยีให้มี ปริมาณเพียงพอ ต่อการพัฒนา ประเทศ 8. พัฒนา งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 9. สร้างเสริมเติม ปัญญา และพัฒนาอาชีพ ตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง

13 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( พ. ศ.2551-2554) ของ สอศ.

14

15 แผนบริหารจัดการ ประจำปี พ. ศ.2551 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนโยบายและ แผน สำนักนโยบายและ แผนการอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google