งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cultural Environment วิชา การตลาดระหว่าง ประเทศ บรรยายโดย ผศ. ดร. ธนวรรณ แสง สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cultural Environment วิชา การตลาดระหว่าง ประเทศ บรรยายโดย ผศ. ดร. ธนวรรณ แสง สุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cultural Environment วิชา การตลาดระหว่าง ประเทศ บรรยายโดย ผศ. ดร. ธนวรรณ แสง สุวรรณ

2 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Culture Environment Learning Objective Culture Environment

3 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Learning Objective 1.To identify technology and material culture and their impact on marketing and the rest of life. 2.To identify the nature of language and its impact on marketing

4 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Learning Objective 3.To explain the relation of aesthetics to marketing abroad. 4.To explain the impact of international differences in education on international marketing.

5 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Learning Objective 5.To identify aspects of major world religions that might help to understand consumer behavior. 6.To identify attitudes and values that affect economic/marketing behavior.

6 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Learning Objective 7.To identify elements of social organization of interest to marketing.

7 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ The Elements of Culture 1. Technology and Material culture 2. Language3. Aesthetics 4. Education5. Religion 6. Attitudes and Values 7. Social organization 8. Political life

8 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ ปัจจัยทางด้าน วัฒนธรรม 1. เทคโนโลยี และ วัตถุนิยม 2. ภาษา 3. ศิลป ดนตรี 4. การศึกษา 5. ศาสนา 6. ทัศนคติ และค่านิยม 7. สังคม และองค์กรทางสังคม เทคโ นโลยี การทำงาน การกินการอยู่ เช่น การ ใช้เครื่องซักผ้า

9 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ What is Culture? Behavior that consistent and compatible in its components Learned behavior Behavior that is shared by group of people, a society

10 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Technology and Material Culture 1. Consumer behavior is shaped by technology and material culture as the impact of the car, computer, TV and microwave oven. Material culture plays a major role in how we work and consume.

11 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Technology and Material Culture 2. Material culture as constraint. In producing abroad, the production function will vary according to the host country’s material culture - its infrastructure energy availability, and technology capability.

12 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Technology and Material Culture 3. Material culture and marketing. Adaptation will be necessary or even new product (ex. BTV). Promotion will be constrained by media availability. Distribution will be shaped by transport system. 4. Imperialism? Americanization?

13 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Language 1. Language as a Cultural Mirror 2. Diversity : Many countries have more than one language and this indicates social divisions 3. Language as a Problem in advertising, branding, packaging

14 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Aesthetics 1. Design 2. Color 3. Music 4. Brand Names (SRC : Self Reference Criterion)

15 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Education 1. Literacy rates 2. Education and International Marketing Advertising and package labels Complex products and instructions Conducting marketing research difficult Cooperation from intermediary Quality of support services depend on education

16 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Religion Animism, Buddhism, Islam, Christianity etc. 1. Religious holidays 2. Consumption patterns requirements / taboos 3. The role of women varies 4. Religious Institutions : churchtemple

17 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Attitudes and Values 1. Marketing Activities 2. Wealth, Material Gain 3. Change 4. Risk Taking 5. Consumer Behavior

18 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ Social Organization 1. Kinship 2. Common Territory : neighborhood, tribes 3. Social-Interest Group

19 การตลาดระหว่างประเทศ : ผศ. ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ The Political Environment The Political Env. Host-country International Home-country The Legal Env. Laws Regulations


ดาวน์โหลด ppt Cultural Environment วิชา การตลาดระหว่าง ประเทศ บรรยายโดย ผศ. ดร. ธนวรรณ แสง สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google