งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และ การเป็น Education Hub Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University Dr. Panu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และ การเป็น Education Hub Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University Dr. Panu."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และ การเป็น Education Hub Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

2 Country Strategy Panu Sittiwong, Ph.D.Uttaradit Rajabhat University ๒

3 บทบาทของ กระทรวงศึกษาธิการ  ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็น ๗๙ แนวทาง  ศธ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการแผนงานโครงการ ภายใต้แนวทาง ๒ ประเด็น คือ  ประเด็นที่ ๑๐ : การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  ๑๐. ๑ ปฏิรูปการศึกษา  ๑๐. ๒ พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  ประเด็นที่ ๑๓ : การสร้างโอกาสและรายได้ แก่วิสาหกิจชุมชน  ๑๓. ๑ กองทุนตั้งตัวได้  ยุทธศาสตร์เพื่อการเป็น Education Hub ใน ภูมิภาคอาเซียน  ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็น ๗๙ แนวทาง  ศธ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการแผนงานโครงการ ภายใต้แนวทาง ๒ ประเด็น คือ  ประเด็นที่ ๑๐ : การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  ๑๐. ๑ ปฏิรูปการศึกษา  ๑๐. ๒ พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  ประเด็นที่ ๑๓ : การสร้างโอกาสและรายได้ แก่วิสาหกิจชุมชน  ๑๓. ๑ กองทุนตั้งตัวได้  ยุทธศาสตร์เพื่อการเป็น Education Hub ใน ภูมิภาคอาเซียน Dr. Panu SittiwongUttaradit Rajabhat University ๔

4 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  ๘ ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนากฏหมาย กฏ และระเบียบ  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็น ประชาคมอาเซียน  การเสริมสร้างความมั่นคง  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  ๘ ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนากฏหมาย กฏ และระเบียบ  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็น ประชาคมอาเซียน  การเสริมสร้างความมั่นคง  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน Dr. Panu SittiwongUttaradit Rajabhat University 4

5 แนวทางการเป็น Education Hub ในภูมิภาคอาเซียน  กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ๑. การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (Area base หรือ Function base หรือว่าด้วย องค์กรอาเซียน ) ๒. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ ความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ ๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน  กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ๑. การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (Area base หรือ Function base หรือว่าด้วย องค์กรอาเซียน ) ๒. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ ความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ ๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน Dr. Panu SittiwongUttaradit Rajabhat University 5

6 แนวทางการเป็น Education Hub...( ต่อ )  กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ๔. แลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและถ่ายโอน หน่วยกิต การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา ๕. พัฒนาทักษะด้านภาษา ( ภาษาอังกฤษ และภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ) รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียนแก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคคลทั่วไป  กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ๔. แลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและถ่ายโอน หน่วยกิต การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา ๕. พัฒนาทักษะด้านภาษา ( ภาษาอังกฤษ และภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ) รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียนแก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคคลทั่วไป Dr. Panu SittiwongUttaradit Rajabhat University 6

7 โอกาสของ มรอ.  ไม่ใช่การเป็นเมืองการศึกษานานาชาติ  ทำงานแบบ Area-Functional Based บน พื้นฐานของจุดแข็งของ มรอ.  Uttaradit Model สู่ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ลาว ( แขวงไชยบุรี )  เกษตรชีวภาพ ...  การบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับองค์กร ท้องถิ่น จังหวัด และเอกชน  การวิจัยเชิงนโยบายพื้นที่  หลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการทั้งภายในและ ภายนอก  ไม่ใช่การเป็นเมืองการศึกษานานาชาติ  ทำงานแบบ Area-Functional Based บน พื้นฐานของจุดแข็งของ มรอ.  Uttaradit Model สู่ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ลาว ( แขวงไชยบุรี )  เกษตรชีวภาพ ...  การบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับองค์กร ท้องถิ่น จังหวัด และเอกชน  การวิจัยเชิงนโยบายพื้นที่  หลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการทั้งภายในและ ภายนอก Dr. Panu SittiwongUttaradit Rajabhat University 7

8 โอกาสของ มรอ. ( ต่อ ) ... Dr. Panu SittiwongUttaradit Rajabhat University 8


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และ การเป็น Education Hub Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University Dr. Panu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google