งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University
การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็น Education Hub Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

2 Uttaradit Rajabhat University
Country Strategy Panu Sittiwong, Ph.D. Uttaradit Rajabhat University

3 บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็น ๗๙ แนวทาง ศธ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการบูรณาการแผนงานโครงการ ภายใต้แนวทาง ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑๐: การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา ๑๐.๒ พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นที่ ๑๓: การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจชุมชน ๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได้ ยุทธศาสตร์เพื่อการเป็น Education Hub ในภูมิภาคอาเซียน Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

4 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๘ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากฏหมาย กฏ และระเบียบ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างความมั่นคง การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

5 แนวทางการเป็น Education Hub ในภูมิภาคอาเซียน
กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ๑. การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (Area base หรือ Function base หรือว่าด้วยองค์กรอาเซียน) ๒. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุม อบรมสัมมนาทางวิชาการ ๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอน Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

6 แนวทางการเป็น Education Hub ...(ต่อ)
กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ๔. แลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและถ่ายโอนหน่วยกิต การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ๕. พัฒนาทักษะด้านภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน) รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่นิสิตนักศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคคลทั่วไป Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

7 Uttaradit Rajabhat University
โอกาสของ มรอ. ไม่ใช่การเป็นเมืองการศึกษานานาชาติ ทำงานแบบ Area-Functional Based บนพื้นฐานของจุดแข็งของ มรอ. Uttaradit Model สู่ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของลาว (แขวงไชยบุรี) เกษตรชีวภาพ ... การบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับองค์กรท้องถิ่น จังหวัด และเอกชน การวิจัยเชิงนโยบายพื้นที่ หลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

8 Uttaradit Rajabhat University
โอกาสของ มรอ. (ต่อ) ... Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University


ดาวน์โหลด ppt Dr. Panu Sittiwong Uttaradit Rajabhat University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google