งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมพฤติกรรมองค์กร Management Roles พนักงาน พลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมพฤติกรรมองค์กร Management Roles พนักงาน พลผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมพฤติกรรมองค์กร Management Roles พนักงาน พลผลิต

2 Interpersonal Informational Role Decisional Role Activities - ตัวแทน / ผู้นำ / ผู้ ประสาน - กำกับ / ถ่ายทอด / แยกแยะ - กำหนด / มอบหมาย / ออกแบบ บทบาทของ ผู้บริหาร

3 Management Skills Technical Skills Human Skills Conceptual Skills

4 บุคค ล โครงสร้ าง เทคโน โลยี Inp ut Cont ext สภาพแวด ล้อม พฤติกรรม องค์กร พลผลิต Proc ess Prod uct

5 พฤติกรรมผู้นำ / อำนาจ การจูงใจ การสื่อสาร กลุ่ม การเรียนรู้ ทัศนคติและการรับรู้ การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง ความเครียด การออกแบบงาน พฤติกรรมองค์การ

6 - สังเกต - สัมผัส - สัมภาษณ์ - ฟัง - อ่าน พฤติกรรมของ บุคคล

7 ความท้าทายในการศึกษา OB 1. Improve quality / productivity Total Quality Control Reengineering 2. Improve people skills 3. Managing work force diversity

8 4. Responding to globalization 5. Empower people 6. Stimulating innovation and change 7. Coping with Changes 8. Employee Loyalty 9. Improving Ethical behavior ความท้าทายในการศึกษา OB (ต่อ)

9 Multi-Disciplinary Psychology Sociology Anthropology Political Sciences Individual Group Organization

10 Independent Variables Organization system Group Individual Dependent Variables Productivity Absenteeism Turnover Job Satisfaction

11 Globalization Multinational/Corporation Context Social Legalðical Economic Political

12 -Multinational Corporations -Regional Cooperation Globalization AFTA NAFTA APEC EU NEE

13 Globalization’s Impact Competitiveness Multi Skills Organization of Work Technology Knowledge Based Economy Quality / Standards Cluster / Networking / Partnership Decentralization / Privatization Decentralization / Privatization Workforce Mobility Workforce Mobility

14 ความหลากหลายของ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ภาษา ศาสนา ความสัมพันธ์กับบุคคล ความเป็นสากล การจูงใจ การควบคุม การตัดสินใจ

15 Value Wisdom Information Implications For Management Data Organizational Behavior

16 สร้างความรู้ ตระหนัก ปรับพฤติกรรม ปรับวัฒนธรรมการทำงาน เป็นแบบอย่าง บทบาทของผู้บริหาร


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมพฤติกรรมองค์กร Management Roles พนักงาน พลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google