งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมพฤติกรรมองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมพฤติกรรมองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมพฤติกรรมองค์กร
Management พนักงาน พลผลิต Roles

2 บทบาทของผู้บริหาร Activities Interpersonal Informational Role
- ตัวแทน/ผู้นำ/ผู้ประสาน - กำกับ/ถ่ายทอด/แยกแยะ - กำหนด/มอบหมาย/ออกแบบ Interpersonal Informational Role Decisional Role

3 Management Skills Technical Skills Human Skills Conceptual Skills

4 บุคคล โครงสร้าง เทคโนโลยี Process Context Input Product สภาพแวดล้อม
พลผลิต พฤติกรรมองค์กร เทคโนโลยี Process Context Input Product

5 พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมผู้นำ/อำนาจ การจูงใจ การสื่อสาร กลุ่ม
การเรียนรู้ ทัศนคติและการรับรู้ การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง ความเครียด การออกแบบงาน พฤติกรรมองค์การ

6 - สังเกต - สัมผัส - สัมภาษณ์ - ฟัง - อ่าน พฤติกรรมของ บุคคล

7 ความท้าทายในการศึกษา OB
1. Improve quality / productivity Total Quality Control Reengineering 2. Improve people skills 3. Managing work force diversity

8 ความท้าทายในการศึกษา OB (ต่อ)
4. Responding to globalization 5. Empower people 6. Stimulating innovation and change 7. Coping with Changes 8. Employee Loyalty 9. Improving Ethical behavior

9 Multi-Disciplinary Individual Psychology Sociology Anthropology
Political Sciences Group Organization

10 Independent Variables
Productivity Absenteeism Turnover Job Satisfaction Organization system Group Individual

11 Multinational/Corporation
Globalization Multinational/Corporation Context Political Social Economic Legal&ethical

12 AFTA NAFTA APEC EU NEE -Multinational Corporations
-Regional Cooperation AFTA NAFTA APEC EU NEE Globalization

13 Globalization’s Impact
Competitiveness Multi Skills Organization of Work Technology Knowledge Based Economy Quality / Standards Cluster / Networking / Partnership Decentralization / Privatization Workforce Mobility

14 ความหลากหลายของวัฒนธรรม
ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี ภาษา ศาสนา ความสัมพันธ์กับบุคคล ความเป็นสากล การจูงใจ การควบคุม การตัดสินใจ

15 Organizational Behavior
Value Wisdom Organizational Behavior Information Data Implications For Management

16 บทบาทของผู้บริหาร ตระหนัก ปรับพฤติกรรม ปรับวัฒนธรรมการทำงาน
สร้างความรู้ ตระหนัก ปรับพฤติกรรม ปรับวัฒนธรรมการทำงาน เป็นแบบอย่าง


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมพฤติกรรมองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google