งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน One Vision,One Identity, One Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน One Vision,One Identity, One Community."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน One Vision,One Identity, One Community

3  เมื่อ พฤศจิกายน 2550 ผู้นำอาเซียนลงนามใน “ASEAN Charter” และ เมื่อ พฤศจิกายน 2550 ผู้นำอาเซียนลงนามใน “ASEAN Charter” และ “ ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามกำหนดในปี 2558  ปี 2550 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามรับรอง AEC Blueprint แผนงานการจัดตั้ง ปี 2550 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามรับรอง AEC Blueprint แผนงานการจัดตั้ง “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” (ASEAN Economic Community: AEC)  ปี 2550 ผู้นำอาเซียนลงนามใน ปฏิญญาเซบู ปี 2550 ผู้นำอาเซียนลงนามใน ปฏิญญาเซบู เร่งรัดการเป็น “ ประชาคมอาเซียน ” ให้เร็วขึ้น เป็นปี 2015 (2558)  ปี 2546 ผู้นำอาเซียน ลงนามในปฏิญญาบาหลี (Bali Concord II) ปี 2546 ผู้นำอาเซียน ลงนามในปฏิญญาบาหลี (Bali Concord II) แสดงเจตนารมณ์การนำอาเซียนไปสู่ “ ประชาคมอาเซียน ” (ASEAN Community) ในปี 2020 (2563) มุ่งสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

4 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ปี 2558 (2015) ตาราง ดำเนินการ Strategic Schedule พิมพ์เขียว AEC AEC Blueprint ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ประชาคม สังคม - วัฒนธรรม อาเซียน (ASCC) ประชาคม ความมั่นคง อาเซียน (ASC)

5 เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) CEPT ลงนามปี 2535 เริ่มปี 2536 กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ (AFAS) เริ่มปี 2538 เขตการลงทุนอาเซียน (AIA) เริ่มปี 2541 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ผ่านมา สินค้า บริการ ลงทุน ด้านเกษตร ป่าไม้ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน e-ASEAN ฯลฯ ความ ร่วมมือ

6 1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน e-ASEAN นโยบายภาษี สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคุ้มครองผู้บริโภค 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค สนับสนุนการพัฒนา SMEs ลดช่องว่างการพัฒนา ระหว่างสมาชิกเก่า - ใหม่ 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก จัดทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย ปี 2015

7 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุน อาเซียน การเปิดเสรีการค้าบริการ ปี 2551 (2008) 51% ปี 2553 (2010) 70% สาขา อื่น 30%49%51% 49% ปี 2549 (2006) 70% ปี 2558 (2015) ปี 2556 (2013) 70% โลจิ สติกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ / สุขภาพ / ท่องเที่ยว / ขนส่งทางอากาศ สาขา PIS PIS: Priority Integration Sectors ( สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม ) เคลื่อนย้ายบริการเสรี แผนงานใน AEC Blueprint 49%51%


ดาวน์โหลด ppt ปฏิญญาการศึกษา : รากฐานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน One Vision,One Identity, One Community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google