งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตาม พื้นที่ ) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ % 38.68% 58.39% ค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง พพ.1 พพ.3 แผน ผล % การ ใช้เงิน แผน ผล % การ ใช้เงิน แผน ผล % การ ใช้เงิน บุคลากร 3,399, ,048, % 419, , % 517, , % ดำเนินงาน 1,075, ,271, % 775, , % 857, , % โครงการ 4,619, ,146, % 2,100, , % - - รวมทั้งสิ้น 9,093, ,466, % 3,294, ,274, % 1,374, , % ล้านบาท

3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตาม ประเภทค่าใช้จ่าย ) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ล้านบาท 85.44% 73.66% 34.78% 58.39%

4 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตาม พื้นที่ ) ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) ค่าใช้จ่าย ยอดรวม ณ สิ้นเดือน ก. พ.54 ยอดรวมทั้งปี แผน 5 เดือนผล 5 เดือน % การ ใช้ เงิน แผน 12 เดือน ผล 5 เดือน % การ ใช้ เงิน ส่วนกลาง 37,987, ,747, % 131,49 5, ,74 7, % พพ.1 12,636, ,946, % 28,435, ,946, % พพ.3 6,103, , % 13,957, , % รวม 56,94 1, ,26 2, % 173,8 87, ,26 2, % ล้านบาท 19.58% 67.78% 17.39% 38.49% 4.07% 9.32% 100%

5 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกตาม ประเภทค่าใช้จ่าย ) ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) ค่าใช้จ่าย ยอดรวม ณ สิ้นเดือน ก. พ.54 ยอดรวมทั้งปี แผน 5 เดือนผล 5 เดือน % การ ใช้ เงิน แผน 12 เดือน ผล 5 เดือน % การ ใช้ เงิน บุคลากร 21,683, ,602, % 52,040, ,60 2, % ดำเนินงาน 12,636, ,332, % 28,988, ,332, % โครงการ 22,622, ,327, % 92,859, ,327, % รวม 56,94 1, ,26 2, % 173,8 87, ,26 2, % ล้านบาท 31.90% 76.57% 28.74% 65.94% 17.98% 54.90% 100%

6 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 ( แยกราย ไตรมาส ) ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 แผนผล % การ ใช้ เงิน แผน 2 เดือน ผล 2 เดือน % การ ใช้ เงิน อพท. ส่วนกล าง 22,161, ,155, % 15,825, ,592, % พพ.1 6,254, ,396, % 6,596, ,549, % พพ.3 3,689, , % 2,414, , % รวม 32,105, ,759, % 24,83 6, ,50 3, % % การใช้ เงิน เฉลี่ย 2 ไตร มาส 55.30%

7 โครงการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคีท่องเที่ยวนานาชาติ โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ อพท. โครงการนำร่องธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( พพ.1) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่เครือข่ายการ พัฒนา ( พพ.1) ล้านบาท 1,086,400 บาท 599,650 บาท (21.51%) 2,788,000 บาท 4,000,000 บาท 41,290 บาท (1.03%) 4,329,500 บาท 2,500,000 บาท 2,217,130 บาท (51.21%) 150,000 บาท (7.69%) 1,500,000 บาท 4,000,000 บาท 455,000 บาท 1,300,000 บาท 1,100,000 บาท 560,000 บาท * % หมายถึงผลการใช้จ่าย 5 เดือนเทียบกับงบประมาณทั้งโครงการ 2,000,000 บาท 1,000,000 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 เพื่อดำเนินโครงการ ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) แผนปี แผน 5 เดือน ผล 5 เดือน

8 โครงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ โครงการแผนสื่อสารองค์ความรู้และ การตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคี พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะ ช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ( พพ.1) โครงการแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีและการสื่อสารประจำปี พ. ศ ,215,500 บาท 6,180,000 บาท 513,966 บาท (3.89%) 25,855,000 บาท 1,335,000 บาท 837, บาท (3.24%) 16,271,000 บาท 1,595,600 บาท 10,000,000 บาท 4,110,000 บาท 1,053, บาท (10.54%) 806,506 บาท (10.08%) 2,300,000 บาท 8,000,000 บาท * % หมายถึงผลการใช้จ่าย 4 เดือนเทียบกับงบประมาณทั้ง โครงการ ล้านบาท รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ. ศ.2554 เพื่อดำเนินโครงการ ยอดสะสม 5 เดือน ( ต. ค.53 – ก. พ.54) 107, บาท (0.66%) แผนปี แผน 5 เดือน ผล 5 เดือน


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google