งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7
BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

2 เกริ่นนำ “ให้เตือนตัวเองว่า ... ไม่ได้มาทำงาน”
Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud เกริ่นนำ เป็นสัมมนาที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้กิจกรรมกลุ่มสลับการบรรยาย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรเป็นกันเอง ฝึกรับฟังผู้อื่น รู้จักชื่นชม และให้กำลังใจ ปล่อยตัวตามสบาย ทำใจให้ว่าง “ให้เตือนตัวเองว่า ... ไม่ได้มาทำงาน” การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด Learn2gether 2

3 Learning Topics Topic No. 1: ทำอย่างไรให้คนในองค์กรใฝ่เรียน รู้อยู่ตลอดเวลา (Personal Mastery) Topic No. 2: ทำอย่างไรให้ทีมงาน (คนในกลุ่ม ใน หน่วยงาน) มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) Topic No. 3: ทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้ง องค์กร (Organizational Learning)

4 เป้าหมายของ KM ความต้องการดึงความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็น Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit Knowledge หรือความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง เพื่อสร้าง Best Practice หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำงาน ให้บุคคลอื่นได้ ทดลองนำไปใช้

5

6 LO ตาม Model ของ Peter M. Senge
Shared Vision Team Learning Systems Thinking Personal Mastery Mental Models Dialogue

7 From Learning to Action
อย่าทำแบบ NATO (No Action, Talk Only) อย่าทำแค่เพื่อ BB (Being Busy) “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey เพียงแค่ “ดูยุ่งๆ” ไม่ได้หมายความว่าเกิด “ประสิทธิผล”

8 Best Practice เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit K ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit K เพื่อให้ผู้อื่นได้ ทดลองนำไปปฏิบัติ คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ สำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ จริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็น แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง บูรชัย ศิริมหาสาคร

9

10

11 Nonaka model Tacit K To Tacit K Tacit K To Explicit K บันทึก C0mmunity Of Practices COPS To New Tacit

12

13 การทำCOPโดยใช้Storytelling
เน้นที่ TK มากกว่า EK เน้นประสบการณ์ที่ ได้จากการปฏิบัติมากกว่าตำราหรือทฤษฎี เน้นการดึงความรู้จากผู้ปฏิบัติงานกับ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช้หวังจากวิทยากร เน้นความรู้จากการทำงานผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้าง BP

14 Tacit K To Explicit K ใช้ CC ส่งนักถอดรหัสไปถอดความรู้มา
รวบรวม บันทึก ศัพท์ ในองค์กร ฝึกพูด เขียน วาดรูป ทำหนัง ฯ จัดทำคู่มือการทำงาน สะสมกรณีศึกษา ทำกระดานถาม-ตอบ

15

16 Dialogue “in Practice”


ดาวน์โหลด ppt สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google