งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7

2 เกริ่นนำ เป็นสัมมนาที่เน้นการปฏิบัติ จริง ใช้กิจกรรมกลุ่มสลับการ บรรยาย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร เป็นกันเอง ฝึกรับฟังผู้อื่น รู้จักชื่นชม และให้กำลังใจ ปล่อยตัวตามสบาย ทำใจให้ ว่าง “ ให้เตือนตัวเองว่า... ไม่ได้มาทำงาน ” การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด

3 Learning Topics Topic No. 1: ทำอย่างไรให้คนใน องค์กรใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Personal Mastery) Topic No. 2: ทำอย่างไรให้ ทีมงาน ( คนในกลุ่ม ในหน่วยงาน ) มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) Topic No. 3: ทำอย่างไรให้เกิด การเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร (Organizational Learning)

4 เป้าหมายของ KM ความต้องการดึงความรู้ในตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็น Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit Knowledge หรือความรู้ที่ปรากฏ ชัดแจ้ง เพื่อสร้าง Best Practice หรือวิธี ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำงาน ให้ บุคคลอื่นได้ทดลองนำไปใช้

5

6 LO ตาม Model ของ Peter M. Senge Systems Thinking Shared VisionTeam Learning Personal MasteryMental Models Dialogue

7 From Learning to Action อย่าทำแบบ NATO (No Action, Talk Only) อย่าทำแค่เพื่อ BB (Being Busy) “Nothing is easier than being busy, nothing is more difficult than being effective.” -Alex Mackinsey เพียงแค่ “ ดูยุ่งๆ ” ไม่ได้หมายความว่าเกิด “ ประสิทธิผล ”

8 Best Practice ◦ เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่ เป็น Tacit K ซึ่งเผยแพร่เป็น Explicit K เพื่อให้ผู้อื่นได้ทดลอง นำไปปฏิบัติ ◦ คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ซึ่งเป็นผล มาจากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์ นั้นเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ตนเอง ◦ บูรชัย ศิริมหาสาคร

9

10

11 Tacit K To Tacit KTacit K To Explicit K C0mmunity Of Practices COPS To New Tacit บั น ทึ ก Nonaka model

12

13 การทำ COP โดยใช้ Storytelling เน้นที่ TK มากกว่า EK เน้น ประสบการณ์ที่ได้จากการ ปฏิบัติมากกว่าตำราหรือทฤษฎี เน้นการดึงความรู้จาก ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน ไม่ ใช้หวังจากวิทยากร เน้นความรู้จากการทำงานผู้ ปฏิบัติ เพื่อสร้าง BP

14 Tacit K To Explicit K ใช้ CC ส่งนักถอดรหัสไป ถอดความรู้มา รวบรวม บันทึก ศัพท์ ในองค์กร ฝึกพูด เขียน วาดรูป ทำหนัง ฯ จัดทำคู่มือการทำงาน สะสมกรณีศึกษา ทำกระดานถาม - ตอบ

15

16 Dialogue “in Practice”


ดาวน์โหลด ppt BEST PRACTICES สามารถ ศรีวิริยาภรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google