งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมงาน KM ฝ่ายตรวจสอบ ภายในประกอบด้วย 1. นายธราวี ทองเสฐียร 2. นายยรรยง เทพพิทักษ์ 3. นายอรรถพร ผาแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมงาน KM ฝ่ายตรวจสอบ ภายในประกอบด้วย 1. นายธราวี ทองเสฐียร 2. นายยรรยง เทพพิทักษ์ 3. นายอรรถพร ผาแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมงาน KM ฝ่ายตรวจสอบ ภายในประกอบด้วย 1. นายธราวี ทองเสฐียร 2. นายยรรยง เทพพิทักษ์ 3. นายอรรถพร ผาแก้ว

2 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เพื่อให้มั่นใจว่า การบริการด้านโดยสาร และสินค้าได้รับการชำระเงินอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ปรับปรุงการบริการของการ รถไฟฯ 2. เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบ ให้มีความรู้ ความ เข้าใจในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น และมี ทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชื่อมั่น 3. เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำบัญชีถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการนำส่งเงินรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน 4. เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์โปร่งใส ตรวจสอบได้ ชุดความรู้ที่จะทำ คือ การตรวจสอบ รายได้สถานี เกี่ยวกับการโดยสารและ สินค้า

3 เป้าหมาย KM • มีเอกสารคู่มือการตรวจสอบ รายได้สถานีเกี่ยวกับการ โดยสารและสินค้าอย่างเป็น ระบบ • ผู้ตรวจสอบสามารถ ปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้ สถานีร้อยละ 80 ของผู้ตรวจ สอบที่มี

4 รายการความรู้ / สารสนเทศ / ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการ ทำงาน (Knowledge Identification) • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของพนักงานสถานี • ระเบียบคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี โดยสาร / สินค้า • แนวการตรวจสอบและ รายงานการตรวจสอบ ครั้งที่ผ่านมา

5 วิธีการรวบรวมข้อมูล รายการ • ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ พนักงานสถานี วิธีการแสวงหา ข้อมูล • สอบถามจาก ผู้เกี่ยวข้อง

6 วิธีการรวบรวมข้อมูล รายการ • ระเบียบคำสั่ง ต่างๆเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชี โดยสาร วิธีการแสวงหา ข้อมูล • รวบรวมเอกสาร คำสั่งจาก ผู้เกี่ยวข้อง

7 วิธีการรวบรวมข้อมูล รายการ • แนวการ ตรวจสอบและ รายงานการ ตรวจสอบครั้งที่ ผ่านมา วิธีการแสวงหา ข้อมูล • รวบรวม แนวทางการ ตรวจสอบและ รายงานการ ตรวจสอบที่ ผ่านมา จากเวบ เพจของฝ่าย ตรวจสอบ ภายใน

8 รวบรวมจาก ระบบ สารสนเทศ สนับสนุนการ ตรวจสอบ

9

10

11 ตัวอย่างแนวการตรวจสอบที่ นำมาจัดทำ KM วิธีการตรวจสอบ • การตรวจนับเงิน สด เอกสารที่ใช้ • กระดาษทำการ ตรวจนับเงินสด

12 ตัวอย่างแนวการตรวจสอบที่ นำมาจัดทำ KM วิธีการตรวจสอบ • การกระทบ ยอดเงินสด เอกสารที่ใช้ • กระดาษทำการ พิสูจน์ยอดเงิน

13 ตัวอย่างแนวการตรวจสอบที่ นำมาจัดทำ KM วิธีการตรวจสอบ • ตรวจสอบการ บันทึกบัญชี เอกสารที่ใช้ • กระดาษทำการ แสดงการ ลงบัญชี

14 ตัวอย่างแนวการตรวจสอบที่ นำมาจัดทำ KM วิธีการตรวจสอบ • เปรียบเทียบเงิน รายได้ตามบัญชี กับเงินนำส่งตาม หลักฐาน เอกสารที่ใช้ • กระดาษทำการ กระทบยอดเงิน รายได้และเงิน นำส่ง

15 คู่มือแนวการตรวจสอบ จากการทำ KM

16 บทสรุปการทำ KM เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม Value Added( มูลค่าเพิ่ม ) Knowledge( องค์ความรู้ ) Information( สารสนเทศ ) Data( ข้อมูล )


ดาวน์โหลด ppt ทีมงาน KM ฝ่ายตรวจสอบ ภายในประกอบด้วย 1. นายธราวี ทองเสฐียร 2. นายยรรยง เทพพิทักษ์ 3. นายอรรถพร ผาแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google