งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมงาน KM ฝ่ายตรวจสอบภายในประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมงาน KM ฝ่ายตรวจสอบภายในประกอบด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมงาน KM ฝ่ายตรวจสอบภายในประกอบด้วย
นายธราวี ทองเสฐียร นายยรรยง เทพพิทักษ์ นายอรรถพร ผาแก้ว

2 ชุดความรู้ที่จะทำ คือ การตรวจสอบรายได้สถานี เกี่ยวกับการโดยสารและสินค้า
ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เพื่อให้มั่นใจว่า การบริการด้านโดยสารและสินค้าได้รับการชำระเงินอย่างถูกต้องและนำไปใช้ปรับปรุงการบริการของการรถไฟฯ 2. เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น และมีทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชื่อมั่น 3. เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำบัญชีถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการนำส่งเงินรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน 4. เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์โปร่งใส ตรวจสอบได้

3 เป้าหมาย KM มีเอกสารคู่มือการตรวจสอบรายได้สถานีเกี่ยวกับการโดยสารและสินค้าอย่างเป็นระบบ ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้สถานีร้อยละ 80 ของผู้ตรวจสอบที่มี

4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานสถานี
รายการความรู้/ สารสนเทศ/ ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน(Knowledge Identification) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานสถานี ระเบียบคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีโดยสาร/สินค้า แนวการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา

5 วิธีการรวบรวมข้อมูล รายการ วิธีการแสวงหาข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานสถานี สอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง

6 วิธีการรวบรวมข้อมูล รายการ วิธีการแสวงหาข้อมูล
ระเบียบคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีโดยสาร รวบรวมเอกสารคำสั่งจากผู้เกี่ยวข้อง

7 วิธีการรวบรวมข้อมูล รายการ วิธีการแสวงหาข้อมูล
แนวการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา รวบรวมแนวทางการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบที่ผ่านมา จากเวบเพจของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8 รวบรวมจากระบบสารสนเทศสนับสนุนการตรวจสอบ

9

10

11 ตัวอย่างแนวการตรวจสอบที่นำมาจัดทำ KM
วิธีการตรวจสอบ เอกสารที่ใช้ การตรวจนับเงินสด กระดาษทำการตรวจนับเงินสด

12 ตัวอย่างแนวการตรวจสอบที่นำมาจัดทำ KM
วิธีการตรวจสอบ เอกสารที่ใช้ การกระทบยอดเงินสด กระดาษทำการพิสูจน์ยอดเงิน

13 ตัวอย่างแนวการตรวจสอบที่นำมาจัดทำ KM
วิธีการตรวจสอบ เอกสารที่ใช้ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี กระดาษทำการแสดงการลงบัญชี

14 ตัวอย่างแนวการตรวจสอบที่นำมาจัดทำ KM
วิธีการตรวจสอบ เอกสารที่ใช้ เปรียบเทียบเงินรายได้ตามบัญชีกับเงินนำส่งตามหลักฐาน กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายได้และเงินนำส่ง

15 คู่มือแนวการตรวจสอบจากการทำ KM

16 บทสรุปการทำKM เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
Value Added(มูลค่าเพิ่ม) Knowledge(องค์ความรู้) Information(สารสนเทศ) Data(ข้อมูล)


ดาวน์โหลด ppt ทีมงาน KM ฝ่ายตรวจสอบภายในประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google