งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มศักยภาพการ ผลิต การตลาดและการแปรรูป ในสหกรณ์โคนม ( ก่อสร้างโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มศักยภาพการ ผลิต การตลาดและการแปรรูป ในสหกรณ์โคนม ( ก่อสร้างโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการ ผลิต การตลาดและการแปรรูป ในสหกรณ์โคนม ( ก่อสร้างโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555

2 วัตถุประส งค์ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูป น้ำนมโคของสมาชิกสหกรณ์ 2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปร รูปน้ำนมโคจำหน่ายใน โครงการอาหาเสริม ( นม ) โรงเรียน

3 กลุ่มเป้าหมายใน โครงการ สหกรณ์โคนมปาก ช่อง จำกัด จังหวัด นครราชสีมา สหกรณ์โคนมใน เขตปฏิรูปที่ดินลำ พญากลาง จำกัด จังหวัดสระบุรี สหกรณ์โคนม พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง

4 วิธีดำเนิน การ ดำเนินการก่อสร้าง โรงงานผลิตนม UHT กำลังการผลิต 30 ตัน / วัน และนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 20 ตัน / วัน พร้อม อาคารสนับสนุนและระบบ สนับสนุนการผลิต

5 งบประมาณ ดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงิน อุดหนุนให้กับสหกรณ์ในโครงการ สหกรณ์ละ 99,886,806 บาท และ สหกรณ์ ในโครงการต้องออกเงิน สมทบในการดำเนินการก่อสร้าง โรงงานผลิตนมข้างต้นอีกสหกรณ์ ละ 99,886,806 บาท หรือมากกว่า หากค่าใช้จ่ายดำเนินการก่อสร้าง เกินกว่าแห่งละ 199,773,612 บาท รวมเป็นเงินในการก่อสร้าง โรงงานนมฯ ทั้ง 3 แห่ง จำนวน 599,320,836 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มศักยภาพการ ผลิต การตลาดและการแปรรูป ในสหกรณ์โคนม ( ก่อสร้างโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google