งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปในสหกรณ์โคนม (ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปในสหกรณ์โคนม (ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปในสหกรณ์โคนม (ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

2 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปน้ำนมโคของสมาชิกสหกรณ์ 2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปน้ำนมโคจำหน่ายในโครงการอาหาเสริม(นม) โรงเรียน

3 กลุ่มเป้าหมายในโครงการ
สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด จังหวัดสระบุรี สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง

4 วิธีดำเนินการ ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตนม UHT กำลังการผลิต 30 ตัน/วัน และนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 20 ตัน/วัน พร้อมอาคารสนับสนุนและระบบสนับสนุนการผลิต

5 งบประมาณดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์ในโครงการ สหกรณ์ละ 99,886,806 บาท และสหกรณ์ ในโครงการต้องออกเงินสมทบในการดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตนมข้างต้นอีกสหกรณ์ละ 99,886,806 บาท หรือมากกว่าหากค่าใช้จ่ายดำเนินการก่อสร้างเกินกว่าแห่งละ 199,773,612 บาท รวมเป็นเงินในการก่อสร้างโรงงานนมฯ ทั้ง 3 แห่ง จำนวน 599,320,836 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูปในสหกรณ์โคนม (ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google