งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตปาล์มเป็นน้ำมันปาล์มดิบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตปาล์มเป็นน้ำมันปาล์มดิบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตปาล์มเป็นน้ำมันปาล์มดิบ
สนับสนุนเงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒๗๐ ล้านบาท ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ เพื่อก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและก่อสร้างเสร็จแล้ว และเริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โรงงานฯมีกำลังการผลิต ๔๕ ตันทะลาย/ชม. สามารถรับผลิตผลปาล์มสดได้ปีละประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ ตัน กรมฯ สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป รวมทั้งลดมลภาวะน้ำเสียจากโรงงานในทุกโรงงานปาล์มของสหกรณ์ โดยพิจารณาสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

2 2. สนับสนุนเงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒๔ ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด จังหวัดชุมพร เพื่อก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิต ๑๕ ตันทะลาย/ชม. สามารถรองรับผลผลิตปาล์มได้ปีละ ๗๒ ตันทะลาย เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ 3. โรงงานสกัดนำมันปาล์มของสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด จังหวัดกระบี่ กำลังการผลิต ๒ ตันทะลาย/ชม. ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นโรงงานเพื่อการวิจัยไบโอดีเซล สามารถรองรับผลผลิตปาล์มได้ปีละ ๙,๖๐๐ ตัน

3 4.โครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในเขตนิคม บาเจาะ-ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกำลังการผลิต ๔๕ ตันทะลาย/ชม. งบประมาณเงินอุดหนุนจ่ายขาด ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จำนวน ๕๔ ล้านบาท ( วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐ ล้านบาท ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลให้คำปรึกษาตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดขอบเขตงานก่อสร้างโรงงาน อุปกรณ์ และประมาณราคาตลาง


ดาวน์โหลด ppt ปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตปาล์มเป็นน้ำมันปาล์มดิบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google