งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปาล์มน้ำมัน 1. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตปาล์มเป็นน้ำมัน ปาล์มดิบ สนับสนุนเงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒๗๐ ล้านบาท ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปาล์มน้ำมัน 1. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตปาล์มเป็นน้ำมัน ปาล์มดิบ สนับสนุนเงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒๗๐ ล้านบาท ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปาล์มน้ำมัน 1. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตปาล์มเป็นน้ำมัน ปาล์มดิบ สนับสนุนเงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒๗๐ ล้านบาท ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ เพื่อก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและ ก่อสร้างเสร็จแล้ว และเริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โรงงานฯมีกำลังการผลิต ๔๕ ตันทะลาย / ชม. สามารถรับผลิตผลปาล์ม สดได้ปีละประมาณ ๒๑๖, ๐๐๐ ตัน กรมฯ สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป รวมทั้ง ลดมลภาวะน้ำเสียจากโรงงานในทุกโรงงาน ปาล์มของสหกรณ์ โดยพิจารณาสนับสนุน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ตามความเหมาะสม

2 2. สนับสนุนเงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒๔ ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์ นิคมหลังสวน จำกัด จังหวัดชุมพร เพื่อ ก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กำลัง การผลิต ๑๕ ตันทะลาย / ชม. สามารถ รองรับผลผลิตปาล์มได้ปีละ ๗๒ ตัน ทะลาย เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ 3. โรงงานสกัดนำมันปาล์มของสหกรณ์ นิคมอ่าวลึก จำกัด จังหวัดกระบี่ กำลัง การผลิต ๒ ตันทะลาย / ชม. ได้รับการ สนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นโรงงานเพื่อการ วิจัยไบโอดีเซล สามารถรองรับผลผลิต ปาล์มได้ปีละ ๙, ๖๐๐ ตัน

3 4. โครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มใน เขตนิคม บาเจาะ - ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกำลังการผลิต ๔๕ ตันทะลาย / ชม. งบประมาณเงินอุดหนุนจ่ายขาด ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จำนวน ๕๔ ล้านบาท ( วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐ ล้านบาท ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อดูแลให้คำปรึกษาตาม โครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณากำหนด ขอบเขตงานก่อสร้างโรงงาน อุปกรณ์ และ ประมาณราคาตลาง


ดาวน์โหลด ppt ปาล์มน้ำมัน 1. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตปาล์มเป็นน้ำมัน ปาล์มดิบ สนับสนุนเงินกู้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒๗๐ ล้านบาท ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google