งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เถาว์วัลย์ช่วย โลก …... 2009... 2009. Project Team Leader… นางสาวนางนัฐนันท์ จุลาภัย รหัส 5110621022 นางสาวนันทนัช วัชราภิชาต รหัส 5110621028 นายวีระภัทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เถาว์วัลย์ช่วย โลก …... 2009... 2009. Project Team Leader… นางสาวนางนัฐนันท์ จุลาภัย รหัส 5110621022 นางสาวนันทนัช วัชราภิชาต รหัส 5110621028 นายวีระภัทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เถาว์วัลย์ช่วย โลก …... 2009... 2009

2 Project Team Leader… นางสาวนางนัฐนันท์ จุลาภัย รหัส 5110621022 นางสาวนันทนัช วัชราภิชาต รหัส 5110621028 นายวีระภัทร์ พิมทะโนทัยรหัส 5110621052 นางนุชนภางค์ ภักดีณรงค์ รหัส 5110621056 นางสาววิฌาณี คันสินชัยรหัส 5110621089 นางสาวธิดารัตน์ แซ่อื้อรหัส 5110621090

3 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรองรับการใช้ ISO 14000 ใน องค์กรธุรกิจ 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้ พนักงานในทุก ๆ Generation ตระหนักและเห็นความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม 3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุก ๆ Generation มีความรู้ในด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

4 LOGO : ความหมายของการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน

5 กิจกรรมการ ดำเนินงาน

6 กิจกรรมต่างๆ COP Politi c and Law s Credible Activitst Operational Executor Business Ally Talent Manage r/ Organiz ation Designe r Agging Populati on กิจกรรม Motivate By ER กิจกรรมกระตุ้น พฤติกรรม ให้ความรู้ผ่าน IT โดยมีวิธีการ นำเสนอตาม GEN เชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงาน การลด ผลิตภัณฑ์ ของเสีย สร้าง COP ใน ชุมชน หา Leader เป็น ผู้นำ โครงการ ภายใน หน่วยงาน ต่างๆ แยก เป็นแต่ละ Generation - Baby Boom ปลูกป่า เดินศึกษา ธรรมชาติ PDF File ให้ ศึกษา / อ่าน คุณตา - คุณยาย ยอดประหยัด - Gen X ค่ายอาสา สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน E-Learning กม. สิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือ ระหว่าง องค์กรทั้งภายใน และภายนอก องค์กร คุณน้ารักษา ผลประโยชน์ - Gen Y ทำ Reality เชิงอนุรักษ์ แข่งขันกันระหว่าง หน่วยงาน สร้าง Blog ใน Intranet คุณเพิ่ม … คุณค่า - Milinium Mystry Shopper ให้ เด็กๆ มาจับผิดเรื่อง ที่ผิดต่อสิ่งแวดล้อม Q&A กม. ที่มีผลกระทบ ในองค์กร นู๋ร่วมด้วย

7 การช่วยกันดูแล รัก และรักษ์โลก … คงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใด คนหนึ่ง … แต่ เป็นหน้าที่ของพวกเรา ทุก คน หากเรา … ทำตัวเป็นเหมือนเถาว์ วัลย์แต่ละสาย ที่ร้อยดวงใจ แห่งความมุ่งมั่นและ ผูกพันกันและกันไว้ การถ่ายทอดความรักเพื่อช่วย โลกใบนี้ … ก็คงจะเป็นความจริง...


ดาวน์โหลด ppt เถาว์วัลย์ช่วย โลก …... 2009... 2009. Project Team Leader… นางสาวนางนัฐนันท์ จุลาภัย รหัส 5110621022 นางสาวนันทนัช วัชราภิชาต รหัส 5110621028 นายวีระภัทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google