งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิง วิเคราะห์ ภาสกร นันทพานิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิง วิเคราะห์ ภาสกร นันทพานิช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิง วิเคราะห์ ภาสกร นันทพานิช pnuntapanich@hotmail.com

2 การคิดเชิงระบบ ขอบเขต องค์ประกอบ ( ระบบย่อย ) ลำดับชั้น ความสัมพันธ์

3 ระบบชุมชนเกษตร (Agricultural Community System) ระบบย่อย กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม องค์ประกอบในระบบย่อย ความสัมพันธ์ภายในระบบ

4 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การจำแนกแจกแจงองค์ประกอบ ต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่อง ใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล ระหว่างองค์ประกอบ เหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่ แท้จริง ของสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นการคิดอย่างละเอียดจากเหตุ ไปสู่ผล คิดหาทางเลือก ไปจนถึง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อ ตัดสินใจเลือกกรณีที่มีความ เหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุด

5 ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบระดับชั้น การปกครอง / สังคม รอง ประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน กลุ่ม ปัจเจก นิเวศ ลุ่มน้ำ เขต Zone สังคมพืช ประเภทของพืช สังคมสัตว์ ประเภทสัตว์ จุลินทรีย

6 ขนาด (Size) สี (Color) รูปแบบ (Pattern)

7 A A B B C C ทุก B เป็น A ทุก C เป็น B ทุก C เป็น A วงกลมของออยเลอร์ (Euler’s Circles)

8 A A B B C C ทุก B เป็น A บาง C เป็น B บาง C เป็น A

9 A A B B C C ทุก B เป็น A ทุก C เป็น A แต่ B & C ไม่เกี่ยวกัน สรุปไม่ได้ว่า B เป็น C ด้วย

10 วิธีการคิด 1. ความคิดรวม หรือความคิด เอกนัย (Convergent Thinking) 2. ความคิดกระจาย หรือ ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking)

11 เครื่องมือช่วยในการคิด แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) แผนภูมิก้างปลา (Fish-Bone Diagram) แผนที่ความคิด (Mind Mapping Diagram)

12 Tree Diagram หัวข้อเรื่อง ประเด็น รายละเอียด ประเด็น รายละเอียด

13 Fish-Bone Diagram ประเด็น ปัญหา รายละ เอียด

14 Mind Mapping Diagram การใช้แผนภูมิแบบนี้จะช่วยให้ เกิดอิสระทางความคิดสามารถ ระดมความคิด จัดหมวดหมู่ ความคิดได้อย่างมีประสิทธิผล

15 Mind Mapping Diagram หัวข้อเรื่อง

16 Mind Mapping Diagram หัวข้อเรื่อง ประเด็น

17 Mind Mapping Diagram หัวข้อเรื่อง ประเด็น

18 Mind Mapping Diagram หัวข้อเรื่อง ประเด็น

19

20 การวิเคราะห์ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ : ใน การทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล กำหนดขอบเขตของระบบที่จะทำการศึกษา ( จะทำให้แบ่งแยกภายในและภายนอกได้ ) กำหนดขอบเขตของระบบที่จะทำการศึกษา ( จะทำให้แบ่งแยกภายในและภายนอกได้ ) กำหนดระบบย่อยในระบบที่จะศึกษา ( กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม ) กำหนดระบบย่อยในระบบที่จะศึกษา ( กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม ) กำหนดองค์ประกอบภายใต้ระบบย่อยที่ ศึกษา เช่น กายภาพ ( ดิน น้ำ สภาพพื้นที่ ดินประกอบด้วย ชุดดิน เนื้อดิน ความอุดม สมบูรณ์ของดิน น้ำ ที่มาของน้ำจำนวนแหล่ง น้ำ คุณภาพน้ำ ปริมาณ กำหนดองค์ประกอบภายใต้ระบบย่อยที่ ศึกษา

21 ระบบย่อย 1 ระบบย่อย 2 ระบบย่อย 3 ภายนอก ภายใน ขอบเขตของ ระบบ

22 ระบบย่อย 1: ลักษณะทางกายภาพของชุมชน องค์ประกอบ ดิน น้ำ ภูมิประเทศ ฯลฯ ภูมิประเทศ

23 ดิน ชุด ดิน เนื้อ ดิน ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ลักษณะทาง กายภาพ น้ำ

24 ระบบย่อย 1 ระบบย่อย 2 ระบบย่อย 3 ภายนอก ภายใน ขอบเขตของ ระบบ

25 ศึกษาปรากฏการณ์โดยการเก็บ ข้อมูลองค์ประกอบหลัก และ องค์ประกอบย่อยภายใต้ระบบย่อย ที่ศึกษา ( ควรทำแบบมีส่วนร่วม เช่น ใช้เทคนิค PRA (Participatory rural appraisal) ) วิเคราะห์ข้อมูล และจัดกลุ่มของ ปรากฏการณ์ที่ได้จากการเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของข้อมูล ( ใช้เทคนิคเครื่องมือ ช่วยในการวิเคราะห์ เช่น การทำ SWOT Analysis และควรทำแบบมี ส่วนร่วม ) กำหนดประเด็นการพัฒนา หรือ ประเด็นการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิง วิเคราะห์ ภาสกร นันทพานิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google