งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม
รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 11

2 เอกสารประกอบการสอน กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข คู่มือการฝึกอบรมการถามปากคำและสืบพยานเด็ก Baumeister, R.F. & Bushman, B.J. (2008). Social Psychology and Human Nature. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

3 Hasselt, V. B. V. & Hersen, M. (2000)
Hasselt, V. B.V. & Hersen, M. (2000). Aggression and Violence: an Introductory Text. Boston, MA: Allyn and Bacon. Myers, D.G. (2008). Social Psychology. New York, NY: McGraw-Hill.

4 คำถามเพื่อทบทวน ความก้าวร้าวเกิดจากสาเหตุใดบ้าง?
สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวและความรุนแรงได้อย่างไร?

5 ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ (Magnitude gap)
เป็นความแตกต่างระหว่างผู้กระทำผิด กับ เหยื่อที่ถูกกระทำ – สิ่งที่เหยื่อต้องสูญเสียมีค่ามากกว่าสิ่งที่ผู้กระทำผิดได้รับ ดังนั้น การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ใช่แนวทางที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน

6 เช่น ฆาตกรฆ่าเหยื่อเพราะโกรธ หรือเพราะต้องการชนะ – สิ่งที่ฆาตกรได้รับคือชัยชนะ หรือคลายความโกรธ ในขณะที่สิ่งที่เหยื่อสูญเสียคือ ชีวิต ขโมยเข้าบ้าน – สิ่งที่เขาได้คือสิ่งของที่ไปขายได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ในขณะที่เจ้าของบ้านสูญเสียของตามค่าจริง

7 ในกรณีเหยื่อถูกข่มขืนหรือทารุณกรรมทางเพศ
“ห้ากับสิบห้า (Five and Fifteen)” แม้ว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขความขัดแย้งและทำให้บุคคลได้รับสิ่งที่เขาต้องการ แต่นั่นก็ทำให้โลกของเราแย่ลง

8 ความยากในการจำกัดความคำว่า “การล่วงละเมิดทางเพศ” – เพราะเกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมาย

9 The National Health and Social Life Survey (NHSLS; Laumann et al
15%-22% ของผู้หญิงถูกบังคับให้ร่วมกิจกรรมทางเพศโดยที่ไม่ได้ยินยอม 1% ที่เกิดจากการบังคับของคนแปลกหน้า ส่วนใหญ่ถูกบังคับจากคนรักของตนในขณะนั้น

10 ความเชื่อในอดีต – บุคคลที่กระทำการข่มขืนผู้อื่นทำไปเพราะ
เกลียดผู้หญิง เป็นผู้ชายที่มีความบกพร่องในทักษะทางสังคม

11 งานวิจัยในปัจจุบันพบว่า ผู้ชายที่ล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงนั้น ไม่ได้เกลียดผู้หญิง และบางคนก็มีคู่รัก
คำถาม – อะไรคือสาเหตุ?

12 เห็นคุณค่าของผู้หญิงต่ำ
ไม่มีความเห็นใจผู้หญิง มักจะรู้สึกว่า ผู้หญิงทำร้ายหรือทรยศเขามาก่อน เพื่อนในกลุ่มยกย่อง มีลักษณะบุคลิกภาพของนาซิสสิสติก (Narcissistic Personality Patterns)

13 The Narcissistic Personality Inventory เป็นแบบวัดระดับของบุคลิกภาพ Narcissism
จากงานวิจัยพบว่า คนที่ได้คะแนนสูงในแบบวัดนี้มักจะเป็นบุคคลที่มีระดับความก้าวร้าวและความรุนแรงสูง

14 คำถามแต่ละข้อ สอดคล้องกับคำพูดของ Eric Harris กับ Dylan Klebold
นักเรียนสองคนที่ก่อเหตุร้ายใน Columbine High School – 13 คนเสียชีวิต และ 23 คนบาดเจ็บ

15 แบบทดสอบลักษณะบุคลิกภาพนาซิสสิสติก (Narcissistic Personality Inventory item)
ยืนกรานที่จะได้รับการนับถือ Eric Harris – ไม่ดีหรือที่จะได้รับการยกย่องนับถือในสิ่งที่เราควรจะได้รับ

16 ต้องการให้ชีวประวัติของตนถูกจารึก
Dylan Klebold – ผู้สร้างหนังจะต้องทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ของเรา Eric Harris – Tarantino…Spielberg

17 ต้องการให้คนเชื่อในสิ่งที่เขาต้องการให้เชื่อ
Eric Harris – ฉันจะทำให้พวกนั้นเชื่อว่าฉันจะปีนเทือกเขาแอฟเวอร์เรส หรือฉันมีฝาแฝดอยู่ที่หลังฉัน ฉันจะทำให้พวกเขาเชื่อในทุกสิ่ง

18 เห็นคุณค่าของผู้หญิงต่ำ
ไม่มีความเห็นใจผู้หญิง มักจะรู้สึกว่า ผู้หญิงทำร้ายหรือทรยศเขามาก่อน เพื่อนในกลุ่มยกย่อง มีลักษณะบุคลิกภาพของนาซิสสิสติก (Narcissistic Personality Patterns) ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้กระทำผิดจึงไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เขากระทำนั้นผิด (ทั้งทางด้านจริยธรรมและกฎหมาย)

19 นิสิตคิดว่า นิสิตต้องมีความรู้ในเรื่องใด เพื่อการเข้าใจและให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม? พัฒนาการด้านปัญญา พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการทางเพศ พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม

20 งานชิ้นที่ 2 ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน
แต่ละกลุ่มไปศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าวและความรุนแรงในประเทศไทยที่น่าสนใจมา 1 เรื่อง ให้ออกมานำเสนอรายงานการวิจัยและนำการอภิปรายกลุ่ม

21 แต่ละกลุ่มจะต้องสรุปงานวิจัย (ไม่เกิน 45 นาที) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
- ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้ทำวิจัย และสถาบัน - วัตถุประสงค์ของงานวิจัย - วิธีดำเนินการวิจัย - ผลการวิจัย และอภิปรายผล - เหตุผลที่นิสิตเลือกงานวิจัยชิ้นนี้

22 ช่วงเวลาซักถาม – นิสิตที่ออกมารายงานจะต้องตั้งคำถาม ถามเพื่อนร่วมชั้นอย่างน้อย 5 คำถาม (ความยากง่ายของคำถามจะส่งผลต่อคะแนนการรายงาน)

23 รายงานที่พิมพ์ส่งอาจารย์จะต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 5 หน้า แต่ไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ – จะต้องครอบคลุมข้อมูลทุกหัวข้อตามข้อ 1. ส่งรายงานวันที่ออกมารายงาน เริ่มรายงานวันที่ 26/9/50


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google