งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและความ ก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและความ ก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและความ ก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 11

2 เอกสารประกอบการสอน กรมสุขภาพจิต, กระทรวง สาธารณสุข คู่มือการฝึกอบรม การถามปากคำและสืบพยานเด็ก Baumeister, R.F. & Bushman, B.J. (2008). Social Psychology and Human Nature. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

3 Hasselt, V. B.V. & Hersen, M. (2000). Aggression and Violence: an Introductory Text. Boston, MA: Allyn and Bacon. Myers, D.G. (2008). Social Psychology. New York, NY: McGraw-Hill.

4 คำถามเพื่อทบทวน ความก้าวร้าวเกิดจากสาเหตุ ใดบ้าง ? สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความก้าวร้าวและความ รุนแรงได้อย่างไร ?

5 ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ (Magnitude gap) เป็นความแตกต่างระหว่าง ผู้กระทำผิด กับ เหยื่อที่ถูก กระทำ – สิ่งที่เหยื่อต้อง สูญเสียมีค่ามากกว่าสิ่งที่ ผู้กระทำผิดได้รับ ดังนั้น การแสดงพฤติกรรม ก้าวร้าวไม่ใช่แนวทางที่จะ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ เท่าเทียมกัน

6 เช่น ฆาตกรฆ่าเหยื่อเพราะ โกรธ หรือเพราะต้องการชนะ – สิ่งที่ฆาตกรได้รับคือชัย ชนะ หรือคลายความโกรธ ในขณะที่สิ่งที่เหยื่อสูญเสีย คือ ชีวิต ขโมยเข้าบ้าน – สิ่งที่เขาได้ คือสิ่งของที่ไปขายได้ราคา ต่ำกว่าความเป็นจริง ในขณะ ที่เจ้าของบ้านสูญเสียของ ตามค่าจริง

7 ในกรณีเหยื่อถูกข่มขืนหรือ ทารุณกรรมทางเพศ “ ห้ากับสิบห้า (Five and Fifteen)” แม้ว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเป็น แนวทางหนึ่งในการแก้ไข ความขัดแย้งและทำให้ บุคคลได้รับสิ่งที่เขาต้องการ แต่นั่นก็ทำให้โลกของเราแย่ ลง

8 ความยากในการจำกัดความ คำว่า “ การล่วงละเมิดทาง เพศ ” – เพราะเกี่ยวข้องกับ การร่างกฎหมาย

9 The National Health and Social Life Survey (NHSLS; Laumann et al., 1994) พบว่า 15%-22% ของผู้หญิงถูก บังคับให้ร่วมกิจกรรมทางเพศ โดยที่ไม่ได้ยินยอม 1% ที่เกิดจากการบังคับของ คนแปลกหน้า ส่วนใหญ่ถูกบังคับจากคนรัก ของตนในขณะนั้น

10 ความเชื่อในอดีต – บุคคลที่ กระทำการข่มขืนผู้อื่นทำไป เพราะ เกลียดผู้หญิง เป็นผู้ชายที่มีความบกพร่อง ในทักษะทางสังคม

11 งานวิจัยในปัจจุบันพบว่า ผู้ชายที่ล่วงละเมิดทางเพศ ผู้หญิงนั้น ไม่ได้เกลียด ผู้หญิง และบางคนก็มีคู่รัก คำถาม – อะไรคือสาเหตุ ?

12 เห็นคุณค่าของผู้หญิงต่ำ ไม่มีความเห็นใจผู้หญิง มักจะรู้สึกว่า ผู้หญิงทำร้าย หรือทรยศเขามาก่อน เพื่อนในกลุ่มยกย่อง มีลักษณะบุคลิกภาพของนา ซิสสิสติก (Narcissistic Personality Patterns)

13 The Narcissistic Personality Inventory เป็นแบบวัดระดับ ของบุคลิกภาพ Narcissism จากงานวิจัยพบว่า คนที่ได้ คะแนนสูงในแบบวัดนี้มักจะ เป็นบุคคลที่มีระดับความ ก้าวร้าวและความรุนแรงสูง

14 คำถามแต่ละข้อ สอดคล้องกับ คำพูดของ Eric Harris กับ Dylan Klebold นักเรียนสองคนที่ก่อเหตุร้ายใน Columbine High School – 13 คนเสียชีวิต และ 23 คน บาดเจ็บ

15 แบบทดสอบลักษณะ บุคลิกภาพนาซิสสิสติก (Narcissistic Personality Inventory item) ยืนกรานที่จะได้รับการนับถือ Eric Harris – ไม่ดีหรือที่จะ ได้รับการยกย่องนับถือในสิ่งที่ เราควรจะได้รับ

16 ต้องการให้ชีวประวัติของตน ถูกจารึก Dylan Klebold – ผู้สร้างหนัง จะต้องทะเลาะกันเกี่ยวกับ เรื่องราวนี้ของเรา Eric Harris – Tarantino…Spielberg

17 ต้องการให้คนเชื่อในสิ่งที่ เขาต้องการให้เชื่อ Eric Harris – ฉันจะทำให้ พวกนั้นเชื่อว่าฉันจะปีน เทือกเขาแอฟเวอร์เรส หรือ ฉันมีฝาแฝดอยู่ที่หลังฉัน ฉัน จะทำให้พวกเขาเชื่อในทุก สิ่ง

18 เห็นคุณค่าของผู้หญิงต่ำ ไม่มีความเห็นใจผู้หญิง มักจะรู้สึกว่า ผู้หญิงทำร้ายหรือทรยศ เขามาก่อน เพื่อนในกลุ่มยกย่อง มีลักษณะบุคลิกภาพของนาซิสสิ สติก (Narcissistic Personality Patterns) ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้กระทำ ผิดจึงไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เขา กระทำนั้นผิด ( ทั้งทางด้าน จริยธรรมและกฎหมาย )

19 นิสิตคิดว่า นิสิตต้องมีความรู้ ในเรื่องใด เพื่อการเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือเด็กที่ ถูกทารุณกรรมได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม ? พัฒนาการด้านปัญญา พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการทางเพศ พัฒนาการทางอารมณ์และ สังคม

20 งานชิ้นที่ 2 ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6- 7 คน แต่ละกลุ่มไปศึกษางานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวร้าว และความรุนแรงในประเทศ ไทยที่น่าสนใจมา 1 เรื่อง ให้ออกมานำเสนอรายงาน การวิจัยและนำการอภิปราย กลุ่ม

21 1. แต่ละกลุ่มจะต้องสรุป งานวิจัย ( ไม่เกิน 45 นาที ) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้ - ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้ทำวิจัย และสถาบัน - วัตถุประสงค์ของงานวิจัย - วิธีดำเนินการวิจัย - ผลการวิจัย และอภิปราย ผล - เหตุผลที่นิสิตเลือก งานวิจัยชิ้นนี้

22 2. ช่วงเวลาซักถาม – นิสิตที่ ออกมารายงานจะต้องตั้ง คำถาม ถามเพื่อนร่วมชั้น อย่างน้อย 5 คำถาม ( ความ ยากง่ายของคำถามจะ ส่งผลต่อคะแนนการ รายงาน )

23 3. รายงานที่พิมพ์ส่งอาจารย์ จะต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 5 หน้า แต่ไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ – จะต้อง ครอบคลุมข้อมูลทุกหัวข้อ ตามข้อ 1. 4. ส่งรายงานวันที่ออกมา รายงาน เริ่มรายงานวันที่ 26/9/50


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา 0502 310 จิตวิทยาความรุนแรงและความ ก้าวร้าวในสังคม ครั้งที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google