งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อ นำเสนอด้วย PowerPoint. 2 การเข้าสู่ PowerPoint.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อ นำเสนอด้วย PowerPoint. 2 การเข้าสู่ PowerPoint."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อ นำเสนอด้วย PowerPoint

2 2 การเข้าสู่ PowerPoint

3 3 Title Bar Menu Bar Toolbar View Button Drawing Toolbar Status Bar Presentation Window

4 4 AutoContent wizard : นำเข้าสู่ส่วนของโปรแกรม ที่ช่วยในการสร้างงาน นำเสนออัตโนมัติจากข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนด Template : นำเข้าสู่แม่แบบในการสร้าง งานนำเสนอ (Presentation Template) และแม่แบบในการออกแบบ งานนำเสนอ (Presentation Design Template) Blank presentation : เป็นการสร้างงานนำเสนอ แบบอิสระตามความ ต้องการ ของผู้ใช้ โดยเลือกรูปแบบภาพนิ่งจาก กล่อง New Slide dialog Open an existing Presentation : เป็นการเปิด งานนำเสนอที่มีอยู่ แล้วเพื่อ ปรับปรุง หรือนำเสนองานต่อไป อธิบายเพิ่มเติม

5 5 การออกจาก PowerPoint คลิกที่เมนู File  คลิก Exit หรือ กด Alt + F4 หรือ คลิกที่ปุ่ม Close บน Title Bar

6 6 การสร้างงานใหม่ คลิกที่เมนู File  คลิก New หรือ กด Ctrl + N

7 7 การบันทึก คลิกที่เมนู File  คลิก Save หรือ Save As… หรือกด Ctrl + S คลิกปุ่ม บันทึก บน Toolbar จะปรากฏกล่อง Save As Dialog บนหน้าจอ ในกรณี บันทึกงานใหม่

8 8 การเปิดงานที่มีอยู่ คลิกที่เมนู File  คลิก Open หรือ Ctrl + O หรือ คลิกที่ปุ่ม บน Toolbar จะ ปรากฏกล่อง Open บนหน้าจอดังนี้

9 9 การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกที่เมนู File  คลิก Page Setup จะ ปรากฏกล่อง Page Setup Dialog ขึ้นมา ดังนี้

10 10 การสั่งพิมพ์งานนำเสนอ คลิกที่เมนู File  คลิก Print หรือ กด Ctrl + P หรือคลิก จะปรากฏกล่อง Print Dialog

11 11 การทำงานกับภาพนิ่งภายใต้ มุมมองต่างๆ คลิกที่เมนู View  คลิกมุมมองที่ต้องการ (Normal, slide Sorter, Slide Show, Note Pages) หรือ คลิกที่ปุ่มบน view buttons

12 12 การทำงานกับภาพนิ่งภายใต้ เมนูแทรกต่าง ๆ คลิกที่เมนู Insert  จะปรากฏ เมนู Insert หรือเมนูแทรก ขึ้นมาดังนี้

13 13 การแทรกรูปภาพ คลิกที่เมนู Insert  Picture  Clip Art

14 14 การแทรกรูปภาพ คลิกที่เมนู Insert  Picture  From File

15 15 การเพิ่มผังงานในการ นำเสนอ คลิกที่เมนู Insert  Picture  Organization Chart

16 16 การแทรกแผนภูมิ คลิกที่เมนู Insert  Chart…

17 17 การนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่เมนู Slide Show 

18 18 การเปลี่ยนภาพนิ่ง คลิกที่เมนู Slide Show  Slide Transition

19 19 หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนอ งาน ความเรียบง่าย มีความคงตัว (consistent) ใช้ความสมดุล มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น สร้างความกลมกลืน

20 20 หลักการออกแบบและผลิตสื่อนำเสนอ งาน (2) แบบอักษร เนื้อหา และจุดนำข้อความ เลือกใช้กราฟิกอย่างระมัดระวัง ความคมชัด (resolution) ของภาพ เลือกต้นแบบสไลด์ และแบบอักษรที่เหมาะสม กับอุปกรณ์ร่วม

21 21 Assignment ให้นิสิตทำการสร้างสื่อการนำเสนอด้วย PowerPoint ในหัวข้อที่เราสนใจอะไรก็ได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือ การท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น โดยจะต้องทำ การสร้างสื่อการนำเสนอนี้อย่างน้อย 15 หน้า โดยจะต้องมีทั้ง ภาพประกอบ เลข หน้ากำกับ ด้วยยกเว้นหน้าแรกจะไม่มีเลข หน้า ที่สำคัญจะต้องมีชื่อ - สกุลของผู้จัดทำ ด้วย ตกแต่งให้สวยงาม ใช้ภาพประกอบให้ เหมาะสมกับเรื่องที่เรานำเสนอ สร้าง ภาพเคลื่อนไหวประกอบที่เหมาะสม แล้วแต่ ไอเดียของแต่ละคน ในงานชิ้นนี้มีคะแนนให้ 15 คะแนน

22 22 Assignment PowerPoint Save ชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิต เช่น 5001128100.ppt To : itamsu2009@gmail.com subject:[mon][ รหัส นิสิต ][work ppt]

23 23 The End


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อ นำเสนอด้วย PowerPoint. 2 การเข้าสู่ PowerPoint.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google