งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม
สื่อเพื่อการนำเสนอประกอบการสอน รายวิชา การเผยแพร่เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 Roger, Shoemaker,1983 การยอมรับนวกรรม : บุคคลได้นำเอาความรู้ ความคิด วิธีการปฏิบัติหรือสิ่งใหม่ ๆ มาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการการยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรม 5 ระดับ 1. ขั้นรับทราบ (Awareness Stage) 2 . ขั้นสนใจ (Interest Stage) 3. ขั้นประเมิน( Evaluation Stage) 4. ขั้นทดลอง(Trial Stage) 5. ขั้นยอมรับ(Adoption or Rejection Stage)

3 กระบวนการการยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรม 5 ระดับ
กระบวนการการยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรม 5 ระดับ 5. ขั้นยอมรับ(Adoption or Rejection Stage) 4. ขั้นทดลอง(Trial Stage) 3. ขั้นประเมิน( Evaluation Stage) 2 . ขั้นสนใจ (Interest Stage) 1. ขั้นรับทราบ (Awareness Stage)

4 ตัวแปรในการยอมรับหรือปฏิเสธ นวกรรม
1. คุณสมบัติของนวกรรม 2. คุณสมบัติของผู้รับ

5 ไมล์ แมทธิว บี (Miles,1964) ลักษณะนวกรรม ที่เป็นที่ยอมรับ
1. ราคาไม่แพง 2. มีความสะดวก 3. นวกรรมที่เป็นชุดครบสมบูรณ์ 4. ความง่าย 5. ความใกล้เคียงหรือแตกต่างกับสภาพเดิม

6 คุณสมบัติของนวกรรมที่ทำให้ยอมรับได้ง่าย
Roger, Shoemaker,1983 คุณสมบัติของนวกรรมที่ทำให้ยอมรับได้ง่าย 1. ประโยชน์ดีกว่าเดิม(Relative Advantage) 2. ความเข้ากันกับของเดิม(Compatibility) 3. มีความครบสมบูรณ์ (Complexity) 4. ง่ายต่อการลอง (Trailability) 5. สามารถเก็บข้อมูลวินิจฉัย(Observability)

7 การแบ่งกลุ่มผู้ยอมรับนวกรรม
Rogers : Shoemaker, 1971 1. Innovater : Venturesome 2. Early Adopter : Respectable 3. Early Majority : Deliberate 4. Late Majority : Skeptical 5. Laggards : Traditional

8 ขั้นตอนการเผยแพร่นวัตกรรมของฮอลล์ (Hall)
1. Injection (นำเสนอนวกรรม) 2. Examination (ประเมินการตอบรับ) 3. Preparation (เตรียมการทดลองใช้) 4. Sampling (ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง) 5. Spread (ขยายผลการทดลอง) 6. Institutionalization (ยอมรับจนเป็นแนวปฏิบัติ).....เทคโนโลยี ?

9 ปี 2001 Hall ได้เสนอหลักการของการเปลี่ยนแปลง (Principles of Change) 12 ข้อ
1. Change is a process, not an event. 2.There are significant differences in what is entailed in development and implementation of an innovation. 3.An organization does not change until the individuals within it change. 4.Innovations come in different sizes.

10 5.Interventions are the actions and events that are key to the success of the change process.
6.Although both top-down and bottom-up change can work, a horizontal perspective is best. 7.Administrator leadership is essential to long-term change success. 8.Mandates can work.

11 9.The school is the primary unit for change.
10.Facilitating change is a team effort. 11.Appropriate interventions reduce the challenges of change. 12.The context of the school influences the process of change.

12

13 รูปแบบการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม
1. เดิมยอมรับ ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับ เวลา ยอมรับ 2. เดิมไม่ยอมรับ ยอมรับ ภารกิจ : ทำให้คนไม่ยอมรับ ยอมรับ และให้คนยอมรับ ยอมรับตลอดไป

14 การแบ่งประเภทผู้ยอมรับ
Rogers,1971 34 % 34 % 13.5% 16 % 2.5% -3SD -2SD - SD X +SD +2SD +3SD

15 นักเทคโนโลยีฯจะนำความคิดจากทฤษฎีนี้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาการเผยแพร่เทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างไร?
การกำหนดระดับของผู้รับการเผยแพร่ การจำแนกลักษณะผู้รับการเผยแพร่ กำหนดภารกิจที่ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติ การประเมินการเผยแพร่ การดำเนินการ การออกแบบต้องอาศัยการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบและสอดรับ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถทำให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ได้จริง


ดาวน์โหลด ppt การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google