งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ เผยแพร่และการ ยอมรับนวัตกรรม สื่อเพื่อการนำเสนอประกอบการสอน รายวิชา 0503871 การเผยแพร่เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ เผยแพร่และการ ยอมรับนวัตกรรม สื่อเพื่อการนำเสนอประกอบการสอน รายวิชา 0503871 การเผยแพร่เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ เผยแพร่และการ ยอมรับนวัตกรรม สื่อเพื่อการนำเสนอประกอบการสอน รายวิชา 0503871 การเผยแพร่เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 Roger, Shoemaker,1983 การยอมรับนวกรรม : บุคคลได้นำเอา ความรู้ ความคิด วิธีการปฏิบัติหรือสิ่ง ใหม่ ๆ มาปรับปรุงงานให้มี ประสิทธิภาพ กระบวนการการยอมรับหรือ ปฏิเสธนวกรรม 5 ระดับ 1. ขั้นรับทราบ (Awareness Stage) 2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) 3. ขั้นประเมิน ( Evaluation Stage) 4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) 5. ขั้นยอมรับ (Adoption or Rejection Stage)

4 1. ขั้นรับทราบ (Awareness Stage) 2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) 3. ขั้นประเมิน ( Evaluation Stage) 4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) 5. ขั้นยอมรับ (Adoption or Rejection Stage) กระบวนการการยอมรับหรือ ปฏิเสธนวกรรม 5 ระดับ

5 ตัวแปรในการยอมรับหรือ ปฏิเสธ นวกรรม 1. คุณสมบัติของน วกรรม 2. คุณสมบัติของ ผู้รับ

6 ไมล์ แมทธิว บี (Miles,1964) ลักษณะนวกรรม ที่เป็นที่ ยอมรับ 1. ราคาไม่แพง 2. มีความสะดวก 3. นวกรรมที่เป็นชุด ครบสมบูรณ์ 4. ความง่าย 5. ความใกล้เคียงหรือ แตกต่างกับสภาพเดิม

7 Roger, Shoemaker,1983 คุณสมบัติของนวกรรมที่ทำให้ ยอมรับได้ง่าย 1. ประโยชน์ดีกว่าเดิม (Relative Advantage) 2. ความเข้ากันกับของเดิม (Compatibility) 3. มีความครบสมบูรณ์ (Complexity) 4. ง่ายต่อการลอง (Trailability) 5. สามารถเก็บข้อมูลวินิจฉัย (Observability)

8 Rogers : Shoemaker, 1971 การแบ่งกลุ่มผู้ ยอมรับนวกรรม 1. Innovater : Venturesome 2. Early Adopter : Respectable 3. Early Majority : Deliberate 4. Late Majority : Skeptical 5. Laggards : Traditional

9 ขั้นตอนการเผยแพร่นวัตกรรมของ ฮอลล์ (Hall) 1. Injection ( นำเสนอนวกรรม ) 1. Injection ( นำเสนอนวกรรม ) 2. Examination ( ประเมินการตอบรับ ) 2. Examination ( ประเมินการตอบรับ ) 3. Preparation ( เตรียมการทดลองใช้ ) 3. Preparation ( เตรียมการทดลองใช้ ) 4. Sampling ( ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ) 4. Sampling ( ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ) 5. Spread ( ขยายผลการทดลอง ) 5. Spread ( ขยายผลการทดลอง ) 6. Institutionalization ( ยอมรับจนเป็นแนว ปฏิบัติ )..... เทคโนโลยี ? 6. Institutionalization ( ยอมรับจนเป็นแนว ปฏิบัติ )..... เทคโนโลยี ?

10 ปี 2001 Hall ได้เสนอหลักการของ การเปลี่ยนแปลง (Principles of Change) 12 ข้อ 1. Change is a process, not an event. 1. Change is a process, not an event. 2.There are significant differences in what is entailed in development and implementation of an innovation. 2.There are significant differences in what is entailed in development and implementation of an innovation. 3.An organization does not change until the individuals within it change. 3.An organization does not change until the individuals within it change. 4.Innovations come in different sizes. 4.Innovations come in different sizes.

11 5.Interventions are the actions and events that are key to the success of the change process. 5.Interventions are the actions and events that are key to the success of the change process. 6.Although both top-down and bottom-up change can work, a horizontal perspective is best. 6.Although both top-down and bottom-up change can work, a horizontal perspective is best. 7.Administrator leadership is essential to long-term change success. 7.Administrator leadership is essential to long-term change success. 8.Mandates can work. 8.Mandates can work.

12 9.The school is the primary unit for change. 9.The school is the primary unit for change. 10.Facilitating change is a team effort. 10.Facilitating change is a team effort. 11.Appropriate interventions reduce the challenges of change. 11.Appropriate interventions reduce the challenges of change. 12.The context of the school influences the process of change. 12.The context of the school influences the process of change.

13

14 รูปแบบการยอมรับหรือปฏิเสธ นวัตกรรม 1. เดิม ยอมรับ 2. เดิมไม่ ยอมรับ ไม่ ยอมรับ ยอมรั บ เวล า ภารกิจ : ทำให้คนไม่ยอมรับ ยอมรับ และให้ คนยอมรับ ยอมรับตลอดไป ไม่ ยอมรั บ ยอมรับ

15 การแบ่งประเภทผู้ ยอมรับ Rogers,1971 X- 3S D - 2S D - SD +S D +3S D +2S D 2.5 % 34 % 13. 5% 16 %

16 นักเทคโนโลยีฯจะนำความคิดจากทฤษฎี นี้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาการ เผยแพร่เทคโนโลยีการศึกษาได้ อย่างไร ? การกำหนดระดับของผู้รับการ เผยแพร่ การกำหนดระดับของผู้รับการ เผยแพร่ การจำแนกลักษณะผู้รับการเผยแพร่ การจำแนกลักษณะผู้รับการเผยแพร่ กำหนดภารกิจที่ผู้ดำเนินการต้อง ปฏิบัติ กำหนดภารกิจที่ผู้ดำเนินการต้อง ปฏิบัติ การประเมินการเผยแพร่ การประเมินการเผยแพร่ การดำเนินการ การออกแบบต้อง อาศัยการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ และสอดรับ ซึ่งคาดหวังว่าจะ สามารถทำให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ ได้จริง


ดาวน์โหลด ppt การ เผยแพร่และการ ยอมรับนวัตกรรม สื่อเพื่อการนำเสนอประกอบการสอน รายวิชา 0503871 การเผยแพร่เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google