งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับส่วนงานย่อย ระดับหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบ ปส. การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับส่วนงานย่อย ระดับหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบ ปส. การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับส่วนงานย่อย ระดับหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบ ปส. การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ( ปอ.1) รายงานแบบอื่นให้เก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

2 ผังภาพการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในทั้งระดับส่วนงานย่อยและหน่วยงาน

3 3 การประเมินรายครั้ง (Control Self Assessment : CSA) การประเมินตามแบบประเมิน องค์ประกอบของมาตรฐาน การควบคุมภายใน การประเมินการ ควบคุมภายใน ที่มีอยู่ของกิจกรรมต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ การบรรลุวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมต่าง ๆ 1 2 3 วิเคราะห์ความมีอยู่ ความเพียงพอ ประสิทธิผลของการควบคุม และเสนอแผนการปรับปรุง รายงานของ ส่วนงานย่อย ( ปย.1, ปย.2)


ดาวน์โหลด ppt ระดับส่วนงานย่อย ระดับหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบ ปส. การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google