งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๕ ใช้ IRQ สร้าง “ภาพพจน์องค์กร”. KTA ModelSombat Boonyavanich2 กระบวนการสร้างภาพพจน์องค์กร  ใช้กระบวนการคิดย่างเป็นวิทยาศาสตร์  คาดการณ์ภาพของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๕ ใช้ IRQ สร้าง “ภาพพจน์องค์กร”. KTA ModelSombat Boonyavanich2 กระบวนการสร้างภาพพจน์องค์กร  ใช้กระบวนการคิดย่างเป็นวิทยาศาสตร์  คาดการณ์ภาพของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๕ ใช้ IRQ สร้าง “ภาพพจน์องค์กร”

2 KTA ModelSombat Boonyavanich2 กระบวนการสร้างภาพพจน์องค์กร  ใช้กระบวนการคิดย่างเป็นวิทยาศาสตร์  คาดการณ์ภาพของ “ภาพพจน์ขององค์กร”ที่เรา ต้องการในอนาคต  กำหนดแนวทาง และแผนการปฏิบัติ  ทบทวนการรับรู้ภาพพจน์ของ “ลูกค้า และผู้มี ส่วนได้เสีย” ในอดีต การเข้าใจข้อมูลที่ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียต้องการรับรู้ การเข้าใจข้อมูลที่ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียต้องการรับรู้ สาเหตุของของภาพพจน์ที่สาธารณะชนรับรู้ สาเหตุของของภาพพจน์ที่สาธารณะชนรับรู้ กิจกรรมทั้งหมดเริ่มต้นที่พนักงานภายในองค์กร กิจกรรมทั้งหมดเริ่มต้นที่พนักงานภายในองค์กร

3 KTA ModelSombat Boonyavanich3 ภาพพจน์องค์กรเกิดจาก  สร้างเอกภาพในการคาดการณ์ภาพที่ต้องการเห็น ในอนาคตให้เข้าใจตรงกันภายในองค์กรด้วย “ วิสัยทัศน์ ”  สร้างแผนงานโครงการให้ถูกต้องตามเป้าหมาย ด้วยการใช้เครื่องมือในการวางแผน “ กลยุทธ์ ”  การใช้ตัวชี้วัดศักยภาพสัมพันธ์กับเป้าหมาย  สามารถที่จะเรียนรู้การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ และการ เพิ่มศักยภาพองค์การให้มีความเด่นชัดมากขึ้น  การบริหารงบประมาณที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

4 KTA ModelSombat Boonyavanich4 หัวใจในการสร้างภาพพจน์ 1. ผลสัมฤทธิ์ของวีรกรรม เรามักบอกกับตนเองเสมอว่าเราทำดีที่สุดแล้ว เรามักบอกกับตนเองเสมอว่าเราทำดีที่สุดแล้ว 2. วัฒนธรรมในการตรวจสอบ ความโปร่งใส ความโปร่งใส รายงานจะต้องมีการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ รายงานจะต้องมีการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ เทียบเคียงกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจำเป็น เทียบเคียงกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจำเป็น 3. การยึดถือหลักคุณธรรม การทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเสมอ การทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเสมอ การตัดสินใจที่จะทำอะไรจะต้องยึดถือหลัก คุณธรรมประกอบด้วย การตัดสินใจที่จะทำอะไรจะต้องยึดถือหลัก คุณธรรมประกอบด้วย

5 KTA ModelSombat Boonyavanich5 แบบทดสอบการรับรู้ “ ภาพพจน์ องค์กร ” ( เต็มหน้า )

6 KTA ModelSombat Boonyavanich6 ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย “ภาพพจน์องค์กร” ระดับที่1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๕ ใช้ IRQ สร้าง “ภาพพจน์องค์กร”. KTA ModelSombat Boonyavanich2 กระบวนการสร้างภาพพจน์องค์กร  ใช้กระบวนการคิดย่างเป็นวิทยาศาสตร์  คาดการณ์ภาพของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google