งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การนำเสนอการอ่าน หนังสือวิชาการ อาจารย์ณัฐพร อิฐสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมมาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การนำเสนอการอ่าน หนังสือวิชาการ อาจารย์ณัฐพร อิฐสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมมาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การนำเสนอการอ่าน หนังสือวิชาการ อาจารย์ณัฐพร อิฐสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมมาสุข

2 2 Chulalongkorn University, Continuing Education Center. A Survey of Thai Arts and Architectural Attractions: A Manual for Tourist Guides. Chulalongkorn University Printing House, 2002.

3 3 Primary aim of this book is to be used as a manual for Tourist Guide Training Program Recommended for those who are interested in various aspects of Thailand, especially, non-Thai readers who need a basic knowledge of Thai studies

4 4 Contents 25 chapters divided into 4 parts: 1.General knowledge of Thailand (Chapter 1-9) 2.Tourist attractions in Bangkok (Chapter 10-17) 3.Tourist attractions around Thailand (Chapter 18-25) 4.Glossary

5 5 Part I: Thai studies Chapter 1: An outline of Thai history คนไทยน่าจะมาจากเสฉวน ทางตะวันตกของ ประเทศจีน และอพยพมาตามแม่น้ำลงมาทางใต้ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงหรือ สุโขทัย คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีกษัตริย์สืบต่อมารวม 9 องค์ เป็นอิสระอยู่ประมาณ 140 ปี ก็ตกเป็นเมืองประเทศ ราชของอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ( พระเจ้าอู่ทอง ) ทรงเป็น ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา มีกษัตริย์ ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ 5 ราชวงศ์ มีการทำ สงครามกับพม่า 24 ครั้ง เสียกรุง 2 ครั้ง

6 6 สมัยธนบุรี มีกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว คือ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน ระยะเวลา 15 ปี สมัยรัตนโกสินทร์มีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี มีการย้ายราชธานี มีกษัตริย์ปกครองมาจนถึง ปัจจุบัน 9 พระองค์ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญา สิทธิราช (Absolute Monarchy) เป็น ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy) ในรัชกาลที่ 7

7 7 Chapter 2: Geography of Thailand ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกัน ภาคเหนือเป็นภูเขาสูง ภาคกลางเป็นที่ราบ ลุ่มแม่น้ำ ภาคอิสานเป็นที่ราบสูง ภาค ตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย ภาคตะวันตกมี ลักษณะเป็นทิวเขาสูงสลับกับที่ราบหุบเขา แคบๆ ภาคใต้เป็นคาบสมุทร มีภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นเขตมรสุม (Tropical monsoon climate)

8 8 Chapter 3: Buddhism พระพุทธเจ้า พระชนมายุ 19 อภิเษกสมรส 29 ปี ออกผนวช 35 ตรัสรู้ 80 เสด็จปรินิพพาน The fourfold noble truth อริยสัจสี่ ( ความจริง อันประเสริฐ 4 ประการ ) ทุกข์ (suffering) สมุทัย (cause of suffering) นิโรธ (how to escape from suffering) มรรค (follow the path to escape from suffering) ซึ่งวิธีปฏิบัติให้ถึงทาง ดับทุกข์มี 8 ประการ ( มรรค 8) คือ เห็นชอบ ดำริ ชอบ เจรจาชอบ งานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ พยายาม ชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจมั่นชอบ

9 9 Chapter 4: Thai culture and tradition วัฒนธรรมไทยนั้นเกิดจากวิถีชีวิตของคนใน อดีต และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของคน กลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีการ ปรับปรุงและพัฒนาสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ได้รับ อิทธิพลมาจากมอญ เขมร อินเดีย จีน และ วัฒนธรรมตะวันตก

10 10 Chapter 5: Arts of Thailand ศิลปะทวารวดี : พระพุทธรูปสร้างด้วยศิลา ปูนปั้นและดินเผา และเจดีย์ที่ จ. นครปฐม ศิลปะศรีวิชัย : รูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่ ไชยา และพระบรมธาตุไชยา ศิลปะลพบุรี : มักสร้างเป็นพระพุทธรูปนาค ปรก รับอิทธิพลเขมร ปราสาทหินต่างๆ พระ ปรางค์สามยอด ศิลปะเชียงแสน : แบ่งเป็นเชียงแสนตอนต้น และเชียงแสนตอนปลาย พระแก้วมรกต พระ ธาตุเจดีย์ทางภาคเหนือ ทรงกลม ย่อมุม

11 11 ศิลปะสุโขทัย : พระพุทธรูปปางลีลา และ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่สุโขทัย และศรีสัช นาลัย ศิลปะอู่ทอง : พระพุทธรูปสมัยนี้หายาก พระ บรมธาตุ จ. ชัยนาถ ปรางค์ประธานวัดพระศรี รัตนมหาธาตุ จ. ลพบุรี ศิลปะอยุธยา : พระปรางค์วัดมหาธาตุ เจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม โบสถ์วิหารหน้าต่างมีช่องลม ศิลปะรัตนโกสินทร์ : พระพุทธรูปมีลักษณะ เสมือนจริง มีริ้วจีวร

12 12 Chapter 6: literature and art related to religion in Thailand จิตรกรรมฝาผนัง ภาพแกะสลัก ตามวัดวา อาราม – พุทธประวัติ The life of the Lord Buddha – ชาดก The Jataka : Buddha’s previous lives – ไตรภูมิพระร่วง Cosmology: 3 worlds: sense, form and non-form – รามเกียรติ์ (Ramayana) – เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ Hindu gods; พระ พรหมณ์ (Creator) พระศิวะ (Destroyer) พระ วิษณุ (Preserver)

13 13 Chapter 7: Thai dance and music ในสมัยสุโขทัย จนถึงอยุธยาตอนต้น จะเป็น ระบำประกอบดนตรี ต่อมาในสมัยอยุธยา ตอนกลาง มีการแสดงเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น โขน หนัง ละคร หุ่น เป็นต้น เชื่อกันว่า ศิลปะการแสดงนี้ได้ต้นแบบมาจากอินเดีย แล้วนำมาดัดแปลงและพัฒนาเรื่อยมาจน กลายเป็นลักษณะศิลปะไทยอย่างในปัจจุบัน

14 14 Chapter 8: Visiting Buddhist Temples วัดมี 2 ชนิด คือ วัด และสำนักสงฆ์ วัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วัดหลวง และวัดราษฏร์ วัดหลวงที่มีฐานะสูงสุด มี 6 วัด วัดประจำรัชกาล ร.1- ร.5 วัดที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาล ต่างๆ วัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพุทธาวาส และสังฆาวาส

15 15 Chapter 9: Temple architecture and related decorative arts อุโบสถ (Ordination Hall) วิหาร (Buddha Image Hall) พระระเบียง (Gallery or cloister) ศาลาราย (Line Pavilion) หอไตร (Belfry)

16 16 Part II: นำชมสถานที่ท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร Chaptor 10: Bangkok and its important places Chapter 11:The Temple of the Emerald Buddha Chapter 12: The Grand Palace Chapter 13: The Reclining Buddha Temple Chapter 14: The Temple of Dawn Chapter 15: Wat Su-That Chapter 16: The Marble Temple Chapter 17: Wat Ratchabophit

17 17 Part III: สถานที่ท่องเที่ยวใน ต่างจังหวัด Chapter 18: Phra Pathom Chedi Chapter 19: Places of interest in Ayutthaya Chapter 20: Places of interest in Lop Buri Chapter 21: The Buddha’s Footprint in Saraburi Chapter 22: Places of interest in Phetchaburi Chapter 23: Ancient Ruins and Historical sites in Kanchanaburi Chapter 24: Places of interest in Kamphaeng Phet and Phitsanulok Chapter 25: Places of interest in Sukhothai and Si Satchanalai

18 18 ประโยชน์ที่ได้รับและการ นำไปใช้ นำไปใช้ในการสอนวิชาที่รับผิดชอบ คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และ วัฒนธรรมไทยศึกษา นำไปใช้ในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว เป็นแหล่งข้อมูลในการนำชมสถานที่และใน การนำนักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่


ดาวน์โหลด ppt 1 การนำเสนอการอ่าน หนังสือวิชาการ อาจารย์ณัฐพร อิฐสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมมาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google