งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

2 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ปริศนา มัชฌิมา โทร. 02-244-5360 prisana_mut@dusit.ac.th ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

3 Download เนื้อหา และ PowerPoint ต่างๆ ได้ที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut

4 คะแนน 1. คะแนนเก็บ 60% - งานกลุ่ม 30% - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลาย ภาค 40 %

5 งานกลุ่มๆ ละ 1 ตอนเรียน (30%) ทำ Blog เรื่อง “ ในหลวง นักพัฒนา คู่ฟ้า ICT”

6 ประกอบด้วย 1. พระราชกรณียกิจของใน หลวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ICT ในงานด้านต่างๆ 2. รูปภาพประกอบ 3. แหล่งที่มาและการอ้างอิง 4. รายชื่อสมาชิก

7 ส่งภายใน วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 พร้อม present

8 งานเดี่ยว 30% การสำรวจ IT ที่พบใน สวนดุสิต 5 คะแนน เอกสารการใช้ระบบ บริหารการศึกษาของ สวนดุสิต 5 คะแนน

9 การฝึกใช้ e-mail ของ สวนดุสิต 5 คะแนน การใช้ Internet ของ สวนดุสิต 5 คะแนน แบบฝึกหัด 10 คะแนน

10 1. การสำรวจ IT ที่พบในสวน ดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - ศึกษา IT ที่มีให้บริการในศูนย์ - ระบุที่ตั้ง เช่น ชื่ออาคาร, ชั้น, เลขที่ห้อง หรือชื่อเรียกบริเวณนั้น มี รูปภาพประกอบ ( เครื่องอะไร อยู่ที่ไหน ทำหน้าที่ อะไร )

11 2. เอกสารการใช้ระบบบริหาร การศึกษา ของสวนดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - พิมพ์หน้าจอหลักงานทะเบียน ที่แสดงถึงรายวิชาที่นักศึกษา ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2551 - พิมพ์หน้าจอแสดงการแจ้งยอด ชำระค่าลงทะเบียน

12

13

14 3. การฝึกใช้ e-mail ของ สวนดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - ส่ง e-mail ให้กับอาจารย์ ด้วย e-mail address ของ สวนดุสิต พร้อมพิมพ์ 1. หน้าจอการส่ง e-mail และ 2. หน้าจอการตอบกลับ จากอาจารย์

15 To: prisana_mut@dusi t.ac.th Subject : ชื่อ นามสกุล รหัส ตอนเรียน ของแต่ละคน

16

17 ครูได้รับเมลแล้วค่ะ อ. ปริศนา มัชฌิมา

18 4. การใช้ Internet ของสวน ดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - พิมพ์หน้าจอการใช้ web board ที่มีชื่อและรหัสของ นักศึกษาปรากฏให้เห็น ( จะเป็นคนตั้งกระทู้หรือตอบ กระทู้ก็ได้ )

19

20 5. แบบฝึกหัด (10 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - แบบฝึกหัด 1 เล่ม ( กำหนดให้ทำทั้งเล่ม ทุกบท ทุกหัวข้อ )

21 ทำด้วย MS-Word หรือ PowerPoint ก็ได้ รวมงานทุกชิ้นในไฟล์ เดียวกัน แล้ว write ใส่ CD หรือ DVD มาส่ง กำหนดส่ง วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google