งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์โฟโต้ (P HOTO DEVICE ). อุปกรณ์โฟโต้ (P HOTO D EVICE ) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำไวแสง ชนิดหนึ่ง มีหลายชนิดเช่นโฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ โฟโต้ดาลิงตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์โฟโต้ (P HOTO DEVICE ). อุปกรณ์โฟโต้ (P HOTO D EVICE ) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำไวแสง ชนิดหนึ่ง มีหลายชนิดเช่นโฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ โฟโต้ดาลิงตัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์โฟโต้ (P HOTO DEVICE )

2 อุปกรณ์โฟโต้ (P HOTO D EVICE ) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำไวแสง ชนิดหนึ่ง มีหลายชนิดเช่นโฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ โฟโต้ดาลิงตัน ทรานซิสเตอร์ โฟโต้ไดโอดจะเป็นตัวรับ แสงเมื่อมีแสงตกกระทบมาก กระแสจะไหล มาก โดยโฟโตไดโอดจะต้องได้รับไบอัส ตรงด้วย แต่กระแสที่ไหลมีปริมาณน้อยเมื่อ เทียบกับแสง จึงจะต้องมีการขยายด้วย ทรานซิสเตอร์ก่อนก็จะกลายเป็นโฟโต้ ทรานซิสเตอร์ หรือโฟโต้ดาลิงตัน ทรานซิสเตอร์ ซึ่งมีกระแสไหลมากกว่า

3 1. โฟโต้ไดโอด (P HOTO D IODE ) โฟโต้ไดโอด (P HOTO D IODE ) เป็น อุปกรณ์เชิงแสงชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วย สารกึ่งตัวนำชนิด P และสารกึ่งตัวนำ ชนิด N รอยต่อจะถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุที่แสง ผ่านได้ เช่น กระจกใส โฟโต้ไดโอดจะมีอยู่ 2 แบบ คือแบบที่ตอบสนองต่อแสงที่เรา มองเห็น และแบบที่ตอบสนองต่อแสงใน ย่านอินฟาเรด ในการรับใช้งานจะต้อง ต่อโฟโต้ไดโอดในลักษณะไบอัสกลับ

4 โฟโต้ไดโอด (Photo Diode) จะ ยอมให้กระแสไหลผ่านได้มากหรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มของแสง เมื่อโฟโต้ไดโอดได้รับไบอัส กลับ (Reverse Bias) ด้วยแรงดันค่าหนึ่ง และมีแสงมาตกกระทบที่บริเวณรอยต่อ ถ้าแสงที่มาตกกระทบมีความยาวคลื่นหรือ แลมด้าที่เหมาะสมจะมีกระแสไหลในวงจร โดยกระแสที่ไหลในวงจร จะแปรผกผันกับ ความเข้มของแสงที่มาตกกระทบ ลักษณะ ทั่วไปขณะไบอัสตรง (Forward Bias ) จะ ยังคงเหมือนกับไดโอดธรรมดาคือยอมให้ กระแสไหลผ่านได้

5 รูปที่ 1 แสดงสัญลักษณ์ และการไบอัส ใช้งาน

6 โฟโต้ไดโอดเมื่อเทียบกับ LDR ( ตัว ต้านทานที่แปรค่าตามแสง ) แล้วโฟโต้ ไดโอดมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน เร็วกว่า LDR มาก จึงนิยมนำไปประยุกต์ งานในวงจรที่ต้องการความเร็วสูง เช่น เครื่องนับสิ่งของ, ตัวรับรีโมทคอนโทรล, วงจรกันขโมยอินฟาเรดเป็นต้น เนื่องจากโฟโต้ไดโอดให้ค่าการ เปลี่ยนแปลงของกระแสต่อแสงต่ำ คืออยู่ ในช่วง 1-10 A เท่านั้น ดังนั้นการใช้งานโฟ โต้ไดโอดจึงต้องมีตัวขยายกระแสเพิ่มเติม ผู้ผลิตจึงหันมาใช้ทรานซิสเตอร์เป็นตัว ขยายกระแสเพิ่มเติมอยู่ในตัวถังเดียวกัน ซึ่งเรียก ว่าโฟโต้ทรานซิสเตอร์ (Photo Transistor)

7 2. โฟโต้ทรานซิสเตอร์ (Photo Transistor) โฟโต้ทรานซิสเตอร์ (Photo Transistor) จะประกอบด้วยโฟโต้ไดโอด ซึ่งจะต่ออยู่ระหว่างขาเบสกับ คอลเลคเตอร์ ของทรานซิสเตอร์ ดังรูป 2 กระแสที่เกิดขึ้นจากาการเปลี่ยนแปลง ของแสงจะถูกขยายด้วย ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ในการใช้ งานโฟโต้ทรานซิสเตอร์ รอยต่อระหว่าง เบส - อิมิตเตอร์ (Base-Emitter) จะต่อ ไบอัสกลับ (Reverse Bias) ที่รอยต่อนี้ เองเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแปลง ค่ากระแสที่ขึ้นอยู่กับความเข้มแสง

8 รูปที่ 2 แสดงสัญลักษณ์ โครงสร้าง และวงจรสมมูล ของโฟโต้ ทรานซิสเตอร์

9 เมื่อไบอัสกลับ (Reverse Bias) ที่ รอยต่อระหว่างเบสกับ คอลเลคเตอร์ (Base-Collecter) และมี แสงตกกระทบที่บริเวณรอยต่อ กระแสอัน เนื่องจากแสง (I P ) จะถูกขยายด้วย อัตราขยายของทรานซิสเตอร์เป็นกระแส อิมิตเตอร์ (I E ) และถ้าไบอัสตรงที่ขาเบส ด้วยกระแสเบส (I B ) จากภายนอกก็จะถูก ขยายรวมกับกระแสเนื่องจาก แสง (I P ) ด้วย ถ้าให้ I P = กระแสที่เกิดขึ้น เนื่องจากแสง I B = กระแสเบสที่มาจาก ภายนอก I E = กระแสอิมิตเตอร์ h fe = อัตราขยายของ ทรานซิสเตอร์

10 จากสมการของทรานซิสเตอร์คือ I C = h fe I B และ I E = I C + ( I B I P ) จะได้ I E = I C + ( I B I P ) h fe + I

11 จะเห็นได้ว่ากระแส I E เปลี่ยนแปลง ตามกระแส I P ด้วยอัตราขยาย ถึง h fe +1 เท่าซึ่งถ้า I P มีค่าเปลี่ยนแปลง จาก 1-10 A และทำให้ h fe มีค่าประมาณ 100 จะได้ค่า I E เปลี่ยนแปลงจาก 100 A ถึง 1mA อัตราขยายกระแสยิ่งสูงจะทำให้ ผลตอบสนองต่อแสงจะไวขึ้น ค่า h fe สูงๆ จะต้องทำให้รอยต่อระหว่างเบสกับ คอลเล็กเตอร์มีพื้นที่มาก แต่ก็ทำให้กระแส รั่วไหลสูงขึ้นด้วย เพราะรอยต่อจะถูกไบอัส กลับ (Revese Bias)

12 3. โฟโต้ดาร์ลิงตัน ทรานซิสเตอร์ (Photo DaringtonTransistor) โฟโต้ดาร์ลิงตันทรานซิสเตอร์ (Photo DaringtonTransistor) คือโฟโต้ ทรานซิสเตอร์ 2 ตัวต่อร่วมกันในลักษณะ วงจรดาร์ลิงตัน คือต่อในลักษณะขา อิมิตเตอร์ (Emitter) ของตัวหนึ่งจะต่อเข้า กับเบส (Base) ของตัวถัดไป ลักษณะการ ต่อเช่นนี้จะทำให้ทรานซิสเตอร์มีอัตราการ ขยายสูงขึ้นอีกมาก

13 รูปที่ 3 แสดงสัญลักษณ์ และโครงสร้าง ของโฟโต้ดาร์ลิงตันทรานซิสเตอร์

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์โฟโต้ (P HOTO DEVICE ). อุปกรณ์โฟโต้ (P HOTO D EVICE ) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำไวแสง ชนิดหนึ่ง มีหลายชนิดเช่นโฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ โฟโต้ดาลิงตัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google