งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิจิตอลเบื้องต้น อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิจิตอลเบื้องต้น อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิจิตอลเบื้องต้น อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร rawin_ed_99@yahoo.com
อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

2 ผู้สอน 2539 วท. บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สจล. (พระจอมเกล้า ลาดกระบัง)
2542 วท. ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 2542 นักวิจัย คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 2542-ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มจษ. (จันทรเกษม) ความถนัด -> Physics, Math, Programming, Game, Java, Digital, Dhamma ความสนใจ -> ….. ฯลฯ

3 โครงสร้างการให้คะแนน
จิตพิสัย 10 Midterm 30 รวม 100 Final 40 คะแนนเก็บ 20

4 เกณฑ์การให้คะแนน 80 – 100 A 75 –79 B+ 70 – 74 B 65 – 69 C+ 60 – 64 C
55 – D+ 50 – D 0 – E

5 เนื้อหา ระบบเลขฐาน ลอจิกเกท การสร้างองค์ประกอบพื้นฐานจากลอจิกเกท
ฟลิปฟลอป ตัวนับ หน่วยความจำ ฯลฯ

6 ดิจิตอลสำคัญอย่างไร คอมพิวเตอร์สร้างจากดิจิตอล
ดิจิตอลคือความคิดในแบบ Logic ดิจิตอลเป็นศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล ดิจิตอลคือ “ภาษา” ของคอมพิวเตอร์

7 ตรรกะ (Logic) ในราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า ความตรึก, ความคิด.
ที่มา : wanchai.hi.ac.th/ /Comsys4.htm

8 โลกแห่งจริง/เท็จ ที่มา

9 ธรรมะ ธรรมะคืออะไร ธรรมะสำคัญอย่างไร
สามารถนำธรรมะมาใช้กับการเรียนได้อย่างไร

10 End of introduction


ดาวน์โหลด ppt ดิจิตอลเบื้องต้น อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google