งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิจิตอลเบื้องต้น อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิจิตอลเบื้องต้น อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิจิตอลเบื้องต้น อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

2 ผู้สอน 2539 วท. บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สจล. ( พระจอม เกล้า ลาดกระบัง ) 2542 วท. ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สจล นักวิจัย คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สจล ปัจจุบัน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มจษ. ( จันทรเกษม ) ความถนัด -> Physics, Math, Programming, Game, Java, Digital, Dhamma ความสนใจ -> ….. ฯลฯ

3 โครงสร้างการให้คะแนน รวม 100 จิตพิสัย 10 Midterm 30 Final 40 คะแนนเก็บ 20

4 เกณฑ์การให้คะแนน 80 – 100 A 75 –79 B+ 70 – 74 B 65 – 69 C+ 60 – 64 C 55 – 59 D+ 50 – 54 D 0 – 49 E

5 เนื้อหา ระบบเลขฐาน ลอจิกเกท การสร้างองค์ประกอบพื้นฐานจากลอจิกเกท ฟลิปฟลอป ตัวนับ หน่วยความจำ ฯลฯ

6 คอมพิวเตอร์สร้างจากดิจิตอล ดิจิตอลคือความคิดในแบบ Logic ดิจิตอลเป็นศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล ดิจิตอลคือ “ ภาษา ” ของคอมพิวเตอร์ ดิจิตอลสำคัญอย่างไร

7 ตรรกะ (Logic) ความตรึก, ความคิด. ในราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า ที่มา : wanchai.hi.ac.th/ /Comsys4.htm

8 โลกแห่งจริง / เท็จ ที่มา

9 ธรรมะ ธรรมะคืออะไร ธรรมะสำคัญอย่างไร สามารถนำธรรมะมาใช้กับการเรียนได้อย่างไร

10 End of introduction


ดาวน์โหลด ppt ดิจิตอลเบื้องต้น อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google