งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย ( Multimedia Application ) II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย ( Multimedia Application ) II."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย ( Multimedia Application ) II

2 2 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เทคโนโลยี ไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้า และแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้า และแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยี ในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยี ในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยี ในการย่อขนาดข้อมูล เทคโนโลยี ในการย่อขนาดข้อมูล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เทคนิคและวิธีการ นำเสนอข้อมูล เทคนิคและวิธีการ นำเสนอข้อมูล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ มัลติมีเดีย

3 3 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Technology) ทำให้การจัดการข้อมูลในลักษณะ ข้อความ ภาพ เสียง และการโต้ตอบ เป็นไป ด้วย ความรวดเร็ว และ ต่อเนื่อง โดยไม่เกิด อาการสะดุดทั้งภาพ และเสียง

4 4 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ จึง เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ 3 ส่วน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง  สถาปัตยกรรมของระบบ  หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำ

5 5 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ Input Unit Output Unit CPU Memory Unit Arithmetic Logical Unit Control Unit Auxiliary Storage Unit สถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture System)

6 6 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ บัส (Bus) มี 3 ประเภท คือ  บัสขอมูล (Data Bus)  บัสตำแหน่ง (Address Bus)  บัสควบคุม (Control Bus)

7 7 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เป็นส่วนหลักที่สำคัญของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ พัฒนาการของซีพียูก็ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกปี

8 8 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของซีพียู พัฒนาการของซีพียู (IBM PC Platform)80868028680386486Pentium Pentium Pro Pentium II,III,4

9 9 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ (Memory Unit) สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน  ROM (Read Only Memory) เป็นข้อมูลถาวรและสามารถนำข้อมูลภายใน ไปใช้ได้อย่างเดียว  RAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำชั่วคราว

10 10 เทคโนโลยีจอภาพ (Screen Technology) การนำเสนอระบบงานมัลติมีเดีย แทบ ทุกระบบงาน เป็นการนำเสนอผ่านจอภาพ ทั้งสิ้น ดังนั้นจอภาพจึงเป็นส่วนประกอบที่ สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของระบบมัลติมีเดีย

11 11 เทคโนโลยีจอภาพประเภทของจอภาพ  จอภาพสีเดียว (Monochrome)  จอสี CGA (Color Graphics Adapter)  จอสี ECD (Enhanced Color Display)  จอสี VGA (Video Graphics Adapter)  จอสี SVGA (Super Video Graphics Adapter)

12 12 เทคโนโลยีจอภาพ จอภาพสีเดียว (Monochrome)  มีสีเขียวหรือข่าวในพื้นจอสีดำ  ใช้สำหรับแสดงผลเฉพาะข้อความของเครื่อง ลูกข่ายของคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรม  ให้ความระเอียด 720x350 Pixel

13 13 เทคโนโลยีจอภาพ จอสี CGA (Color Graphics Adaater)  ภาพกราฟฟิกแสดงสีได้ 4 สี  แสดงข้อความได้ 8 สี  ให้ความละเอียด 640x200 Pixel

14 14 เทคโนโลยีจอภาพ จอสี ECD (Enhanced Color Display)  แสดงสีได้ 64 สี  ให้ความละเอียด 640x350 Pixel  ความละเอียดสูงสุดได้ 1024x768 Pixel

15 15 เทคโนโลยีจอภาพ จอสี VGA (Video Graphic Adapter)  หน่วยความจำแสดงผล  ตัวควบคุมกราฟิก  ตัวควบคุมการเกิดภาพที่จอ  ตัวเรียงข้อมูลอนุกรม  ตัวควบคุมแอตทริบิวท์  ซีเควนเซอร์ มีแผงควบคุมการแสดงภาพประกอบด้วย 6 ส่วน

16 16 เทคโนโลยีจอภาพ จอสี SVGA (Super Video Graphic Adapter) มีแผงควบคุมการแสดงภาพเหมือนกับ แบบ VGA แต่มีหน่วยความจำในการ แสดงผลมากกว่า ทำให้สามารถสร้าง ภาพได้ละเอียดมากขึ้น

17 17 เทคโนโลยีอุปกรณ์ นำเข้าและแสดงผลข้อมูล (Input and Output Device Technology) มีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง มากและนับวันยิ่งจะมีความหลากหลายใน อุปกรณ์ต่าง ๆ

18 18 เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูลจำแนกประเภทได้  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device)  อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Output Device)  อุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล (Output Device)

19 19 อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Devices) อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ เฉพาะการ นำเข้าข้อมูลเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ เป็นสื่อแสดงผลข้อมูลได้ เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล

20 20 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Ouput Devices) อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ เฉพาะการ แสดงผลข้อมูลเพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล

21 21 อุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล (Input and Ouput Devices) อุปกรณ์ที่สามารถใช้ นำเข้าข้อมูล และ แสดงผลข้อมูล ในอุปกรณ์เดียวกัน เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล  เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก  เทคโนโลยีแสง  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

22 22 เทคโนโลยีการเก็บบันทึกข้อมูล (Data Storage Technology) ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันพับ อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าและแสดงผลข้อมูล  เทคโนโลยีสนามแม่เหล็ก  เทคโนโลยีแสง

23 23 THE END

24 24 Home Work ประเด็นสำคัญใด ? ที่ทำให้ ‘ดีวีดีรอม’ ไม่ยอมรับกันในปัจจุบัน สำหรับการเก็บบันทึก ข้อมูลทัดเทียมกับ ‘ซีดีรอม’ สำหรับการเก็บบันทึก ข้อมูลทัดเทียมกับ ‘ซีดีรอม’ แม้ว่าจะมีขนาดความจุต่อ แผ่นมากกว่าก็ตาม


ดาวน์โหลด ppt 1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย ( Multimedia Application ) II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google