งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development). Economic Growth and Economic Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development). Economic Growth and Economic Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development)

2 Economic Growth and Economic Development

3 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growht) การขยายตัวในความสามารถของประเทศ ในอันที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชน การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงสร้างของ ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงระบบการเมือง สังคม การบริหาร และการศึกษา เพื่อให้ สอดคล้องกับการพัฒนาที่จะส่งผลทำให้ สวัสดิการของประชาชนดีขึ้น รายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มขึ้นในระยะยาว

5 การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 1.การวัดระดับ (level) ของความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ 2.การวัดอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคำนวณว่าในระยะเวลาหนึ่ง ค่า GDP, GNP ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล ของประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นในอัตราเท่าใด เฉลี่ยต่อปี

6 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประชากร (GNP per Capita) ของประเทศไทย ปี GNP per Capita (เหรียญสหรัฐ) Growth Rate (%) 25382, , , , ,

7 GNP Per Capita at Current price and GDP Growth ปี 2000 ประเทศ GNP Per Capita at Current price (เหรียญสหรัฐ) Growht Rate (%) ญี่ปุ่น34, สิงคโปร์24, ฮ่องกง25, เกาหลีใต้8, บรูไน24, มาเลเซีย3, ไทย2, ฟิลิปปินส์1, อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน ที่มา : UNDP

8 การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ พิจารณาถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิการและระดับ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมถึงการมีปัจจัย ทุนขั้นพื้นฐานของสังคม (Infra structures) เช่น การมีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ในสังคม

9 ดัชนีคุณภาพชีวิต (Human Development Index : HDI) การศึกษา สุขภาพอนามัย รายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อหัว

10 GDP per capita and Human development index (HDI) value, 2000 HDI Rank Country GDP per capita (PPP$) HDI GDP per capita (PPP$) rank minus HDI rank 1Norway29, Sweden24, Canada27, Belgium27, Australia25, United States34, Iceland29, Netherlands25, Japan26,

11 GDP per capita and Human development index (HDI) value, 2000 HDI Rank Country GDP per capita (PPP$) HDI GDP per capita (PPP$) rank minus HDI rank 25Singapore23, Malaysia9, Thailand6, Philippines3, China3, Viet Nam1, Indonesia3, Myanmar1, Lao People’s Dem. Rep. 1, Source : The Human Development Report Office calculations

12 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ทรัพยากรมนุษย์ 2.ทรัพยากรธรรมชาติ 3.ทุน 1.ทุนขั้นพื้นฐานของสังคม (Infrastructure) : สินค้าทุนที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมในระบบ เศรษฐกิจ 2.สินค้าทุน

13 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 5.ขนาดของการผลิต 6.ปัจจัยทางด้านสถาบัน

14 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น 2.เพื่อให้อัตราการว่าจ้างทำงานอยู่ในระดับสูง 3.เพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพ ด้านราคาสินค้าทั่วๆ ไป 4.เพื่อให้ดุลการชำระเงินสมดุล 5.เพื่อให้มีการกระจายรายได้อย่างเสมอภาค และยุติธรรม 6.เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่างๆ

15 เส้นความยากจนสัดส่วนและจำนวนคนจน ปี เส้นความยากจน (บาท / คน / เดือน) สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) จำนวนคนจน (ล้านคน) * ตัวเลขปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น (เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2543) ที่มา : กองประเมินผลการพัฒนา สศช.

16 การวัดการกระจายรายได้ รายได้สะสมจำนวนสะสม 20 รายได้จำนวน กลุ่ม

17 Lorenz Curve 100% รายได้ (%สะสม) 0 ครัวเรือน (%สะสม)

18 การวัดการกระจายรายได้ รายได้ รายได้สะสม จำนวนสะสมจำนวนกลุ่ม

19 Lorenz Curve 100% รายได้ (%สะสม) 0 ครัวเรือน (%สะสม) A B Lorenz Curve

20 การวัดการกระจายรายได้ Gini Index = A A + B Gini Index  0 Gini Index  1 : การกระจายรายได้ดี : การกระจายรายได้ มีความเหลื่อมล้ำกันมาก

21 ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในประเทศไทย ปีดัชนีจีนี ชั้นรายได้ ที่ 1 ชั้นรายได้ ที่ 2 ชั้นรายได้ ที่ 3 ชั้นรายได้ ที่ 4 ชั้นรายได้ ที่ ที่มา : กองประเมินผลการพัฒนา สศช.

22 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บันทึกของรัฐบาลว่ามีวัตถุประสงค์หรือ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

23 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (2504) World Bank สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2502) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ 5 ปี ยกเว้นแผนฯ 1 มีระยะเวลา 6 ปี

24 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ มุ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษา เสถียรภาพทางด้านราคา การลงทุนขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การ คมนาคม ไฟฟ้า เขื่อน การชลประทาน 8% ฉบับที่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม มุ่งการลงทุนขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับแผน 1 แต่ได้ มุ่งพัฒนาคนและสังคม โดยการขยายการศึกษา และการสาธารณสุข 7.2%

25 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคที่ด้อยกว่า โดยการ กระจายการพัฒนาสู่ชนบท มีการกำหนดนโยบายประชากรเป็น ครั้งแรก โดยตั้งเป้าลดประชากรให้ อัตราเพิ่มเป็น 2.5% ต่อปี 6.2% ฉบับที่ เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งขยายการผลิตสาขาเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลัก ของชาติ มุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการเร่งรัด พัฒนาชนบท 7%

26 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาค เน้นแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง เน้นรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน 6.6% ฉบับที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาบริการขั้น พื้นฐาน แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท 10.5%

27 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ รักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ กระจายรายได้และการจายการพัฒนาสู่ภูมิภาค และชนบท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 8.5%

28 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงโดยกำหนดให้ การพัฒนาคนเป็นวัตถุประสงค์หลักของการ พัฒนา เน้นในเรื่องการบริหาร การจัดการและกระจาย การวางแผนลงไปสู่ระดับล่างเพื่อให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากการแยกส่วน รายสาขาเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาแบบรวมส่วน

29 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ อัญเชิญแนวปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน ให้มีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจมหภาค เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวม ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีโครงสร้างประชากรที่ สมดุล และขนาดครอบครัวที่เหมาะสม การบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบราชการที่มี ประสิทธิภาพ มีขนาดและโครงสร้างที่เหมาะสม ลดความยากจน โดยลดสัดส่วนคนยากจนของ ประเทศให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 12 ของ ประชากรในปี 2549


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development). Economic Growth and Economic Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google