งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Economic Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Economic Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Economic Development)
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)

2 Economic Growth and Economic Development

3 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growht)
การขยายตัวในความสามารถของประเทศ ในอันที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชน การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงระบบการเมือง สังคม การบริหาร และการศึกษา เพื่อให้ สอดคล้องกับการพัฒนาที่จะส่งผลทำให้ สวัสดิการของประชาชนดีขึ้น รายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มขึ้นในระยะยาว

5 การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การวัดระดับ (level) ของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การวัดอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคำนวณว่าในระยะเวลาหนึ่ง ค่า GDP, GNP ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคลของประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นในอัตราเท่าใดเฉลี่ยต่อปี

6 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประชากร (GNP per Capita) ของประเทศไทย
ปี GNP per Capita (เหรียญสหรัฐ) Growth Rate (%) 2538 2,730.0 8.9 2539 3,010.0 5.9 2541 2,070.0 - 10.2 2542 2,000.0 4.2 2543 2,010.0 4.3

7 GNP Per Capita at Current price and GDP Growth ปี 2000
ประเทศ GNP Per Capita at Current price (เหรียญสหรัฐ) Growht Rate (%) ญี่ปุ่น 34,210.0 1.9 สิงคโปร์ 24,740.0 9.9 ฮ่องกง 25,950.0 10.5 เกาหลีใต้ 8,910.0 8.8 บรูไน 24,630.0 1.0 มาเลเซีย 3,380.0 8.5 ไทย 2,010.0 4.3 ฟิลิปปินส์ 1,040.0 3.9 อินโดนีเซีย 570.0 4.8 ลาว 290.0 5.7 กัมพูชา 260.0 4.0 เวียดนาม 390.0 6.8 จีน 840.0 7.9 ที่มา : UNDP

8 การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิจารณาถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิการและระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมถึงการมีปัจจัยทุนขั้นพื้นฐานของสังคม (Infra structures) เช่น การมีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ในสังคม

9 ดัชนีคุณภาพชีวิต (Human Development Index : HDI)
การศึกษา สุขภาพอนามัย รายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อหัว

10 GDP per capita and Human development index (HDI) value, 2000
Rank Country GDP per capita (PPP$) GDP per capita (PPP$) rank minus HDI rank 1 Norway 29,918 0.942 2 Sweden 24,277 0.941 15 3 Canada 27,840 0.940 4 Belgium 27,178 0.939 5 Australia 25,693 7 6 United States 34,142 - 4 Iceland 29,581 0.936 - 2 8 Netherlands 25,657 0.935 9 Japan 26,755 0.933

11 GDP per capita and Human development index (HDI) value, 2000
Rank Country GDP per capita (PPP$) GDP per capita (PPP$) rank minus HDI rank 25 Singapore 23,356 0.885 - 4 59 Malaysia 9,068 0.782 - 7 70 Thailand 6,402 0.762 77 Philippines 3,971 0.754 20 96 China 3,976 0.726 109 Viet Nam 1,996 0.688 19 110 Indonesia 3,043 0.684 1 127 Myanmar 1,027 0.552 143 Lao People’s Dem. Rep. 1,575 0.485 - 1 Source : The Human Development Report Office calculations

12 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทุน ทุนขั้นพื้นฐานของสังคม (Infrastructure) : สินค้าทุนที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ สินค้าทุน

13 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ขนาดของการผลิต ปัจจัยทางด้านสถาบัน

14 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น เพื่อให้อัตราการว่าจ้างทำงานอยู่ในระดับสูง เพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพ ด้านราคาสินค้าทั่วๆ ไป เพื่อให้ดุลการชำระเงินสมดุล เพื่อให้มีการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคและยุติธรรม เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่างๆ

15 เส้นความยากจนสัดส่วนและจำนวนคนจน
ปี เส้นความยากจน (บาท / คน / เดือน) สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) จำนวนคนจน (ล้านคน) 2531 475 32.6 17.9 2533 522 27.2 15.3 2535 600 23.2 13.5 2537 636 16.3 9.7 2539 737 11.4 6.8 2541 878 13.0 7.9 2542 886 15.9 9.9 2543 892 15.0 9.3 * ตัวเลขปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น (เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2543) ที่มา : กองประเมินผลการพัฒนา สศช.

16 การวัดการกระจายรายได้
20 100 80 60 40 รายได้สะสม จำนวนสะสม รายได้ จำนวน 5 4 3 2 1 กลุ่ม

17 Lorenz Curve 100% รายได้ (%สะสม) ครัวเรือน (%สะสม)

18 การวัดการกระจายรายได้
56 20 12 8 4 รายได้ 100 44 24 รายได้สะสม 5 80 60 3 40 2 1 จำนวนสะสม จำนวน กลุ่ม

19 Lorenz Curve 100% รายได้ (%สะสม) ครัวเรือน (%สะสม) A B Lorenz Curve

20 การวัดการกระจายรายได้
Gini Index = A A + B Gini Index  0 Gini Index  1 : การกระจายรายได้ดี : การกระจายรายได้ มีความเหลื่อมล้ำกันมาก

21 ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในประเทศไทย
ปี ดัชนีจีนี ชั้นรายได้ที่ 1 ชั้นรายได้ที่ 2 ชั้นรายได้ที่ 3 ชั้นรายได้ที่ 4 ชั้นรายได้ที่ 5 2531 0.485 4.6 8.1 12.5 20.7 54.2 2533 0.524 4.2 7.3 11.5 19.2 57.8 2535 0.536 3.9 7.0 11.1 19.0 59.0 2537 0.537 4.0 7.2 11.6 19.9 56.7 2539 0.515 7.5 11.8 2541 0.511 7.6 11.9 19.8 56.5 2542 0.533 3.8 7.1 11.3 19.3 58.5 ที่มา : กองประเมินผลการพัฒนา สศช.

22 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บันทึกของรัฐบาลว่ามีวัตถุประสงค์หรือ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

23 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (2504)
World Bank สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2502) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ 5 ปี ยกเว้นแผนฯ 1 มีระยะเวลา 6 ปี

24 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาฯ เป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 1 มุ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคา การลงทุนขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การคมนาคม ไฟฟ้า เขื่อน การชลประทาน 8% ฉบับที่ 2 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม มุ่งการลงทุนขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับแผน 1 แต่ได้มุ่งพัฒนาคนและสังคม โดยการขยายการศึกษาและการสาธารณสุข 7.2%

25 มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคที่ด้อยกว่า โดยการกระจายการพัฒนาสู่ชนบท
แผนพัฒนาฯ เป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคที่ด้อยกว่า โดยการกระจายการพัฒนาสู่ชนบท มีการกำหนดนโยบายประชากรเป็น ครั้งแรก โดยตั้งเป้าลดประชากรให้ อัตราเพิ่มเป็น 2.5% ต่อปี 6.2% ฉบับที่ 4 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งขยายการผลิตสาขาเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ มุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการเร่งรัดพัฒนาชนบท 7%

26 มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาค
แผนพัฒนาฯ เป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 5 มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาค เน้นแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง เน้นรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน 6.6% ฉบับที่ 6 เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาบริการขั้นพื้นฐาน แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบท 10.5%

27 กระจายรายได้และการจายการพัฒนาสู่ภูมิภาคและชนบท
แผนพัฒนาฯ เป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 7 รักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ กระจายรายได้และการจายการพัฒนาสู่ภูมิภาคและชนบท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 8.5%

28 แผนพัฒนาฯ เป้าหมาย ฉบับที่ 8
Growth Rate ฉบับที่ 8 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงโดยกำหนดให้การพัฒนาคนเป็นวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา เน้นในเรื่องการบริหาร การจัดการและกระจายการวางแผนลงไปสู่ระดับล่างเพื่อให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากการแยกส่วน รายสาขาเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาแบบรวมส่วน

29 แผนพัฒนาฯ เป้าหมาย ฉบับที่ 9
Growth Rate ฉบับที่ 9 อัญเชิญแนวปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน ให้มีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจมหภาค เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีโครงสร้างประชากรที่สมดุล และขนาดครอบครัวที่เหมาะสม การบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบราชการที่มี ประสิทธิภาพ มีขนาดและโครงสร้างที่เหมาะสม ลดความยากจน โดยลดสัดส่วนคนยากจนของประเทศให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 12 ของประชากรในปี 2549


ดาวน์โหลด ppt (Economic Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google