งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development). Economic Growth and Economic Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development). Economic Growth and Economic Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development)

2 Economic Growth and Economic Development

3 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growht) การขยายตัวในความสามารถของประเทศ ในอันที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชน การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงสร้างของ ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงระบบการเมือง สังคม การบริหาร และการศึกษา เพื่อให้ สอดคล้องกับการพัฒนาที่จะส่งผลทำให้ สวัสดิการของประชาชนดีขึ้น รายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มขึ้นในระยะยาว

5 การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 1.การวัดระดับ (level) ของความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ 2.การวัดอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคำนวณว่าในระยะเวลาหนึ่ง ค่า GDP, GNP ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล ของประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นในอัตราเท่าใด เฉลี่ยต่อปี

6 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประชากร (GNP per Capita) ของประเทศไทย ปี GNP per Capita (เหรียญสหรัฐ) Growth Rate (%) 25382,730.08.9 25393,010.05.9 25412,070.0- 10.2 25422,000.04.2 25432,010.04.3

7 GNP Per Capita at Current price and GDP Growth ปี 2000 ประเทศ GNP Per Capita at Current price (เหรียญสหรัฐ) Growht Rate (%) ญี่ปุ่น34,210.01.9 สิงคโปร์24,740.09.9 ฮ่องกง25,950.010.5 เกาหลีใต้8,910.08.8 บรูไน24,630.01.0 มาเลเซีย3,380.08.5 ไทย2,010.04.3 ฟิลิปปินส์1,040.03.9 อินโดนีเซีย570.04.8 ลาว290.05.7 กัมพูชา260.04.0 เวียดนาม390.06.8 จีน840.07.9 ที่มา : UNDP

8 การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ พิจารณาถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิการและระดับ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมถึงการมีปัจจัย ทุนขั้นพื้นฐานของสังคม (Infra structures) เช่น การมีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ในสังคม

9 ดัชนีคุณภาพชีวิต (Human Development Index : HDI) การศึกษา สุขภาพอนามัย รายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อหัว

10 GDP per capita and Human development index (HDI) value, 2000 HDI Rank Country GDP per capita (PPP$) HDI GDP per capita (PPP$) rank minus HDI rank 1Norway29,9180.9422 2Sweden24,2770.94115 3Canada27,8400.9404 4Belgium27,1780.9395 5Australia25,6930.9397 6United States34,1420.939- 4 7Iceland29,5810.936- 2 8Netherlands25,6570.9355 9Japan26,7550.9332

11 GDP per capita and Human development index (HDI) value, 2000 HDI Rank Country GDP per capita (PPP$) HDI GDP per capita (PPP$) rank minus HDI rank 25Singapore23,3560.885- 4 59Malaysia9,0680.782- 7 70Thailand6,4020.7620 77Philippines3,9710.75420 96China3,9760.7260 109Viet Nam1,9960.68819 110Indonesia3,0430.6841 127Myanmar1,0270.55225 143 Lao People’s Dem. Rep. 1,5750.485- 1 Source : The Human Development Report Office calculations

12 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.ทรัพยากรมนุษย์ 2.ทรัพยากรธรรมชาติ 3.ทุน 1.ทุนขั้นพื้นฐานของสังคม (Infrastructure) : สินค้าทุนที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมในระบบ เศรษฐกิจ 2.สินค้าทุน

13 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 5.ขนาดของการผลิต 6.ปัจจัยทางด้านสถาบัน

14 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น 2.เพื่อให้อัตราการว่าจ้างทำงานอยู่ในระดับสูง 3.เพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพ ด้านราคาสินค้าทั่วๆ ไป 4.เพื่อให้ดุลการชำระเงินสมดุล 5.เพื่อให้มีการกระจายรายได้อย่างเสมอภาค และยุติธรรม 6.เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่างๆ

15 เส้นความยากจนสัดส่วนและจำนวนคนจน ปี เส้นความยากจน (บาท / คน / เดือน) สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) จำนวนคนจน (ล้านคน) 253147532.617.9 253352227.215.3 253560023.213.5 253763616.39.7 253973711.46.8 254187813.07.9 254288615.99.9 254389215.09.3 * ตัวเลขปี 2543 เป็นตัวเลขเบื้องต้น (เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2543) ที่มา : กองประเมินผลการพัฒนา สศช.

16 การวัดการกระจายรายได้ 20 100 80 60 40 100 80 60 40 20 รายได้สะสมจำนวนสะสม 20 รายได้จำนวน 5 4 3 2 1 กลุ่ม

17 Lorenz Curve 100% รายได้ (%สะสม) 0 ครัวเรือน (%สะสม)

18 การวัดการกระจายรายได้ 56 20 12 8 4 รายได้ 100 44 24 12 4 รายได้สะสม 100205 80204 60203 40202 1 จำนวนสะสมจำนวนกลุ่ม

19 Lorenz Curve 100% รายได้ (%สะสม) 0 ครัวเรือน (%สะสม) A B Lorenz Curve

20 การวัดการกระจายรายได้ Gini Index = A A + B Gini Index  0 Gini Index  1 : การกระจายรายได้ดี : การกระจายรายได้ มีความเหลื่อมล้ำกันมาก

21 ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในประเทศไทย ปีดัชนีจีนี ชั้นรายได้ ที่ 1 ชั้นรายได้ ที่ 2 ชั้นรายได้ ที่ 3 ชั้นรายได้ ที่ 4 ชั้นรายได้ ที่ 5 25310.4854.68.112.520.754.2 25330.5244.27.311.519.257.8 25350.5363.97.011.119.059.0 25370.5374.07.211.619.956.7 25390.5154.27.511.819.956.7 25410.5114.27.611.919.856.5 25420.5333.87.111.319.358.5 ที่มา : กองประเมินผลการพัฒนา สศช.

22 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บันทึกของรัฐบาลว่ามีวัตถุประสงค์หรือ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

23 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (2504) World Bank สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2502) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ 5 ปี ยกเว้นแผนฯ 1 มีระยะเวลา 6 ปี

24 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 1 2504 - 2509 มุ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษา เสถียรภาพทางด้านราคา การลงทุนขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การ คมนาคม ไฟฟ้า เขื่อน การชลประทาน 8% ฉบับที่ 2 2510 - 2514 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม มุ่งการลงทุนขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับแผน 1 แต่ได้ มุ่งพัฒนาคนและสังคม โดยการขยายการศึกษา และการสาธารณสุข 7.2%

25 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 3 2515 - 2519 มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคที่ด้อยกว่า โดยการ กระจายการพัฒนาสู่ชนบท มีการกำหนดนโยบายประชากรเป็น ครั้งแรก โดยตั้งเป้าลดประชากรให้ อัตราเพิ่มเป็น 2.5% ต่อปี 6.2% ฉบับที่ 4 2520 - 2524 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งขยายการผลิตสาขาเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลัก ของชาติ มุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการเร่งรัด พัฒนาชนบท 7%

26 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 5 2525 - 2529 มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาค เน้นแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง เน้นรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน 6.6% ฉบับที่ 6 2530 - 2534 เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาบริการขั้น พื้นฐาน แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ ชนบท 10.5%

27 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 7 2535 - 2539 รักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ กระจายรายได้และการจายการพัฒนาสู่ภูมิภาค และชนบท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 8.5%

28 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 8 2540 - 2544 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงโดยกำหนดให้ การพัฒนาคนเป็นวัตถุประสงค์หลักของการ พัฒนา เน้นในเรื่องการบริหาร การจัดการและกระจาย การวางแผนลงไปสู่ระดับล่างเพื่อให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากการแยกส่วน รายสาขาเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาแบบรวมส่วน

29 แผนพัฒนาฯเป้าหมาย Growth Rate ฉบับที่ 9 2545 - 2549 อัญเชิญแนวปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน ให้มีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจมหภาค เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวม ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีโครงสร้างประชากรที่ สมดุล และขนาดครอบครัวที่เหมาะสม การบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบราชการที่มี ประสิทธิภาพ มีขนาดและโครงสร้างที่เหมาะสม ลดความยากจน โดยลดสัดส่วนคนยากจนของ ประเทศให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 12 ของ ประชากรในปี 2549


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเศรษฐกิจ ( Economic Development). Economic Growth and Economic Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google